Mọi người giúp mình với tại sao số dư cuối kì trước không cân?

berrylovepink123

New Member
Hội viên mới
mình có số liệu cuối kì trước,nhưng khi đưa lên cân đối phát sinh thì nợ có không bằng nhau. do là mình lên bảng sai hay do thiếu số liệu?
Số dư cuối kỳ

111 Tiền mặt Nợ 276.520.646 -
1111 Tiền Việt Nam Nợ 276.520.646 -
112 Tiền gửi Ngân hàng Nợ 210.903.333 -
1121 Tiền Việt Nam Nợ 210.903.333 -
133 Thuế GTGT được khấu trừ Nợ 896.166 -
1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Nợ 896.166 -
242 Chi phí trả trước Nợ 17.976.903 -
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Nợ 22.593.464 0
33311 Thuế GTGT đầu ra Nợ 15.333 -
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp Nợ 21.846.881 -
3335 Thuế thu nhập cá nhân Nợ 731.250 -
338 Phải trả, phải nộp khác Nợ 1.064.316
3383 Bảo hiểm xã hội Nợ 1.314.826 -
3384 Bảo hiểm y tế Có - 250.510
341 Vay và nợ thuê tài chính Có 280.000.000
421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nợ 750.045.172
4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Nợ 790.354.110 -
4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay Có - 40.308.938
Tổng cộng: Nợ 1.280.000.000 Có 280.000.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top