Nội dung mới nhất bởi vnquanly

 1. V

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 2. V

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 3. V

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 4. V

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 5. V

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 6. V

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 7. V

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 8. V

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn add.
 9. V

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
 10. V

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn!
 11. V

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn!
 12. V

  Tặng file Báo cáo kế toán quản trị xu hướng - CleverCFO

  tuyenvn.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn!
 13. V

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  tuyen.suntravel@gmail.com Xin cảm ơn.
Top