djnhhunj

Chữ ký

cơ hội không bao giờ tìm đến ta
mà chính ta phải tự tạo cho mình chơ hội
Top