Cựu binh dân kế toán

kimthanh08

Hội viên cơ cực
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Không có chuyện nào kinh dị cả! Và cũng rất nhiều chuyện nếu là người ngoài cuộc thì cho đó là kinh dị! :tooth1:
Còn chuyện ma....:lanhwazi::troioi:
Thôi, từ từ để sau, ăn cắp giờ Công ty như vậy đủ rồi! :chay: làm thôi!
Cho em nó học hỏi thôi chứ đừng để em nó theo nhá. "làm những điều tôi nói nhưng đừng làm những điều tôi làm"
 

heocon018

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Cho em nó học hỏi thôi chứ đừng để em nó theo nhá. "làm những điều tôi nói nhưng đừng làm những điều tôi làm"

câu này có nghĩa là gì anh Thành ??? Điều mà Bác Đồng làm rất anh dũng mà.....tại sao lại hông làm theo được nhỉ???? :khonghiu:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không có chuyện nào kinh dị cả! Và cũng rất nhiều chuyện nếu là người ngoài cuộc thì cho đó là kinh dị! :tooth1:
Còn chuyện ma....:lanhwazi::troioi:
Thôi, từ từ để sau, ăn cắp giờ Công ty như vậy đủ rồi! :chay: làm thôi!

.....Khi nào có thời gian Bác kể típ chuyện cho tụi con nge nha .....Chúc Bác tuần mới mần việc hiệu quả.......
 
Sửa lần cuối:

kimthanh08

Hội viên cơ cực
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

câu này có nghĩa là gì anh Thành ??? Điều mà Bác Đồng làm rất anh dũng mà.....tại sao lại hông làm theo được nhỉ???? :khonghiu:
-----------------------------------------------------------------------------------------


.....Khi nào có thời gian Bác kể típ chuyện cho tụi con nge nha .....Chúc Bác tuần mới mần việc hiệu quả.......
Tên nào từng nắm quân trong Quân đội thì biết câu này

Tèo đâu.... :daica:
 
Sửa lần cuối:

luu_linh2009

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Con chỉ thích mỗi cái này thôi ne` Bac' .....:kungfu:.......Nếu được ở quê thì con sẽ theo nghề của ông Nội rồi :hichic:
-----------------------------------------------------------------------------------------
bac' Đồng ....Bac' kể chuyện của Bac' típ đi.....hic'....con mún nge chuyện của Bac' a` :cry7:
Võ thể dục buổi sáng mà cũng kể zô :thodai:
 

kimthanh08

Hội viên cơ cực
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Cán bộ, chiến sĩ ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, đặt cơ sở cho sự phát triển bền vững những giá trị văn hóa, đạo đức, tinh thần trong Ðảng, trong các tầng lớp nhân dân và trong các thế hệ người Việt Nam.

Ðối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc vận động nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua gần ba năm thực hiện cuộc vận động tại 4.000 tổ chức cơ sở đảng, hơn 13.000 chi bộ trong toàn Ðảng bộ Quân đội, việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thực hiện thống nhất, đồng bộ, đạt kết quả tốt đẹp. Cuộc vận động đã thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, trở thành những khẩu hiệu hành động, thành mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp học tập và thực hành đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh ở các cấp.

Thông qua cuộc vận động, những giá trị văn hóa, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh được giáo dục sâu rộng, làm cho tư tưởng, văn hóa, đạo đức của cán bộ, chiến sĩ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội và của các đơn vị trong toàn quân được nâng lên một bước. Cuộc vận động được gắn với phong trào thi đua quyết thắng, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, sâu rộng, trực tiếp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từng tổ chức, cá nhân đều giữ gìn và phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng; đề cao trách nhiệm chính trị, phát huy quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động; chất lượng huấn luyện, học tập, công tác không ngừng được nâng lên; tình hình chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ...

