Trích lập dư phòng quỹ tiền lương như thế nào?

NAnh Nguyễn

Member
Hội viên mới
  • Quỹ dự phòng tiền lương là 1 khoản dự phòng dùng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau nhằm việc trả lương cho người lao động không bị gián đoạn.
  • Nguyên tắc trích lập:
Căn cứ Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 1218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6,Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1,Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

....2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định(không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.


  • Cần lưu ý

Chỉ được trích lập khi công ty chưa chi trả hết tiền lương (nợ lương)

Mức trích lập không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện

Đảm bảo sau khi trích lập lợi nhuận công ty không chuyển từ lời sang lỗ. Nếu chuyển lỗ thì không được trích đủ 17%.

Quỹ tiền lương trích lập dự phòng phải được sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.


  • Hướng dẫn hạch toán:
Theo một số hướng dẫn thì kế toán sử dụng Nợ TK 6**/ Có TK3524 để ghi nhận nghiệp vụ trích lập này là chưa đúng. Sử dụng bút toán vô hình đang ghi tăng 1 khoản chi phí và ghi nợ một khoản phải trả không có cơ sở.

  • Vậy thực hiện như thế nào là đúng:
Ví dụ:
- Chi phí lương phải trả trong năm 2021 là 2.000 triệu
Quỹ lương thực hiện năm 2021 (bao gồm cả phần chi trả thước thời điểm lập quyết toán thuế TNDN) là 1.700 triệu
Số tiền lương chưa chi trả đến ngày 31/03/2022 (ví dụ công ty hoạt động theo năm dương lịch) là 300 triệu.
Công ty trích lập quỹ dự phòng tiền lương là 17%*1.700 triệu = 289 triệu.
Theo nguyên tắc, 300 triệu đến hạn 31/03/2022 mà công ty chưa chi thì công ty phải loại trừ chi phí trên chỉ tiêu B7 của tờ khai thuế TNDN. Nhưng công ty có trích lập dự phòng quỹ tiền lương là 289tr nên công ty chỉ thực hiện loại trừ 300tr-289tr = 11tr tại chỉ chỉ tiêu B4 của tờ khai thuế TNDN.
Đến 30/06/2022, công ty thực hiện chi lương cho năm 2021 là 189tr, vậy công ty phải theo quy định của luật thuế TNDN thì công ty phải ghi giảm chi phí của năm sau 100tr (289tr-189tr) trên tờ khai thuế TNDN, còn về mặt thực tế, nghĩa vụ chi trả của công ty vẫn còn.
  • Hồ sơ cần lưu trữ:
Tờ trình ban giám đốc phê duyệt trích lập quỹ dự phòng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top