Có làm Hợp đồng thuê nhà hay không???

Thảo luận trong 'Thảo luận khác' bắt đầu bởi Smily, 13/10/08.

 1. Smily

  Smily New Member Hội viên mới

  Công ty em phải làm hợp đồng thuê nhà ko ah..vì trụ sở chính của công ty là nhà của Mr Giám đôc..vậy thì có phải làm hợp đồng để nộp cho cơ quan thuế không?? anh chị giúp em với nhé!
   
                
 2. cattien

  cattien Quy ẩn giang hồ. Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Bạn có thể làm hđồng thuê/mượn nhà với người đứng tên chủ sở hữu nhà nhé
   
 3. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Làm hợp đồng mượn, hoặc thuê nhà.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
  HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

  Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

  Bên cho mượn (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):


  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông :
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Cùng vợ là bà:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Các thành viên của hộ gia đình:
  - Họ và tên:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  - …
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức:
  Trụ sở:
  Quyết định thành lập số: ngày tháng năm
  do cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày tháng năm
  do cấp.
  Số Fax: Số điện thoại:
  Họ và tên người đại diện:
  Chức vụ:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  Bên mượn (sau đây gọi là Bên 8-):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng mượn tài sản được ………………………………………………………… chứng nhận (chứng thực) ngày…...……….số ……………., quyển số …...…..., theo đó, bên A cho bên B mượn tài sản  Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:

  ĐIỀU 1
  NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.


  ĐIỀU 2
  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

  Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 3
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 4
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  3. Các cam đoan khác.
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/10/08
 4. dinhhonghhn

  dinhhonghhn (*_*)Giây phút(*_*) Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Bạn làm như cát tiên nhé, vì nó là của giám đốc bạn nên làm hợp đồng thuê nhà bạn phải nộp thuế, làm hợp đồng mượn nhà bạn cứ thế mà làm việc thôi. khoẻ cho công ty bạn hơn
   
 5. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  ĐIỀU 5
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mượn tài sản số………………………………….. ngày……………..………………….
  2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mượn tài sản số ………………..…. ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.
  3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  - Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ………………………………………..

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)
  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
  Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh.
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
  Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

  Chứng nhận:

  - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mượn tài sản được giao kết giữa bên A là ……………………………. và bên B là ………………………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
  - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  -
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:
  + Bên A ... bản chính;
  + Bên B ... bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng ……………………... , quyển số .………TP/CC- ………..

  CÔNG CHỨNG VIÊN
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/10/08
 6. minhkhuong

  minhkhuong New Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Theo em thì nếu la nhà của giám đốc thì có làm hợp đồng hay không là do xếp thôi, nếu xếp muốn thì làm con không nó được coi là tài sản đóng góp của giám đốc!!
   
 7. Smily

  Smily New Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  mà còn nữa ah..thế khi kí ở đại diện bên A, bên B thì giám đốc của em đều kí vào đấy ah, thế thì sao được..hay như thế nào ah???
   
 8. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Hợp đồng mượn nhà thì giám đốc có thể ủy quyền cho người khác, phải làm giấy ủy quyền.
  Thân chào
   
 9. ngaotuyetsvc

  ngaotuyetsvc New Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Theo mình thì bạn nên hỏi lại sếp xem tên chủ sở hữu ngôi nhà là ai. Nếu ko phải là Giám đốc thì bạn làm hợp đồng thuê và lên thuế mua hóa đơn lẻ để hợp lý chi phí. Còn nếu là của GĐ thì sao lại không chuyển sang tên Cty để khấu hao TSCĐ nhỉ?
   
 10. Haiauo2000

  Haiauo2000 (¯`°•.*HONEY*.•°´ ¯) Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thuê nhà ???

  Nhà của GĐ thì cũng làm Hợp Đồng thuê (mượn) được chứ có sao đâu bạn
  Chứ có ai nói TS này là vốn góp của GĐ vào Cty đâu mà sang tên Cty để khấu hao nhỉ.
   
 11. LTNCNC

  LTNCNC New Member Hội viên mới

  Ðề: Có làm Hợp đồng thuê nhà hay không???

  nếu là nhà riêng của giám đốc mà giám đốc ko đưa vào tài sản góp vốn của Cty thì có thể ký hợp đồng thuê nhà và lấy hóa đơn tính vào chi phí bình thườg, còn nếu là nhà của gđốc góp vốn vào ts cty nhưng chưa sang tên cty thì ko được trích khấu hao đâu.
  Còn nếu là nhà đứng tên chủ sở hữu là giám đốc thì bên cho thuê xếp ký và ghi rõ họ tên, bên cty xếp ký và đóng dấu.
   
 12. Bibo

  Bibo New Member Hội viên mới

  Ðề: Có làm Hợp đồng thuê nhà hay không???

  Bạn ơi chẳng ai muốn đưa nhà của mình làm TS công ty đâu, nhỡ sau này xảy ra vấn đề gì thì tính sao (cty phá sản hay giải thể thì ngôi nhà đó cũng xung công quỹ luôn à). Theo mình nếu bạn cần lấy CF thuê nhà đó để hạch toán thuế thì nên làm hợp đồng thuê nhà rồi ra chi cục thuế mua hóa đơn lẻ, còn ko cần chi phí đó thì bạn chỉ làm hợp đồng mượn nhà là được.
   
 13. tranngocmien

  tranngocmien New Member Hội viên mới

  Ðề: Có làm Hợp đồng thuê nhà hay không???

  Em phải xem kỹ các vấn đề sau:
  - Nếu nhà của Giám đốc là vốn góp (xem trong cổ đông góp vốn, biên bản góp vốn,...) thì đương nhiên ngôi nhà đó là tài sản của Cty rồi, như vậy nó là TSCĐ do vậy hằng tháng phải trích khấu hao tính vào chi phí như vậy không cần làm hợp đồng thuê.
  -Nếu nhà của giám đốc cho thuê thì đương nhiên phải làm hợp đồng rồi (mà Sếp bắt làm hợp đồng đấy). Hợp đồng ký giữa đại diện của Công ty (tức là Các phó Giám đôc với Giám đốc hoặc vợ của Giám đốc- giám đốc không thể ký đại diện công ty được). Nếu gia đình giám đốc có đăng ký kinh doanh (tất nhiên trong cả lĩnh vực cho thuê nhà) thì đương nhiên có Hoá đơn thuế, còn nếu gia đình chỉ là hộ cá nhân thì bạn mang Hợp đồng này lên cơ quan thuế tại nơi có nhà cho thuê để cơ quan thuế xuất hoá đơn. Đương nhiên là phải đóng cả thuế nữa. Do vậy bạn phải tính toán kỹ là giá cho thuê, tiền thuế phải ghi rõ trong hợp đồng thuê
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.