Ðể hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cần phải đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trọng tâm là tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Ðề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng mỗi tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ðẩy mạnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Cùng với việc tiếp tục giáo dục, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, cần có nhiều hình thức, biện pháp thích hợp, làm cho việc tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương của Bác Hồ trở thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện, cần tăng cường kiểm tra, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, kết hợp với góp ý, giám sát của quần chúng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về phẩm chất, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật trong đơn vị. Gắn việc học tập với làm theo, nói đi đôi với làm, "xây" đi liền với "chống". Tập trung làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, đề cao tinh thần và hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ðể tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng trong quân đội, cần hoàn thiện việc biên soạn hệ thống giáo trình, giáo khoa, tài liệu tham khảo về cuộc vận động, đưa vào chương trình giảng dạy của các nhà trường quân đội, làm cho cuộc vận động có ý nghĩa lâu dài, bền vững, thật sự là động lực chủ yếu để xây dựng văn hóa, tư tưởng, đạo đức cho quân đội trong thời kỳ mới.

Hai là, gắn thực hiện cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội.

Ý nghĩa sâu xa của cuộc vận động chính là hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người mới có nếp sống văn hóa. Chủ đề cuộc vận động trong từng năm: "Nâng cao nhận thức về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu", "Sửa đổi lối làm việc, đổi mới phương pháp, tác phong; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức", thực chất là những vấn đề trọng tâm, xuyên suốt để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội, của các đơn vị trong toàn quân. Mục tiêu của cuộc vận động thống nhất với các cuộc vận động và các phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua quyết thắng, nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một số mô hình, phong trào có hiệu quả trong thời gian qua cần tiếp tục được phát huy trong những năm tới, như: Học tập và làm theo tấm gương "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; phong trào "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, công tác và phục vụ tốt"; phong trào "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Ðơn vị quân y năm tốt", phong trào "Quản lý, sử dụng xăng, dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả"...

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tổ chức Cuộc vận động bao gồm nhiều khâu, nhiều bước, từ lựa chọn nội dung, hình thức, xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, duy trì thực hiện, kiểm tra đôn đốc đến khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng... Trong thực hiện, cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp trong quân đội cần tập trung thực hiện toàn diện, lựa chọn những nội dung, những khâu, điểm đột phá, có tính chất quyết định để hướng cuộc vận động vào giải quyết những khâu yếu của đơn vị, trong đó chú trọng khắc phục những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng và phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Ðồng thời, để cuộc vận động giành kết quả to lớn, thiết thực hơn nữa, cần chú ý kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc các cấp; bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định và phù hợp yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở định hướng, kế hoạch của Ðảng ủy Quân sự Trung ương; cấp ủy, ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp cần cụ thể hóa và bổ sung kế hoạch thực hiện ở cấp mình một cách sáng tạo, đúng đắn, thiết thực. Tập trung xây dựng tiêu chí đạo đức cho các đối tượng theo hướng phù hợp từng cơ quan, đơn vị; làm cho mọi người dễ nhớ, dễ thuộc, dễ làm theo. Trong tổ chức, cần chỉ đạo kiên quyết, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân và tập thể. Ðưa các nội dung giáo dục, tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống thành nền nếp, chế độ thường xuyên trong đơn vị. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác chỉ đạo điểm, phát hiện, xây dựng, khen thưởng các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, kịp thời nhân rộng điển hình từng đơn vị và toàn quân học tập.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng đưa cuộc vận động phát triển ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được thực hiện thống nhất ở mọi đơn vị, mọi tổ chức và mọi lực lượng trong quân đội. Trong đó, tổ chức đảng, các cấp chỉ huy, các tổ chức quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là các tổ chức và lực lượng cơ bản thực hiện cuộc vận động. Cán bộ, đảng viên phải đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tự giác đấu tranh, tự phê bình và phê bình, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thiết thực góp phần vào sự thành công của Cuộc vận động.

(Trích Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)

Gởi các Cựu chiến binh Dân kế toán
 
Sửa lần cuối:
T

Tèo

Guest
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Ờ....Được rồi, mai mốt rảnh rổi tớ sẽ kể chuyện "hậu chiến" cho mấy lão nghe!
Cũng thơ mộng và bi tráng lắm....hehehe!

Thơ mộng vào bi tráng đây bác. Thật đến từng mi li mét

Hôm ấy trung đội em được lệnh đánh chiếm nhà A2 ( Không nhớ là bài này tên chi tiết là bài gì, em chỉ nhớ nó là tòa nhà A2 nằm giữa tiểu đoàn nên em tạm gọi nó là bài A2 )

Gọi là nhà A2 vì nó cao to nhất tiểu đoàn và chỉ để dành vào việc tập đánh chiếm nhà cao tầng.

