MẪU HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

Thảo luận trong 'Giúp đỡ khác' bắt đầu bởi pu2009, 19/5/09.

 1. pu2009

  pu2009 Member Hội viên mới  Mình đang sọan thảo một hợp đồng tài trợ tổ chức hội thảo giữa 2 doanh nghiệp. Bạn nào có mẫu hợp đồng tài trợ hoặc viện trợ thì giúp mình với. Mình cần gấp lắm. Cám ơn các bạn trước nhé.
   
                
 2. pu2009

  pu2009 Member Hội viên mới

  Ðề: MẪU HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

  Không có bạn nào giúp mình sao. Mình đang cần gấp lắm
   
 3. 0936865669

  0936865669 New Member Hội viên mới

  Ðề: MẪU HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----o0o-----

  HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ
  Số: ……../2008/HĐTT/VCC-WIKI

  Hợp đồng tài trợ này được lập ngày ....... tháng ..... năm 2008, tại Hà Nội, giữa các bên có tên dưới đây:
  BÊN TÀI TRỢ:
  Trụ sở:
  Điện thoại:
  Mã số thuế số:
  Tài khoản số:
  Người đại diện: Chức vụ:
  Giấy ủy quyền số của Tổng giám đốc Công ty
  BÊN NHẬN TÀI TRỢ:
  Người đại diện: Chức vụ:
  CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Tài khoản số: tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
  Căn cứ:

  Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng
  1.1 … đồng ý tài trợ và ….. đồng ý nhận tài trợ từ… một khoản tiền (sau đây gọi là “Khoản tiền tài trợ”) để tổ chức ………..theo các chi tiết được quy định tại khoản 1.2 Điều này.
  1.2 Nội dung sự kiện: ................
  1.3 Khoản tiền tài trợ là:
  1.4 Mục đích sử dụng Khoản tiền tài trợ:
  1.5 Thời gian tổ chức sự kiện
  1.6 Địa điểm tổ chức sự kiện “
  1.7 Điều 2: Thời hạn của Hợp đồng
  2.1 Hợp đồng này có thời hạn trong vòng (02) hai tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  2.2 Trong trường hợp kết thúc thời hạn của Hợp đồng theo quy định tại khoản 2.1 Điều này sự kiện không được tổ chức, nếu không có thỏa thuận khác giữa hai bên bằng văn bản, thì Ban Tổ chức sự kiện có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ……..đầy đủ Khoản tiền tài trợ đã nhận từ ……….. theo chứng từ thanh toán.
  Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên
  Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều này, cụ thể như sau:
  3.1 Quyền và nghĩa vụ của .....................:
  3.1.1 Được thông tin đầy đủ và chính xác từ ...................... về toàn bộ nội dung của sự kiện, có kèm theo tài liệu.
  3.1.2 Được quảng bá về ............... dưới các hình thức quảng cáo phù hợp tại địa điểm tổ chức sự kiện và trên tất cả các tài liệu giới thiệu về sự kiện mà có thể được quảng cáo.
  3.1.3 Được tham gia vào sự kiện dưới hình thức: ..............
  3.1.4 Được hoàn trả lại Khoản tiền tài trợ đã dải ngân cho Ban Tổ chức . trong các trường hợp sau đây:
  3.1.4.1 Sự kiện . không được tổ chức đúng thời gian dự kiến là ngày . hoặc vào ngày mà Ban Tổ chức sự kiện .......... đã thông báo lại với ............ theo quy định tại khoản 1.5 của Hợp đồng, mà không được .....................chấp thuận bằng văn bản.
  3.1.4.2 Hoặc theo quy định tại khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng.
  3.1.5 Thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban Tổ chức sự kiện ................ nhằm chuẩn bị cho việc quảng bá ............... khi tổ chức sự kiện.
  3.1.6 Cử nhân sự phối hợp với nhân sự của Ban Tổ chức sự kiện ..............trong quá trình thực hiện Hợp để xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.
  3.1.7 Yêu cầu Ban Tổ chức sự kiện ...................... thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của Ban Tổ chức sự kiện ................ theo các quy định tại Hợp đồng này.
  3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức sự kiện .......................
  3.2.1 Quảng bá về ....................dưới các hình thức quảng cáo phù hợp khi tổ chức sự kiện.
  3.2.2 Cử nhân sự phối hợp với nhân sự của .................. trong quá trình thực hiện Hợp để xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.
  3.2.3 Sử dụng đúng mục đích Khoản tiền tài trợ theo quy định tại khoản 1.4 Điều 1 của Hợp đồng.
  3.2.4 Hoàn trả lại cho ................. Khoản tiền tài trợ trong các trường hợp quy định tại khoản 3.1.4 Điều 3 của Hợp đồng.
  3.2.5 Yêu cầu ................ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của .................... theo các quy định tại Hợp đồng này.
  Điều 4: Giải quyết tranh chấp
  4.1 Mọi bất đồng, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng tài trợ này sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác nhằm đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của hai bên.
  4.2 Trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua thương lượng và hòa giải giữa hai bên, một hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
  Điều 5: Điều khoản cuối cùng
  5.1 Hợp đồng tài trợ này có hiệu lực kể từ ngày bên cuối cùng ký và đóng dấu hợp pháp vào Hợp đồng.
  5.2 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tài trợ này đều phải được sự thống nhất của hai bên và phải được lập, ký kết dưới hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.
  5.3 Toàn văn Hợp đồng tài trợ này gồm Hợp đồng, Phụ lục (nếu có) và các tài liệu kèm theo Hợp đồng tài trợ này (nếu có).
  5.4 Tất cả các tài liệu, thư từ giao dịch giữa hai bên dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến và nhằm ký kết Hợp đồng tài trợ này sẽ không còn giá trị kể từ ngày Hợp đồng tài trợ này có hiệu lực.
  5.5 Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
  5.5.1 Kết thúc thời hạn của Hợp đồng theo quy định tại khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng mà các bên không có thỏa thuận khác.
  5.5.2 Sự kiện ……………….. đã được tổ chức đúng vào ngày dự kiến hoặc ngày theo thông báo của Ban Tổ chức sự kiện …………………….. và các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuộc về mỗi bên theo quy định tại Hợp đồng này.
  5.6 Hợp đồng tài trợ này được làm bằng tiếng Việt thành (06) sáu bản gốc có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ (03) ba bản gốc.
  Để khẳng định những cam kết nêu trên, các đại diện hợp pháp của hai bên ký và đóng dấu dưới đây:
  . .
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.