Linira's latest activity

  • L
    Linira đã đăng chủ đề mới.
    Công ty C nộp thuế TNDN theo thuế suất 22%, khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng có tài liệu sau (đvt: 1.000đ): Theo báo cáo năm...
Top