Khi tất cả đã vào vị trí và nhận lệnh tấn công. a của em đánh từ mặt đất đánh lên.

Theo sơ đồ tác chiến thì a của e (a9) sẽ chiếm tầng 1 của tòa nhà và a10 sẽ đánh từ sân thượng xuống chiếm tầng 2

Bọn đánh từ trên đánh xuống sẽ dùng dây để đu xuống còn bọn em thì dùng gậy đẩy người lên chiếm tầng 1. Và chuyện đã xảy ra ....

Khi em được một đồng chí đẩy lên lan can tầng 1 và chuẩn bị tiếp lan can thì một thằng ôn con của a10 chẳng biết thế nào lại không đánh tầng 2 mà nó đu xuống tận tầng 1 của tụi em, và điểm tiếp đất của nó là ngay người em .. bố khỉ (chắc tối qua nó say quá nên sáng nay nó tuột tay nên xuống tận tầng 1 ..) Thế là em rơi tự do luôn.

Theo phản xạ tự nhiên và cũng theo phán đoán tình huống thì em quay người đưa chân tiếp đất nhưng chắc là cũng tới số rồi hay sao mà hôm ấy không tiếp đất bằng chân và vai để giảm lực mà lại tiếp đất bằng ... đầu.

Chỉ nghe một tiếng .. bẹp ... rồi mê man luôn.

Tỉnh dậy thì đang nằm ở bệnh viện 7C mà ngày nay gọi là bệnh viện quân dân miền đông với chuẩn đoán chấn thương sọ .. khỉ.

8 tháng nằm viện với gần chục vết may trên đầu .. Cũng may gia đình ở gần nên kịp thời lên tiếp .. đạn chứ không ngủm lâu rồi

Tâm lý liệu pháp và lao động liệu pháp 3 tháng trời mới phục hồi hoàn chỉnh thần kinh ngoại biên. Và 8 tháng nằm viện đó là cả một kỷ niệm ....

Thôi lần sau kể tiếp những kỷ niệm với mấy đồng chí nằm chung khoa và chung phòng. Nhất là kỷ niệm với ông đại úy Sư 5 Tây Ninh. Ông này có món thổi sáo cực hay nhưng chỉ tiếc là chữa hòai không khỏi nên cứ ở bệnh viện hoài. Rất tội. Và cả kỷ niệm với mấy cô sinh viên trường quân y kế bên nữa chứ ...

Trích trong chuyenbaygiomoike.Teo :171:
 
Sửa lần cuối:

heocon018

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Thơ mộng vào bi tráng đây bác. Thật đến từng mi li mét

Hôm ấy trung đội em được lệnh đánh chiếm nhà A2 ( Không nhớ là bài này tên chi tiết là bài gì, em chỉ nhớ nó là tòa nhà A2 nằm giữa tiểu đoàn nên em tạm gọi nó là bài A2 )

Gọi là nhà A2 vì nó cao to nhất tiểu đoàn và chỉ để dành vào việc tập đánh chiếm nhà cao tầng.

Khi tất cả đã vào vị trí và nhận lệnh tấn công. a của em đánh từ mặt đất đánh lên.

Theo sơ đồ tác chiến thì a của e (a9) sẽ chiếm tầng 1 của tòa nhà và a10 sẽ đánh từ sân thượng xuống chiếm tầng 2

Bọn đánh từ trên đánh xuống sẽ dùng dây để đu xuống còn bọn em thì dùng gậy đẩy người lên chiếm tầng 1. Và chuyện đã xảy ra ....

Khi em được một đồng chí đẩy lên lan can tầng 1 và chuẩn bị tiếp lan can thì một thằng ôn con của a10 chẳng biết thế nào lại không đánh tầng 2 mà nó đu xuống tận tầng 1 của tụi em, và điểm tiếp đất của nó là ngay người em .. bố khỉ (chắc tối qua nó say quá nên sáng nay nó tuột tay nên xuống tận tầng 1 ..) Thế là em rơi tự do luôn.

