Những khoản chi phí nào không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu

caothu15

New Member
Hội viên mới
Theo quy định tại Điều IV, PHần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý : Khi xác định thu nhập chịu thuế gồm các khoản sau đây :

1/ Tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo vụ việc.

2/ Tiền lương, tiền công của doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp doanh của công ty hợp doanh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị của các côngty TNHH, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

3/ Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi hết như : chi phí sửa chữa tài sản cố định: phí bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng và các khoản trích trước khác.

4/ Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp.

5/ Các khoản phạt vi phạm luật giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm chế độ kế toán thông kê, phạt vi phạm hành chính về thuế và các khoản phạt khác.

6/ Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như : chi về đầu tư XDCB; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế.

7/ Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ :

7.1/ Chi sự nghiệp .

7.2/ Chi ốm đau, thai sản.

7.3/ Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó khăn đột xuất.

7.4/ Các khoản chi khác do nguồn kinh phí khác đài thọ.

8/ Chi phí không hợp lý khác .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top