Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra

NGOC LAM@

New Member
Hội viên mới
Cty em có 1 công trình đã nghiệm thu nhưng xuất chậm hóa đơn 100tr, sau khi thuế thanh tra đã keó Ctrinh này về năm 2013 và yêu cầu giảm giá vốn 85tr mà em đang treo tk 154, vậy năm 2014 em phải hoạch toán sao với khoản Dthu và Cphi này, sau khi kiểm tra cty em đã xuất hóa đơn rồi bút toán âm trên tờ khai luôn. Mong anh chị giúp đỡ em mới gặp lần đầu nên chưa biết cách xử lý!
 
Trường hợp này bạn vẩ kê khai thuế cho 2014 nhưng trong kết quả kinh doanh ghi giãm trừ doanh thu và bạn kèm theo BB thanh tra thuế vào BCTC cho dể nhớ .
- Trường hợp kéo DT về năm 2013 nhưng có giá đi theo không bạn không noi rỏ tạm hiểu :
*Nếu 2013 bạn chưa xuất giá vốn ct thì bạn lợi nhuận hết ct đó , nếu có giá vốn thì cơ quan thuế cho trừ giá vốn , theo luật thuế TNDN thì
chi phí phát sinh năm nào thì tính năm đó do vây bạn không thể đưa giá vốn cho 2014 được chỉ được hạch toán lợi nhuận sau thuế .
*Còn xuất HĐ cho năm 2014 chỉ là cơ sở kê khai thuế đầu ra vẩn ghi nhận doanh thu 2014 .Khi lên quyết toán điều chỉnh giãm doanh thu theo quyết định kiễm tra cơ quan thuê đồng thời kèm theo QĐ của cơ quan thuế .
Lời khuyên cho bạn : - khi Ct thi công trên 1 năm bạn nên quyết toán theo KH thanh toán , năm nào tính năm đó và xuất HĐ đầy đủ không cần biết đả thu tiền hay chưa thu tiền và phân tích vật tư , nhân công tương ứng giá trị hợp đồng( nếu không bạn sẻ vi phạm luật quản lý thuế)
Chúc bạn thành công
 
Cty em có 1 công trình đã nghiệm thu nhưng xuất chậm hóa đơn 100tr, sau khi thuế thanh tra đã keó Ctrinh này về năm 2013 và yêu cầu giảm giá vốn 85tr mà em đang treo tk 154, vậy năm 2014 em phải hoạch toán sao với khoản Dthu và Cphi này, sau khi kiểm tra cty em đã xuất hóa đơn rồi bút toán âm trên tờ khai luôn. Mong anh chị giúp đỡ em mới gặp lần đầu nên chưa biết cách xử lý!

Ở đây đã có bàn về việc này, bạn qua xem thử có giúp được gì không .
http://danketoan.com/threads/doanh-...truoc-do-yeu-cau-cua-co-quan-thue.202098.html
 
Trường hợp này bạn vẩ kê khai thuế cho 2014 nhưng trong kết quả kinh doanh ghi giãm trừ doanh thu và bạn kèm theo BB thanh tra thuế vào BCTC cho dể nhớ .
- Trường hợp kéo DT về năm 2013 nhưng có giá đi theo không bạn không noi rỏ tạm hiểu :
*Nếu 2013 bạn chưa xuất giá vốn ct thì bạn lợi nhuận hết ct đó , nếu có giá vốn thì cơ quan thuế cho trừ giá vốn , theo luật thuế TNDN thì
chi phí phát sinh năm nào thì tính năm đó do vây bạn không thể đưa giá vốn cho 2014 được chỉ được hạch toán lợi nhuận sau thuế .
*Còn xuất HĐ cho năm 2014 chỉ là cơ sở kê khai thuế đầu ra vẩn ghi nhận doanh thu 2014 .Khi lên quyết toán điều chỉnh giãm doanh thu theo quyết định kiễm tra cơ quan thuê đồng thời kèm theo QĐ của cơ quan thuế .
Lời khuyên cho bạn : - khi Ct thi công trên 1 năm bạn nên quyết toán theo KH thanh toán , năm nào tính năm đó và xuất HĐ đầy đủ không cần biết đả thu tiền hay chưa thu tiền và phân tích vật tư , nhân công tương ứng giá trị hợp đồng( nếu không bạn sẻ vi phạm luật quản lý thuế)
Chúc bạn thành công
 