Theo phản xạ tự nhiên và cũng theo phán đoán tình huống thì em quay người đưa chân tiếp đất nhưng chắc là cũng tới số rồi hay sao mà hôm ấy không tiếp đất bằng chân và vai để giảm lực mà lại tiếp đất bằng ... đầu.

Chỉ nghe một tiếng .. bẹp ... rồi mê man luôn.

Tỉnh dậy thì đang nằm ở bệnh viện 7C mà ngày nay gọi là bệnh viện quân dân miền đông với chuẩn đoán chấn thương sọ .. khỉ.

8 tháng nằm viện với gần chục vết may trên đầu .. Cũng may gia đình ở gần nên kịp thời lên tiếp .. đạn chứ không ngủm lâu rồi

Tâm lý liệu pháp và lao động liệu pháp 3 tháng trời mới phục hồi hoàn chỉnh thần kinh ngoại biên. Và 8 tháng nằm viện đó là cả một kỷ niệm ....

Thôi lần sau kể tiếp những kỷ niệm với mấy đồng chí nằm chung khoa và chung phòng. Nhất là kỷ niệm với ông đại úy Sư 5 Tây Ninh. Ông này có món thổi sáo cực hay nhưng chỉ tiếc là chữa hòai không khỏi nên cứ ở bệnh viện hoài. Rất tội. Và cả kỷ niệm với mấy cô sinh viên trường quân y kế bên nữa chứ ...

Trích trong chuyenbaygiomoike.Teo :171:

:votay: vậy là Tèo chỉ đi lính được 1 năm 1 tháng thôi á :khonghiu:....còn 11 tháng còn lại là kua gái na` :liengdep: ........
 
T

Tèo

Guest
Ðề: Cựu binh dân kế toán

:votay: vậy là Tèo chỉ đi lính được 1 năm 1 tháng thôi á :khonghiu:....còn 11 tháng còn lại là kua gái na` :liengdep: ........
Chính xác là 1 năm 4 tháng quân ngũ còn bi nhiêu nằm viện hết :171:
Kua y tá chứ không phải kua gái nhá :241:
Mấy cô sinh viên trường quân y thường là do đơn vị cử đi học nên cũng được gọi là lính rồi. Tác phong rất nghiêm chỉnh đấy. Chưa có lệnh đố ông nào dám ... xung phong đánh chiếm mục tiêu nhá. Thề luôn :171:
 

dongminhkh

sắc sắc không không
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chuyện kinh dị 1:
Lính tình nguyện K. thời đó cực đủ bề, đói ăn, đói thuốc, thiếu mặc....bệnh tật! Nhưng sợ nhất là không có nước uống! Có những trận đánh cấp C thôi, nhưng lực lượng tiếp tế nước cũng là một C, thậm chí các C còn lại trong D!
Có lần, hành quân truy quét toàn d, ròng rã 2 ngày trời chui rừng mùa khô! Mõi thằng mang theo bình đông nước nhưng vẫn không thấm tháp gì! Tội nhất là mấy đứa tân binh mới sang, chưa có kinh nghiệm nên khát là ngửa cổ tu ừng ực!
Đáng lẽ là khi nào thật khát quá, mới mở nắp rót một nắp đầy nước rồi nhấm nháp từ từ, chỉ vừa đủ tráng ướt cái miệng cái lưởi và cái cổ họng là được! Vừa tiết kiệm nước vừa đỡ mệt khi hành quân! Còn tụi nó thì khỏi nói...mặc dù đã chỉ bảo tận tình từ mấy hôm trước! Đã khổ lại càng khổ thêm với mấy tên này....
Đến trưa hôm sau thì hầu như nước uống của lính hết sạch, cái khát giằng xé dữ dội.... Ngó người nào người nấy khô rạc, môi nứt nẻ, khô rộp!
Tầm 4 giờ chiều, phát hiện có nước ở một vũng suối nhỏ! Cả đơn vị mừng rở chen lấn nhau lấy nước! Lúc đầu thì nước còn trong, sau này thì đục ngàu! Kệ mẹ nó, cứ có nước uống là được, tới phiên những đứa cuối thì vũng nước bây giờ chỉ thấy bùn! Tiếc rẻ, có đứa xắn tay múc bùn, đào xuống sâu hơn để mong có dòng nước đỡ hơn! Hì hục được một lát, bỗng nghe tiếng ré lên từ chổ đó! Chạy lại, thì thấy phía dưới lớp bùn chổ nó móc lên có mấy cái xương sọ người đã ngã màu đen kịt, bên cạng còn vương vãi mấy cái xương tay, chân....Cả bọn xanh mặt, vè chổ ngồi....Có thằng cầm bi đông nước định đổ! Nhưng đổ đi thì lấy gì mà uống...Vậy thì "một đời ta ba bảy đời nó" cứ dùng ngon lành!
Sau này, lâu lâu nhớ lại những cảnh đó lại cứ rùng mình....
 

