Thời gian còn lại áp dụng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp(TNDN)

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Tổng cục Thuế có công văn số 1979TCT/PCCS, ngày 22/6/2005 trả lời công văn số 2187CT/TT&HT,ngày 13/4/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thời gian còn lại áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại công văn này thì: trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ghi điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 128/ 2003/TT-BTC, ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC, ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh được áp dụng điều kiện ưu đãi đầu tư và các mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các Thông tư nói trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại như sau:

Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian được hưởng ưu đãi hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC trừ đi (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng dến ngày 01/01.2004.

Trong công văn cũng chỉ rõ :Tại điểm 4 mục E Thông tư số 128/2003/TT-BTC, ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định:” Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A, ngoài việc được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 mục này còn được ưu đãi thêm về thuế TNDN như sau:

- Được giảm 20% số thuế phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với các trường hợp: có doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu. Việc xét giảm thuế được thực hiện từng năm”.

Như vậy theo các quy định trên thì các doanh nghiệp chưa hết thời gian được ưu đãi miễn giảm thuế theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đều được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng đẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC cho khoảng thời gian còn lại, đồn thời nếu có doanh thu xuất khẩu trong năm đạt tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu thì còn được hưởng ưu đãi thêm thuế TNDN trong năm tài chính đó./.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top