Cty em có 1 công trình đã nghiệm thu nhưng xuất chậm hóa đơn 100tr, sau khi thuế thanh tra đã keó Ctrinh này về năm 2013 và yêu cầu giảm giá vốn 85tr mà em đang treo tk 154, vậy năm 2014 em phải hoạch toán sao với khoản Dthu và Cphi này, sau khi kiểm tra cty em đã xuất hóa đơn rồi bút toán âm trên tờ khai luôn. Mong anh chị giúp đỡ em mới gặp lần đầu nên chưa biết cách xử lý!

+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014

Nợ TK 111,112,131=110.000.000

Có tk 511=100.000.000

Có TK 333111=10.000.000

+Ghi nhận giá vốn bình thường:

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

+Kết chuyển:

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000
-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

Quyết toán thuế năm 2014: Mình lấy ví dụ để bạn tham khảo nha

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước

-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

-Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=143.000.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Kiểm tra lại:

- Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=143.000.000 đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=143.000.000 đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =143.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm

- Số dư Có TK 4212 cuối năm = 587.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014

Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính

 
+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014

Nợ TK 111,112,131=110.000.000

Có tk 511=100.000.000

Có TK 333111=10.000.000

+Ghi nhận giá vốn bình thường:

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

+Kết chuyển:

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000
-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

Quyết toán thuế năm 2014: Mình lấy ví dụ để bạn tham khảo nha

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước

-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

-Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=143.000.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Kiểm tra lại:

- Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=143.000.000 đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=143.000.000 đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =143.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm

- Số dư Có TK 4212 cuối năm = 587.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014

Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính
 
Cho em hỏi thêm xíu, vậy phần thuế thì điều chỉnh giảm như thế nào để không phát sinh phải nộp ạ? Do thuế này nhà nước đã truy thu trước rồi.
 
Cách làm như các bạn trên đã gợi ý có thể chấp nhận được nhưng chưa hoàn toàn chính xác.


Tình huống của bạn là sai sót kế toán nên ngoài điều chỉnh theo quyết toán thuế cần điều chỉnh như thể điều chỉnh sai sót kế toán.
Nếu bạn chưa khóa sổ 2014 thì cần điều chỉnh các tài khoản bằng bút toán sau:
Nợ TK 511: 100
Có TK 632: 85
Có TK 421: 15 x 78% (hoặc 80%)
Có TK 3334: 15 x 22% (hoặc 20%)

Đồng thời phải điều chỉnh số so sánh trên Báo cáo tài chính năm nay nếu đó là sai sót trọng yếu.

Số thuế GTGT phải nộp đã tự bù trừ nên không phải hạch toán.

Khi nộp tiền thuế TNDN do kê khai thiếu (truy thu):
Nợ TK 3334
Có TK 111, 112

Số tiền phạt nộp chậm:
Nợ TK 811
Có TK 111, 112
 
Bổ sung như bạn Hiennt như trên là hoàn toàn đúng. Các bạn phải cần xác định là lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế là hai khái niệm khác nhau và chi phí thuế cũng chỉ là một chi phí của doanh nghiệp mà thôi.