luu_linh2009

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

:kingkong: cũng kinh hè. Tui thì chưa gẹp nhưng uống nước... lăng quăng thì có rồi,tối quá mà hành quân khát nước,mờ mờ dưới ánh trăng thấy... bãi nước múc lên húp cho sướng, thấy cợm cợm trong miệng thì phun ra nhưng vẫn húp đại, sáng dậy thấy... hè hè... ói :cuoiranuocmat:
 

heocon018

New Member
Hội viên mới
Chính xác là 1 năm 4 tháng quân ngũ còn bi nhiêu nằm viện hết :171:
Kua y tá chứ không phải kua gái nhá :241:
Mấy cô sinh viên trường quân y thường là do đơn vị cử đi học nên cũng được gọi là lính rồi. Tác phong rất nghiêm chỉnh đấy. Chưa có lệnh đố ông nào dám ... xung phong đánh chiếm mục tiêu nhá. Thề luôn :171:

Y tá là con gái ----> Tèo kua gái là đúng òy .......sao lại :241: heo hả :khonghiu:.......nói đúng mà cũng bị quánh là sao hả ta .......:khonghiu: ......Dạo này heo bị nhìu người bắt nạt qua' .....:hichic:......Oy` cuối cùng Tèo có kua được em nào hông zạ??? Kể cho mọi người bít di' Teo`....... :haha:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện kinh dị 1:
Lính tình nguyện K. thời đó cực đủ bề, đói ăn, đói thuốc, thiếu mặc....bệnh tật! Nhưng sợ nhất là không có nước uống! Có những trận đánh cấp C thôi, nhưng lực lượng tiếp tế nước cũng là một C, thậm chí các C còn lại trong D!
Có lần, hành quân truy quét toàn d, ròng rã 2 ngày trời chui rừng mùa khô! Mõi thằng mang theo bình đông nước nhưng vẫn không thấm tháp gì! Tội nhất là mấy đứa tân binh mới sang, chưa có kinh nghiệm nên khát là ngửa cổ tu ừng ực!
Đáng lẽ là khi nào thật khát quá, mới mở nắp rót một nắp đầy nước rồi nhấm nháp từ từ, chỉ vừa đủ tráng ướt cái miệng cái lưởi và cái cổ họng là được! Vừa tiết kiệm nước vừa đỡ mệt khi hành quân! Còn tụi nó thì khỏi nói...mặc dù đã chỉ bảo tận tình từ mấy hôm trước! Đã khổ lại càng khổ thêm với mấy tên này....
Đến trưa hôm sau thì hầu như nước uống của lính hết sạch, cái khát giằng xé dữ dội.... Ngó người nào người nấy khô rạc, môi nứt nẻ, khô rộp!
Tầm 4 giờ chiều, phát hiện có nước ở một vũng suối nhỏ! Cả đơn vị mừng rở chen lấn nhau lấy nước! Lúc đầu thì nước còn trong, sau này thì đục ngàu! Kệ mẹ nó, cứ có nước uống là được, tới phiên những đứa cuối thì vũng nước bây giờ chỉ thấy bùn! Tiếc rẻ, có đứa xắn tay múc bùn, đào xuống sâu hơn để mong có dòng nước đỡ hơn! Hì hục được một lát, bỗng nghe tiếng ré lên từ chổ đó! Chạy lại, thì thấy phía dưới lớp bùn chổ nó móc lên có mấy cái xương sọ người đã ngã màu đen kịt, bên cạng còn vương vãi mấy cái xương tay, chân....Cả bọn xanh mặt, vè chổ ngồi....Có thằng cầm bi đông nước định đổ! Nhưng đổ đi thì lấy gì mà uống...Vậy thì "một đời ta ba bảy đời nó" cứ dùng ngon lành!
Sau này, lâu lâu nhớ lại những cảnh đó lại cứ rùng mình....

