Nhiệm vụ của kế toán HCSN

loyalth_vd

New Member
Hội viên mới
Em đang cần tài liệu nói về nhiệm vụ của kế toán HCSN mang tính chất lý thuyết và cả thực hành, anh chị nào có thì cho e xin.
 

hangnghiem

Khỉ vàng đáng iu ^_*
Hội viên mới
Ðề: Nhiệm vụ của kế toán HCSN

Em tham khảo tại đây nha

HIỆM VỤ – TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN

Khái niệm, nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN :

Khái niệm đơn vị HCSN :

Đơn vị HCSN là đơn vị do NN quyết định thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý NN về một lĩnh vực nào đó ( các cơ quan chính quyền, cơ quan quyền lực NN, cơ quan QLNN theo ngành, các tổ chức đoàn thể ...) hoạt động bằng nguồn KP NSNN cấp, cấp trên cấp toàn bộ hoặc cấp một phần KP và các nguồn khác đảm bảo theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ Đảng và NN giao cho từng thời kỳ.

Đặc điểm :

Nguồn chi trả cho các hoạt động của đơn vị HCSN theo DT được cấp có thẩm quyền giao và được NSNN cấp toàn bộ hoặc 1 phần DT được duyệt. Đơn vị phải lập DT thu, chi theo các định mức, chế độ, tiêu chuẩn do NN qui định.

Nhiệm vụ Kế toán đơn vị HCSN :

* Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn KP, tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình thu, chi HĐSN, thu chi HĐSX, cung ứng DV, tình hình tàisản, tiền quỹ, công nợ của đơn vị...

* Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành DT thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của NN. Kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại vật tư, tài sản của đơn vị, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp NS, kỷ luật thanh toán công nợ...

* Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối KP cho các đơn vị DT cấp dưới, tình hình chấp hành DT thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

* Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo qui định.

Tổ chức công tác kế toán đơn vị HCSN :

Tổ chức bộ máy kế toán là việc sắp xếp, bố trí, phân công việc cho những người làm công tác kế toán trong đơn vị sao cho bộ máy kế toán phải phù hợp với qui mô hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hệ thống các cấp DT- trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cấp DT trong công tác kế toán :

1.1. Đơn vị DT cấp I : là đơn vị trực tiếp nhận DT NS hàng năm do Thủ Tướng chính phủ hoặc UBND giao. Đơn vị DT cấp I thực hiện phân bổ, giao DT NS cho đơn vị cấp dưới trực thuộc, chịu trách nhiệm trước NN về việc tổ chức, thực hiện công tác kế toán và QT NS của đơn vị mình và công tác kế toán QT NS của các đơn vị cấp dưới trực thuộc theo quy định.

1.2. Đơn vị DT cấp II : Là đơn vị DT cấp dưới đơn vị DT cấp I, được cơ quan DT cấp I giao DT và phân bổ DT được giao cho đơn vị DT cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị DT cấp I ), chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và QT NS của đơn vị mình và công tác kế toán QT NS của các đơn vị cấp dưới trực thuộc theo quy định.

1.3. Đơn vị DT cấp III : là đơn vị trực tiếp sử dụng NS, được đơn vị DT cấp I hoặc cấp II giao DT NS, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công tác kế toán QT NS của đơn vị mình và đơn vị SD NS trực thuộc ( nếu có ) theo quy định.

Nội dung công tác kế toán đơn vị HCSN :

2.1. Kế toán vốn bằng tiền : phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gởi tại ngân hàng, kho bạc

2.2. Kế toán vật tư, tài sản : Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động VT, công cụ, dụng cụ, SP, HH tại đơn vị.

Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có, tình hình biến động của TSCĐ, công tác ĐT XDCB và sửa chữa TS tại đơn vị.

2.3. Kế toán thanh toán :

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.

- Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả CBVC và các khoản phải trả, phải nộp khác.

- Các đơn vị cá tổ chức HĐ SXDV phải đăng ký kê khai nộp thuế theo luật định.