Việc cơ quan thuế cơ quan thanh tra xác định lại doanh thu, chi phí tính thuế cuối cùng là ra con số phải nộp bổ sung hay được hoàn và các khoản phạt thuế nếu có. Như vậy nếu là một khoản chênh lệch vĩnh viễn tức là các bạn không thu lại được thuế trong tương lai (các bạn đọc thêm thuế thu nhập hoãn lại) thì các bạn sẽ phải nộp bổ sung phần thuế thiếu của năm 2013 do các điều chỉnh về doanh thu kéo về năm 2013 và điều chỉnh bước tiếp theo phần thuế đã nộp cho năm 2013 giảm trừ cho năm 2014 như bạn chudinhxinh đã hướng dẫn.

Đối với một sai sót có tính trọng yếu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của một đơn vị thì cần phải điều chỉnh hồi tố về thời điểm phát sinh chứ không thể giữ nguyên hạch toán như bạn chudinhxinh được (nếu là trọng yếu)-Các bạn đọc thêm Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và các sai sót. Như vậy nếu như điều chỉnh thì trên bảng cân đối kế toán năm 2013 sẽ phải thay đổi tối thiểu 2 chỉ tiêu là "Thuế và các khoản phải nộp nhà nước" và "Lợi nhuận chưa phân phối" như vậy số dư cuối kỳ năm 2013 sẽ phải thay đổi và tương ứng là số dư đầu kỳ năm 2014 sẽ phải thay đổi do điều chỉnh hồi tố.

Tóm lại đều phải nộp thuế, không nộp năm nay sẽ nộp năm sau hoặc bị lôi về năm trước thì năm sau không phải nộp nữa (bước làm như bạn chudinhxinh để giảm số thuế phải nộp năm 2014 do bị lôi về 2013) và chịu thêm một khoản phạt chậm nộp.
 
+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014

Nợ TK 111,112,131=110.000.000

Có tk 511=100.000.000

Có TK 333111=10.000.000

+Ghi nhận giá vốn bình thường:

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

+Kết chuyển:

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000
-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

Quyết toán thuế năm 2014: Mình lấy ví dụ để bạn tham khảo nha

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước

-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

-Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=143.000.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Kiểm tra lại:

- Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=143.000.000 đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=143.000.000 đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =143.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm

- Số dư Có TK 4212 cuối năm = 587.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014

Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính
em hỏi thêm xíu ạ, khi kết chuyển Dthu 100tr và chi phí 85tr sang TK 911, thì hoạch toán sao để không phát sinh lãi 15tr, vì phát sinh lãi thì sẽ phát sinh thuế TNDN trên bảng cân đối phát sinh(mà thuế này đã nộp rồi). để trùng với QToán TNDN và KQXSKD đã điều chỉnh giảm.
Còn vấn đề thứ 2 là, khi bị truy thu thuế GTGT của công trình này em đã hoạch toán Nợ 811/3331 khi nộp Nợ 3331/111, sau đó xuất hóa đơn Nợ TK 131 = 110tr
Có TK 511 = 100tr
Có TK 3331 = 10tr,
thì lại phát sinh thêm thuế GTGT 10tr(Thuế này cơ quan đã truy thu rồi), mà không HToán thuế thì sẽ không cân đối với TK 131,
Nhờ mọi người giúp đỡ để em hoàn thành quyết toán với ạ!
 
em hỏi thêm xíu ạ, khi kết chuyển Dthu 100tr và chi phí 85tr sang TK 911, thì hoạch toán sao để không phát sinh lãi 15tr, vì phát sinh lãi thì sẽ phát sinh thuế TNDN trên bảng cân đối phát sinh(mà thuế này đã nộp rồi). để trùng với QToán TNDN và KQXSKD đã điều chỉnh giảm.
Còn vấn đề thứ 2 là, khi bị truy thu thuế GTGT của công trình này em đã hoạch toán Nợ 811/3331 khi nộp Nợ 3331/111, sau đó xuất hóa đơn Nợ TK 131 = 110tr
Có TK 511 = 100tr
Có TK 3331 = 10tr,
thì lại phát sinh thêm thuế GTGT 10tr(Thuế này cơ quan đã truy thu rồi), mà không HToán thuế thì sẽ không cân đối với TK 131,
Nhờ mọi người giúp đỡ để em hoàn thành quyết toán với ạ!


