Luckier

Chữ ký

Cứ ăn chơi cho hết đời trai trẻ ...
... rồi âm thầm lặng lẻ đạp xích lô.
:dapghe:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top