BT lương

Kim Ngân 210701

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho em hỏi bài này câu 2 và 3, tính và định khoản thế nào ạ?

Công ty A có 300 nhân viên, trong đó 200 CN trực tiếp sản xuất, 40 nhân viên phục vụ và quản lý phân xưởng sản xuất, 40 nhân viên quản lý doanh nghiệp và 20 nhân viên bán hàng.
| Quỹ lương kế hoạch cả năm là 15.000.000.000, trong đó quỹ lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất là 12.000.000.000. Theo chế độ mỗi năm nhân viên được nghỉ phép 12 ngày, bình quân tiền lương 1 ngày được hưởng là 100.000. Trong năm công ty chỉ trích trước tiền lương nghỉ phép cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất.
Trong tháng 10/X có tài liệu sau: (Đvt: 1.000 đồng)
1. Chi tiền mặt để ứng lương cho nhân viên là 600.0000
2. Trong tháng tổng hợp có 30 công nhân sản xuất, 4 nhân viên quản lý xí nghiệp nghỉ phép năm.
Công ty đã tính lương nghỉ phép phải trả cho số nhân viên nghỉ phép đó theo đúng chế độ.
3. Cuối tháng công ty tổng hợp tính lương phải trả cho toàn bộ nhân viên như sau: .
- Công nhân trực tiếp sản xuất hưởng lương theo sản phẩm. Biết rằng trong tháng công ty đã nhập kho 10.000 SP và có 100 SP dở dang mức độ hoàn thành 40%, đơn giá tiền lương cho 1 sân phẩm là 70.000 đồng.
- Nhân viên quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp và bán hàng hưởng lương tính theo tỷ lệ 5% trên giá trị tổng sản phẩm tiêu thụ .Biết rằng trong tháng công ty đã tiêu thụ được 900 sản phẩm giá bán 1 sản phẩm là 450.000 đồng (Biết rằng tỷ lệ phân bổ cho nhân viên QLPX là 30 %, NV QLDN là 50% và NVBH là 20 %).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top