Thuế Thu Nhập Của Các Cá Nhân Làm đại Lý

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Việc thu thuế đối với hoa hồng từ dịch vụ đại lý như: đại lý bảo hiểm, đại lý bưu điện, đại lý xổ số, đại lý mỹ phẩm, đại lý dược phẩm, ...Bộ Tài chính đã có công văn số 13692 TC/TCT, ngày 23-11-2004 hướng dẫn về vấn đề này như sau:

1. Cá nhân làm đại lý có đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP, 02/04/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) theo quy định tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC, ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

2. Cá nhân làm đại lý không có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được quy định cụ thể như sau:

-Trường hợp cá nhân ký hợp đồng đại lý ổn định ( không xác định thời hạn) với một cơ sở giao đại lý thì khoản thu nhập này nếu đến mức chịu thuế được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Cơ sở chi trả hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư 81/2004/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp cá nhân ký hợp đồng đại lý với nhiều cơ sở giao đại lý hoặc cá nhân làm việc tại một nơi nhưng có ký hợp đồng làm thêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%. Các cơ sở chi trả hoa hồng đại lý có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo từng lần trước khi chi trả hoa hồng cho người đại lý để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư 81/2004/TT-BTC. Cuối năm, các cá nhân làm đại lý và cơ sở chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế thu nhập theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

Để thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với hoa hồng từ dịch vụ đại lý nói trên theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực hiện từ ngày 01/01/2005 các cá nhân làm đại lý và các cơ sở giao đại lý cần nắm chắc các vấn đề nêu trên
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top