mn giúp em với ạ.

Binheocon

New Member
Hội viên mới
BÀI TẬP Al – Tinh gia nhập, giả xuất kho

Có tài liệu về tình hình vật liệu tại 1 DN như sau: (không nêu phần thuế GTGT đầu vào).

- Vật liệu tổn kho đầu tháng 10/20x2 là 300 kg, đơn giá 4.000

đồng.

- Ngày 03/10 nhập kho 700kg, giá mua ghi trên hóa đơn là 3.800đ/kg, chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 105.000₫, khoản giảm giá được 35.000₫. Đã trả bằng tiền mặt.

Ngày 05/10 xuất kho 800kg để sử dụng cho sản xuất sản phẩm. Ngày 10/10 nhập kho 1.000kg giá mua ghi trên hóa đơn là 3.920 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ là 160.000đ, khoản giảm giá được hưởng là 40.000đ. đã trả bằng tiền gửi NH.

- Ngày 13/10 nhập kho 2000kg, giá nhập kho là 4.050d/kg.

Chưa thanh toán

- Ngày 15/10 xuất kho 700kg để sử dụng cho sản xuất sản phẩm. - Ngày 25/10 nhập kho 500kg, giá mua ghi trên hóa đơn là 4000₫kg, chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 50.000đ. chưa thanh toán.

Yêu cầu:

1. Xác định trị giá vật liệu xuất kho trong tháng theo các phương pháp NTXT, NSXT, đơn giá bình quân tính cho từng lần xuất, đơn giá bình quân tính cho 1 lần vào cuối tháng.

2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ảnh vào TK(T).
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Tôi làm cho bạn xuất kho theo bình quân, các phương pháp khác bạn tự làm.
Đơn
Giá xuất kho :-(300*4.000+2.730.000+4.040.000+8.100.000)/(300+700+1.000+2.000)
=4017,5
- Ngày 03/10 nhập kho 700kg
3.800 * 700+105.000-35.000=2.730.000
Nợ TK 152 2.730.000
Có TK 111 2.730.000
- Ngày 05/10 xuất kho 800kg
4017,5*800=3.14.000
Nợ TK 621 3.14.000
Có T 152 3.14.000
-Ngày 10/10 nhập kho 1.000kg
1.000*3.920+160.000-40.000=4.040.000
Nợ TK 152 4.040.000
Có TK 112 4.040.000
- Ngày 13/10 nhập kho 2.000kg
2.000*4.050 =8.100.000
Nợ TK 152 8.100.000
Có TK 331 8.100.000
- Ngày 15/10 xuất kho 700kg
4.017,5*700=2.812.250
Nợ TK 621 2.812.250
Có T 152 2.812.250
-Ngày 25/10 nhập kho 500kg
500*4.000+50000=
Nợ TK 152 2.050.000
Có TK 331 2.050.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top