Trước hết bạn phải xem và để ý một chút nha: vì tôi đã tải cả hình đính kèm rất rõ ràng và chi tiết cho bạn nha

Về mặt hoạch toán sổ sách theo chế độ kế toán vẫn hoạch toán bình thường

+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014

Nợ TK 111,112,131=110.000.000

Có tk 511=100.000.000

Có TK 333111=10.000.000

+Ghi nhận giá vốn bình thường:

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

+Kết chuyển:

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000

-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

+Như vậy theo chế độ sổ sách kế toán:

Lợi nhuận = doanh thu – chi phí = 100.000.000-85.000.000=15.000.000
Nợ 911/ có 4212=15.000.000
Nhưng theo luật thuế:


-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

Theo như hình minh họa quyết toán thuế TNDN năm việc sổ sách lãi 15.000.000 được cân đối trừ vào năm quyết toán thuế 2014

Lãi trước thuế = 730.000.000 sau khi nhập các chỉ tiêu điều chỉnh [B3] và [B9] số lãi 15.000.000 trên sổ sách được cấn trừ = > số liệu lãi trước thuế lúc này chỉ còn 715.000.000 nếu theo như bạn nói lãi 15.000.000 của phần lợi nhuận này thì số lợi nhuận tính thuế năm nay phải là 745.000.000 # 715.000.000

= > Như vậy trên sổ sách lãi 15.000.000 khi quyết toán thuế TNDN năm giảm -15.000.000 kết quả là = 0 nên bạn chú ý kỹ lại xem nha, khoản lợi nhuận truy hồi tố của năm rồi 15.000.000 hoàn toàn không dích dáng 1đ nào cho năm quyết toán hiện tại 2014
TNDN%20004.jpg


TNDN%20005.jpg
 
Về khoản VAT:

Ví dụ tháng 12/2013 nghiệm thu nhưng ko chịu xuất hóa đơn

Thuế GTGT đầu vào là 1331=15.000.000

Thuế GTGT đầu ra là 33311=10.000.000

Như vậy do bạn chưa xuất hóa đơn của phần doanh thu kia = > tại tháng 12/2013 bạn còn được khấu trừ là 5.000.000

Sang năm 2014 truy hồi tố lại doanh thu và VAT tại thời điểm tháng 12/2013 tăng 33311 lên 10.000.000 nữa (tương ứng doanh thu 100.000.000 do chưa xuất hóa đơn)

= > Phát sinh thuế GTGT phải nộp là =33311=10.000.000+10.000.000-15.000.000 (1331)=5.000.000

Vậy giả sử khoản này là sổ tiền mà cơ quan thuế làm căn cứ truy thu và phạt nộp chậm

Vậy theo kết quả trên phần tiền số dự Nợ 1331=5.000.000 cuối năm 2013 chuyển sang năm 2014 (đáng lẽ ra nó phải = 0 nếu bạn xuất hóa đơn vào tháng 12/2013 chứ ko phải là còn dư Nợ 1331=5.000.000 kia nữa) bây giờ bạn xuất hóa đơn đầu ra 10.000.000 - 5.000.000 =5.000.000 cũng bằng số thuế GTGT bạn bị truy thu nên mình nghĩ việc ghi nhận và kết chuyển là bình thường, không biết ai có ý kiến gì không
 
Cám ơn các anh chị, đúng vấn đề e đang quan tâm.
 
