Xin kiểm tra giúp code

Win Thúi

New Member
Hội viên mới
Dear mọi người,
Em mới tập tành vào access + VBA. Các anh chị xem giúp em 2 đoạn code sau (trên cùng 1 form) có phải đang bị "đụng" nhau không ạ?
Vì khi em chạy chạy nút Update thì VB không báo lỗi, nhưng giá trị không được đưa vào table.
Em xin cảm ơn!

Mã:
Private Sub cbDwgFU_AfterUpdate()
  Me.tbMax_Hi_Lo = Me.cbDwgFU.Column(1)
  Me.tbR_Face = Me.cbDwgFU.Column(2)
  Me.tbR_Gap = Me.cbDwgFU.Column(3)
  Me.tbReport_FU = Me.cbDwgFU.Column(4)
  Me.tbDate_FU = Me.cbDwgFU.Column(5)
  Me.cbWD1 = Me.cbDwgFU.Column(6)
  Me.cbWD2 = Me.cbDwgFU.Column(7)
  Me.cbWD3 = Me.cbDwgFU.Column(8)
  Me.cbWD4 = Me.cbDwgFU.Column(9)
  Me.cbWD5 = Me.cbDwgFU.Column(10)
  Me.cbWD6 = Me.cbDwgFU.Column(11)
  Me.tbWPS = Me.cbDwgFU.Column(12)
  Me.tbProcess = Me.cbDwgFU.Column(13)
  Me.tbReport_VS = Me.cbDwgFU.Column(14)
  Me.tbDate_VS = Me.cbDwgFU.Column(15)
End Sub
Và đoạn thứ 2 như sau:
Mã:
Private Sub cmdUpd3_Click()
  'When we click on button Update
    CurrentDb.Execute "UPDATE JOINTS " & _
              "SET Max_Hi_Lo='" & Me.tbMax_Hi_Lo & _
                "', R_Face='" & Me.tbR_Face & _
                "', R_Gap='" & Me.tbR_Gap & _
                "', Report_FU='" & Me.tbReport_FU & _
                "', Date_FU='" & Me.tbDate_FU & _
                "', WD_1='" & Me.cbWD1 & _
                "', WD_2='" & Me.cbWD2 & _
                "', WD_3='" & Me.cbWD3 & _
                "', WD_4='" & Me.cbWD4 & _
                "', WD_5='" & Me.cbWD5 & _
                "', WD_6='" & Me.cbWD6 & _
                "', WPS='" & Me.tbWPS & _
                "', Process='" & Me.tbProcess & _
                "', Report_VS='" & Me.tbReport_VS & _
                "', Date_VS='" & Me.tbDate_VS & "'" & _
              "WHERE J_No='" & Me.cbJFU & "' AND Dwg_No='" & Me.cbDwgFU & "'"
  End If
    'Clearn form
      cmdCle3_Click
    'Refer data in list on subform
      Me.subFU.Form.Requery
End Sub
 

Win Thúi

New Member
Hội viên mới
Mod ơi xoá dùm em topic này nhé.
Em đã tìm được nguyên nhân rồi ạ.
Thank all.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top