. Kế toán nguồn KP, vốn, quỹ :

- Phản ánh việc tiếp nhận, quản lý SD các nguồn KP NS cấp, nguồn KP thu tại đơn vị, nguồn KP viện trợ, tài trợ và thanh quyết toán các nguồn KP, phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn KP hình thành TSCĐ.

- Phản ánh tình hình trích lập và SD các quỹ của đơn vị : quỹ DP ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triện HĐSN

2.3 Kế toán chi :

- Phản ánh các khoản chi TX, chi SXDV và chi phí của các hoạt động khác trên cơ sở đó xác định kết quả của HĐ SXDV và HĐ khác.

- Phản ánh các khoản chi không TX như : chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp NN. Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của NN....., giảm biên chế...

2.4 . Kế toán các khoản thu :

- Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và các khoản thu SN phát sinh ở đơn vị

- Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu lãi tiền gởi ....

2.5. Kế toán chênh lệch thu chi : Dựa trên cơ sở tổngsố thu và tổng số chi của từng HĐ xác định kết quả chênh lệch thu chi để có phương án phân phối số chênh lệch đó theo qui định của cơ chế tài chính.

2.6. Lập báo cáo tài chính theo qui định để gởi lên cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính.
 

vuvietanh1

New Member
Hội viên mới
Ðề: Nhiệm vụ của kế toán HCSN

e đang làm kế toán cho đơn vị y tế dự phòng anh/chị có thể cung cấp cho e một số thông tin kế toán trong đơn vị y tế thì có những điểm khác biệt và lưu ý gì trong quá trình hạch toán không ah?cảm ơn anh/chị!
 

lehuongbg

New Member
Hội viên mới
Ðề: Nhiệm vụ của kế toán HCSN

e đang làm kế toán cho đơn vị y tế dự phòng anh/chị có thể cung cấp cho e một số thông tin kế toán trong đơn vị y tế thì có những điểm khác biệt và lưu ý gì trong quá trình hạch toán không ah?cảm ơn anh/chị!
Chào bạn,
Mình cũng làm kế toán cho một đơn vị chuyên quảnlý về y tế. Mình thấy rằng về mặt hạch toán cũng không khác j so với các đơn vị hành chính sự nghiệp khác.
 

xuanmenktv

New Member
Hội viên mới
Ðề: Nhiệm vụ của kế toán HCSN

EM mới ra trường làm kế toán ở nhà thiếu nhi. Các anh chi nào có thẻ giúp em để em là được ttot hơn.
 

haiketoan

New Member
Hội viên mới
Ðề: Nhiệm vụ của kế toán HCSN

Áp dụng theo QĐ 19 và Thông tư 185 bạn nhé !
 

huyhuy8899

New Member
Hội viên mới
Ðề: Nhiệm vụ của kế toán HCSN

Em tham khảo tại đây nha

HIỆM VỤ – TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN

Khái niệm, nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN :

Khái niệm đơn vị HCSN :

Đơn vị HCSN là đơn vị do NN quyết định thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý NN về một lĩnh vực nào đó ( các cơ quan chính quyền, cơ quan quyền lực NN, cơ quan QLNN theo ngành, các tổ chức đoàn thể ...) hoạt động bằng nguồn KP NSNN cấp, cấp trên cấp toàn bộ hoặc cấp một phần KP và các nguồn khác đảm bảo theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ Đảng và NN giao cho từng thời kỳ.

Đặc điểm :

Nguồn chi trả cho các hoạt động của đơn vị HCSN theo DT được cấp có thẩm quyền giao và được NSNN cấp toàn bộ hoặc 1 phần DT được duyệt. Đơn vị phải lập DT thu, chi theo các định mức, chế độ, tiêu chuẩn do NN qui định.

Nhiệm vụ Kế toán đơn vị HCSN :

* Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn KP, tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình thu, chi HĐSN, thu chi HĐSX, cung ứng DV, tình hình tàisản, tiền quỹ, công nợ của đơn vị...

* Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành DT thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của NN. Kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại vật tư, tài sản của đơn vị, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp NS, kỷ luật thanh toán công nợ...

* Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối KP cho các đơn vị DT cấp dưới, tình hình chấp hành DT thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

* Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo qui định.

Tổ chức công tác kế toán đơn vị HCSN :

Tổ chức bộ máy kế toán là việc sắp xếp, bố trí, phân công việc cho những người làm công tác kế toán trong đơn vị sao cho bộ máy kế toán phải phù hợp với qui mô hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hệ thống các cấp DT- trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cấp DT trong công tác kế toán :

1.1. Đơn vị DT cấp I : là đơn vị trực tiếp nhận DT NS hàng năm do Thủ Tướng chính phủ hoặc UBND giao. Đơn vị DT cấp I thực hiện phân bổ, giao DT NS cho đơn vị cấp dưới trực thuộc, chịu trách nhiệm trước NN về việc tổ chức, thực hiện công tác kế toán và QT NS của đơn vị mình và công tác kế toán QT NS của các đơn vị cấp dưới trực thuộc theo quy định.

1.2. Đơn vị DT cấp II : Là đơn vị DT cấp dưới đơn vị DT cấp I, được cơ quan DT cấp I giao DT và phân bổ DT được giao cho đơn vị DT cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị DT cấp I ), chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và QT NS của đơn vị mình và công tác kế toán QT NS của các đơn vị cấp dưới trực thuộc theo quy định.

1.3. Đơn vị DT cấp III : là đơn vị trực tiếp sử dụng NS, được đơn vị DT cấp I hoặc cấp II giao DT NS, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công tác kế toán QT NS của đơn vị mình và đơn vị SD NS trực thuộc ( nếu có ) theo quy định.

Nội dung công tác kế toán đơn vị HCSN :

2.1. Kế toán vốn bằng tiền : phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gởi tại ngân hàng, kho bạc

2.2. Kế toán vật tư, tài sản : Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động VT, công cụ, dụng cụ, SP, HH tại đơn vị.

Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có, tình hình biến động của TSCĐ, công tác ĐT XDCB và sửa chữa TS tại đơn vị.

2.3. Kế toán thanh toán :

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.

- Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả CBVC và các khoản phải trả, phải nộp khác.

- Các đơn vị cá tổ chức HĐ SXDV phải đăng ký kê khai nộp thuế theo luật định.

. Kế toán nguồn KP, vốn, quỹ :

- Phản ánh việc tiếp nhận, quản lý SD các nguồn KP NS cấp, nguồn KP thu tại đơn vị, nguồn KP viện trợ, tài trợ và thanh quyết toán các nguồn KP, phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn KP hình thành TSCĐ.

- Phản ánh tình hình trích lập và SD các quỹ của đơn vị : quỹ DP ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triện HĐSN

2.3 Kế toán chi :

- Phản ánh các khoản chi TX, chi SXDV và chi phí của các hoạt động khác trên cơ sở đó xác định kết quả của HĐ SXDV và HĐ khác.

- Phản ánh các khoản chi không TX như : chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp NN. Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của NN....., giảm biên chế...

2.4 . Kế toán các khoản thu :

- Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và các khoản thu SN phát sinh ở đơn vị

- Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu lãi tiền gởi ....

2.5. Kế toán chênh lệch thu chi : Dựa trên cơ sở tổngsố thu và tổng số chi của từng HĐ xác định kết quả chênh lệch thu chi để có phương án phân phối số chênh lệch đó theo qui định của cơ chế tài chính.

2.6. Lập báo cáo tài chính theo qui định để gởi lên cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính.
A/C cho e hỏi trong nhiệm vụ của kế toán viên và trung cấp kế toán theo luật kế toán số 88 thi nhiệm vụ nào là quan trọng nhât, nhiệm vụ nào là khó nhất
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top