Theo tôi, đối với thuế GTGT đầu ra : đã xuất hóa đơn 2014 rồi nên CQT sẽ không truy thu nữa mà sẽ bị phạt do xuất hóa đơn chậm (phạt thế nào còn tùy cụ thể)
 
Em đang gặp tình trạng này, em đang cần gấp mong các anh chị chỉ bảo.
Trường hợp của cty em lại từ năm 2012, 2013. Nghĩa là ở thời điểm này sau 3 năm, bị 1 công trình nghiệm thu vào ngày 28/12/2012 nhưng ngày 2/1/2013 mới xuất hóa đơn. Và em đa ghi nhận giá vốn và doanh thu vào năm 2013, nay thuế bắt kéo doanh thu và giá vốn về năm 2012. Cụ thể
-Doanh thu trước thuế: 300.000.000đ
-Thuế : 30.000.000đ
- Gía vốn : 302.000.000đ
Công trình bị lỗ.
1. Nếu kéo về 2012 , bên em phải nộp thuế GTGT T12 là 30.000.000đ + tiền phạt. Vậy em điều chỉnh trên sổ kế toán và Tờ khai thuế HTKK như thế nào?
2. Nếu kéo doanh thu và giá vốn về năm 2012 thì do 2 năm này tỷ lệ nộp thuế TNDN khác nhau dẫn đến số dư tài khoản thuế TNDN năm 2012 giảm và theo đó tk 421 năm 2012 cũng thay đổi. Và thuế TNDN năm 2013 tăng, tổng 2 năm em còn phải nộp thêm 45.000đ tiền thuế TNDN. Em cũng đã đi hỏi một số người thiì người bảo chỉ điều chỉnh vào năm 2015 , nhưng có người thì bảo phải làm lại BCTC 2012,2013,2014 để nộp lại. Em hoang mang quá
Em phải làm thế nào cho chuẩn đây?
 
Mình cũng mới vừa kiểm tra thuế năm 2013 và 2014 xong,cũng bị cắt giảm phần doanh thu và chi phí ctrinh đã K/C năm 2014 đẩy về 2013 do công trình đã quyết toán năm 2013 nhưng 2014 mới xuất hoá đơn (phần này mình ko biết giải quyết sao nữa mong các bạn góp ý kiến),đồng thời cắt giảm chi phí đã K/C năm 2014 công trình khác sang dở dang 2015 nữa (632/154 (2014)jo định khoản 154/632 (2015).Thuế bảo mình làm lại BCTC để nộp mà jo minh ko biết điều chỉnh phần DT và CP năm 2014 đẩy về 2013 như thế nào ?
 
+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014

Nợ TK 111,112,131=110.000.000

Có tk 511=100.000.000

Có TK 333111=10.000.000

+Ghi nhận giá vốn bình thường:

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

+Kết chuyển:

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000
-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

Quyết toán thuế năm 2014: Mình lấy ví dụ để bạn tham khảo nha

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước

-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

-Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=143.000.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Kiểm tra lại:

- Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=143.000.000 đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=143.000.000 đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =143.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm

- Số dư Có TK 4212 cuối năm = 587.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014

Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính

cho e hỏi: Nếu B12 là 1 số âm thì hạch toán thế nào ạ?
 
+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014

Nợ TK 111,112,131=110.000.000

Có tk 511=100.000.000

Có TK 333111=10.000.000

+Ghi nhận giá vốn bình thường:

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

+Kết chuyển:

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000
-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

Quyết toán thuế năm 2014: Mình lấy ví dụ để bạn tham khảo nha

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước

-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

-Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=143.000.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Kiểm tra lại:

- Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=143.000.000 đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=143.000.000 đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =143.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm

- Số dư Có TK 4212 cuối năm = 587.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014

Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính
Cho mình hỏi: Công ty mình bị thanh tra năm 2016, bị truy thu năm 2013 số tiền 850tr chưa bao gồm thuế. Tài khoản 1541 không có số dư của công trình này nhưng vẫn được bỏ qua, thanh tra nói chỉ cần hạch toán doanh thu, còn chi phí họ bỏ qua cho. Vậy trường hợp này phải hạch toán thế nào? Mình cám ơn nhiều ajh!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top