Một số Công văn về thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
1646734179520.png

Thuế TNCN đối với khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19 (thay thế Công văn số 44403/CTTTHT ngày 01/06/2020)

Trường hợp công ty trong đợt dịch Covid-19 có phát sinh một số khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn tay, một số phụ kiện bảo hộ và chi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm cho nhân viên để phòng ngừa lây nhiễm virut Covid-19, khoản chi cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.
(Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/07/2020 ban hành bởi Cục thuế TP. Hà Nội)
Chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài.

Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích dược hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.
(Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 của Tổng cục Thuế)

Thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19

Trường hợp công ty theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, công ty phải chi trả các khoản chi phí như: chi phí bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại công ty; chi phí xét nghiệm Covid cho người lao động khi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương; chi phí phụ cấp cho người lao động phải ở lại công ty thì:
  • Nếu khoản chi ghi rõ tên cá nhân hưởng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN;
  • Nếu khoản chi không ghi rõ tên cá nhân hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
(Công văn số 1883/CTBNI-TTHT ngày 29/06/2021 ban hành bởi Cục thuế TP. Bắc Ninh)

Thuế TNCN đối với chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2

Trường hợp công ty chi trả phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động thì đây là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và là khoản lợi ích được hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.
(Công văn số 1609/CTHPH-TTHT ngày 05/07/2021 ban hành bởi Cục Thuế TP. Hải Phòng)

Chi phí được trừ, thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19

Trường hợp Công ty theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty phải chi trả các khoản chi phí như: Chi phí bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty; chi phí xét nghiệm Covid cho người lao động khi đi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương; chi phí phụ cấp cho người lao động phải ở lại Công ty thì việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN như sau: Nếu khoản chi ghi rõ tên cá nhân hưởng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN; nếu khoản chi không ghi rõ tên cá nhân hưởng mà chi cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
(Công văn số 1883/CTBNI-TTHT ngày 29/6/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh)

Thuế Thu nhập cá nhân với các chi phí liên quan đến Covid-19

Trường hợp Công ty trong đợt dịch Covid-19 khi thực hiện sản xuất 3 tại chỗ có phát sinh các khoản chi phí chăm sóc sức khỏe nhằm hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch như: Trang bị túi ngủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, nước uống, trợ cấp tiền, chi phí xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu mang tính chất tập thể thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp các khoản chi trên có nội dung ghi rõ tên cá nhận được hưởng thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. Đối với người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19, chi phí xin cấp phép nhập cảnh và chi phí vé máy bay khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động . Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.
(Công văn số 14626/CTBDU-TTHT ngày 07/10/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh Bình Dương)

Thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19
  • Các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid-19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở, chi phí xét nghiệm Covid-19, chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; …) để thực hiện theo yêu cầu của cơquan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Các khoản chi phí xét nghiệm Covid 19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid 19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc, và các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”.
Các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nếu các khoản chi phí này phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.
(Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 ban hành bởi Tổng Cục Thuế)

Khoản tiền hỗ trợ cho người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ”

Trường hợp Công ty trong đợt dịch Covid-19 có khoản tiền hỗ trợ cho người lao động hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” chi trả cùng lúc với kỳ lương tháng, khoản tiền được xác định là các khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công mà người lao động được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
(Công văn số 18347/CTBDU-TTHT ngày 22/11/2021 ban hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top