Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế gồm những khoản thu nhập nào?

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Theo quy định tại Điều V, PHần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao gồm :

1/ Chênh lệch về mua bán chứng khoán.

2/ Thu nhập từ hoạt động liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.

3/ Thu nhập khác về quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản.

4/ Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản. KHoản thu nhập này được xác định bằng (:) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-)đi giá trị còn lại của Tài sản chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý.

5/ Thu nhập về chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Cách xác định thu nhập và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được hướng dẫn tại phần C thông tư 128/2003/TT-BTC, ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

6/ Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay , lãi bán hàng trả chậm.

7/ Lãi do bán ngoại tệ, lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái.

8/ Kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán.

9/ Thu các khoản nợ khó đòi đã xoá sổ kế toán nay đòi được.

10/ Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

11/ Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ tiền bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế.

12/ Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài.

13/ Thu nhập nhận được từ sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài.

Việc xác định thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài phải chịu thuế hai lần mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Đối với khoản thu nhận được từ hoạt động sản xuất , kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại nước ngoài mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa ký hiệp định quốc tế về tránh đánh thuế hai lần thì thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập trứơc khi nộp thuế thu nhập ở nước ngoài. Sau khi đã xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài để nộp vào ngân sách Nhà nước. Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ không vượt quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

14/ Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hoá, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu như : thưởng giải phóng, tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu nhập đó.

15/ Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước. Trường hợp khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tếb từ cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

16/ Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ.

17/ Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật , bằng tiền.

18/ Các khoản thu nhập khác.

Cơ sơ kinh doanh có doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế bằng ngoại tệ thi phải quy đổi ngoại tệ ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ không có tỷ gía hối đoái với đồng Việt Nam thi phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đối với đồng Việt Nam.
 
Ðề: Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế gồm những khoản thu nhập nào?

cảm ơn nhiều! đúng lúc em cần!:xinchao:
 
Ðề: Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế gồm những khoản thu nhập nào?

em cảm ơn anh chị nhiều.
Em đang làm đè tài về chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp TK 821. Trường hợp nào mình kết chuyển từ Nợ TK 821 sang Có TK 911 xác định kết quả kinh doanh vậy ạ? Em tìm hiểu thì được một số rồi như:
1. Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, thì số chênh lệch kế toán ghi giảm chi phí số thuế TNDN hiện hành.
2. Trường hợp số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại.
3. Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi giảm số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm.
4. Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, nếu chắc chắn rằng trong tương lai doanh nghiệp có đủ lợi nhuận tính thuế để thu hồi tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong năm hiện tại.
Những trường hợp trên có đứng không vậy anh chị? Anh chị giúp em cho một ví dụ mỗi trường hợp được không ạ?
Em sẽ biết ơn anh chị nhiều nhiêu!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top