Nếu là con chắc con chết tại chỗ luôn qua' ........:thodai:........Mấy cái sọ đó đang cười với mấy chu'.......vậy mà hông ai cười lại nó hết :kinhhoang:

:kingkong: cũng kinh hè. Tui thì chưa gẹp nhưng uống nước... lăng quăng thì có rồi,tối quá mà hành quân khát nước,mờ mờ dưới ánh trăng thấy... bãi nước múc lên húp cho sướng, thấy cợm cợm trong miệng thì phun ra nhưng vẫn húp đại, sáng dậy thấy... hè hè... ói :cuoiranuocmat:

luu linh cũng từng là lính à ....vậy luu linh là con trai hả :khonghiu: .....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Em nghe ku teo là em đi bán muối lun í :cuoiranuocmat:

:241: bán muối kiếm được nhìu xiền lắm đó.........em xin Tèo đi bán chung mà Tèo đâu có cho đâu :hichic:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

heocon018

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

....hum qua đọc truyện kinh dị của Bác Đồng.....tối về thức tới 2 giờ sáng :hichic:........ hum nay Bác Đồng hông kể chiện ma nữa ạ :khonghiu:
 
T

Tèo

Guest
Ðề: Cựu binh dân kế toán

....hum qua đọc truyện kinh dị của Bác Đồng.....tối về thức tới 2 giờ sáng :hichic:........ hum nay Bác Đồng hông kể chiện ma nữa ạ :khonghiu:

Đấy là chuyện có thật. Không phải chuyện kinh dị.
Còn rất nhiều chuyện còn thật hơn gấp nhiều lần.
 

heocon018

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đấy là chuyện có thật. Không phải chuyện kinh dị.
Còn rất nhiều chuyện còn thật hơn gấp nhiều lần.

Heo đâu có nói là chuyện hông thật đâu......nhưng cứ tưởng tượng tới cảnh thấy cái .....sọ....... :kinhhoang:......là hông ngủ được .....
Tèo kể chuyện của Tèo điiii......chuyện kua mí cô y ta' đó......chắc là hấp dẫn lắm đây........:mua:........Heo cũng mún làm chú bộ đội nữa :macco:
 

kimthanh08

Hội viên cơ cực
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đấy là chuyện có thật. Không phải chuyện kinh dị.
Còn rất nhiều chuyện còn thật hơn gấp nhiều lần.
Chuyện tèo kể nghe thấy nhột quá. Nhớ đó tèo ku... hẹn ngày té ngộ :danghi:
 
T

Tèo

Guest
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lại một ông chiến sĩ chuẩn bị lên dĩa.
Cần xem lại công tác tư tưởng và quản lý chiến sĩ của Sư đoàn 968
 

kimthanh08

Hội viên cơ cực
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lại một ông chiến sĩ chuẩn bị lên dĩa.
Cần xem lại công tác tư tưởng và quản lý chiến sĩ của Sư đoàn 968
Nắm tư tưởng chiến sĩ quá kém, liên đới trách nhiệm dính cả bầy kỷ luật :mocmui:
 
T

Tèo

Guest
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Nắm tư tưởng chiến sĩ quá kém, liên đới trách nhiệm dính cả bầy kỷ luật :mocmui:

Phen này quân pháp của quân khu 4 tha hồ làm việc.
Nhớ lại lúc trước còn trong đơn vị mỗi lần được quân pháp mời lên làm việc là mặt thằng nào thằng nấy xanh như đít nhái.
Mấy ông quân pháp chẳng đồng chí gì ráo. Vào tay mấy ổng có mà ngủm
Kinh lắm
 

heocon018

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

:loaloa: Bác Đồng kể chiện típ điiiiiiiiiiiiii.................2 anh Kimthanh va` Teo` xi` pam qua'......
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nguyenvanman

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hay quá em đọc rất thích.chúc anh có thật nhiều sức khoẻ để cống hiến cho cả nhà nhiều bài viết hay như thế này.....
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top