Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Thảo luận trong 'Nghiệp Vụ Khác' bắt đầu bởi handsome, 21/5/08.

 1. handsome

  handsome New Member Hội viên mới

  Có ai biết cách lập bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu không help mình với. Nếu biết thì cho mình ví dụ luôn nha.:hypo::helpsmilie:
   
                
 2. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Phương pháp xác định chi phí định mức :
  * Phương pháp kỹ thuật: phương pháp này đòi hỏi sự kết hợp của các chuyên gia kỹ thuật để nghiên cứu thời gian thao tác công việc nhằm mục đích xác định lượng nguyên vật liệu và lao động hao phí cần thiết để sản xuất sản phẩm trong điều kiện về công nghệ, khả năng quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp
  * Phương pháp phân tích số liệu lịch sử: Xem lại giá thành đạt được ở những kỳ trước như thế nào, tuy nhiên phải xem lại kỳ này có gì thay đổi và phải xem xét những chi phí phát sinh các kỳ trước đã phù hợp hay chưa, nếu không hợp lý, hợp lệ thì bỏ hay xây dựng lại.
  * Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh chi phí định mức cho phù hợp với điều kiện hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp
  Xây dựng định mức cho các loại chi phí sản xuất
  - Xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
  Về mặt lượng nguyên vật liệu : Lượng nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm, có cho phép những hao hụt bình thường

  Để sản xuất 1 sản phẩm thì định mức tiêu hao nguyên vật liệu là:
  1. Nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
  2. Hao hụt cho phép
  3. Lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng
  Về mặt giá nguyên vật liệu : Phản ánh giá cuối cùng của một đơn vị nguyên vật liệu trực tiếp sau khi đã trừ đi mọi khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Định mức về giá nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm là:
  - Giá mua ( trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán )

  - Chi phí thu mua nguyên vật liệu
  Như vậy ta có:
  Định mức về chi phí NVL = Định mức về lượng * định mức về giá
  - Xây dựng định mức chi phí nhân công trực tiếp:
  Định mức về giá một đơn vị thời gian lao động trực tiếp: bao gồm không chỉ mức lượng căn bản mà còn gồm cả các khoản phụ cấp lương, BHXH,BHYT,KPCĐ của lao động trực tiếp. Định mức giá 1 giờ công lao động trực tiếp ở một phân xưởng như sau:
  - Mức lương căn bản một giờ
  - BHXH,
  Định mức về lượng thời gian cho phép để hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm. Có thể được xác định bằng 2 cách:
  1. Phương pháp kỹ thuật: chia công việc theo nhiều công đoạn rồi kết hợp với bảng thời gian tiêu chuẩn của những thao tác kỹ thuật để định thời gian chuẩn cho từng công việc
  2. Phương pháp bấm giờ
  Về lượng thời gian để sản xuất 1 sản phẩm được xác định như sau:
  + Thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
  + Thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy
  + Thời gian tính cho sản phẩm hỏng
  Như vậy ta có:
  Định mức chi phí NCTT = Định mức lượng x Định mức giá
  - Định mức chi phí sản xuất chung
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Định mức biến phí sản xuất chung

  Cũng được xây dựng theo định mức giá và lượng. Định mức giá phản ánh biến phí của đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ. Định mức lượng, ví dụ thời gian thì phản ánh số giờ của hoạt động được chọn làm căn cứ phân bổ chi phí sản xuất chung cho 1 đơn vị sản phẩm

  Ví dụ: Phần biến phí trong đơn giá sản xuất chung phân bổ là 1200 đ và căn cứ được chọn để phân bổ là số giờ lao động trực tiếp (định mức về lượng thời gian trực tiếp sản xuất 1 sản phẩm) là 3.5 giờ/sp thì định mức phần biến phí sản xuất chung của sản phẩm là:

  1 200đ/ giờ x 3.5 giờ/s.p = 4 200đ/s.p

  *Định mức định phí sản xuất chung

  Được xây dựng tương tự như ở phần biến phí. Sở dĩ tách riêng là nhằm giúp cho quá trình phân tích chi phí sản xuất chung sau này.

  Ví dụ: Phần định phí trong đơn giá sản xuất chung phân bổ là 3 200đ/giờ và căn cứ chọn phân bổ là số giờ lao động trực tiếp với 3.5 giờ/s.p, thì phần định phí sản xuất chung của 1 sản phẩm là:

  3 200đ/giờ x 3.5 giờ/s.p = 11 200 đ/s.p

  Vậy, đơn giá phân bổ chi phí sản xuất chung :

  1 200đ/s.p + 3 200 đ/giờ = 4 400đ

  Chi phí sản xuất chung để sản xuất 1 sản phẩm là:

  4 400 đ/giờ x 3.5 giờ/s.p = 15 400 đ/s.p

  Từ cách xây dựng định mức trên ta đi xây dựng phương trình hồi quy dưới dạng tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên chí phí sản xuất:

  Y = ao + a1X1 + a2X2 + a3X3

  Y: Chi phí sản xuất sản phẩm

  X1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  X2: Chi phí nhân công trực tiếp

  X3: Chi phí sản xuất chung

  Ta đi xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên chi phí định mức về lượng và giá của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung như sau:

  - Chi phí định mức nguyên vật liệu trực tiếp

  Phương trình hồi quy chi phí định mức về lượng nguyên vật liệu:

  G= ao +a1g1 + a2g2 + a3g3 +e

  G là chi phí định mức về lượng nguyên vật liệu

  g1 là lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất 1 sản phẩm

  g2 là lượng nguyên vật liệu hao hụt cho phép

  g3 là lượng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hỏng

  ao là số hạng cố định

  a1 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

  a2 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu hao hụt cho phép thay đổi 1 đơn vị

  a3 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hỏng thay đổi 1 đơn vị

  e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

  Phương trình hồi quy chi phí định mức về giá nguyên vật liệu:

  Z = ao +a1z1 + a2z2 +e

  Z là chi phí định mức về giá nguyên vật liệu

  z1 là giá mua ( sau khi trừ đi các khoản giảm trừ)

  z2 là chi phí thu mua

  ao là số hạng cố định

  a1 là mức tác động tới định mức giá nguyên vật liệu khi giá mua thay đổi 1 đơn vị

  a2 là mức tác động tới định mức giá nguyên vật liệu khi chi phí thu mua thay đổi 1 đơn vị

  e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  - Chi phí định mức nhân công trực tiếp

  Phương trình hồi quy chi phí định mức về lượng chi phí nhân công trực tiếp:

  N= ao +a1n1 + a2n2 + a3n3 +e

  G là chi phí định mức về lượng nhân công trực tiếp

  g1 là lượng thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm

  g2 là lượng thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy

  g3 là lượng thời gian tính cho sản phẩm hỏng

  ao là số hạng cố định

  a1 là mức tác động tới định mức lượng nhân công khi lượng thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

  a2 là mức tác động tới định mức lượng lượng thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy thay đổi 1 đơn vị

  a3 là mức tác động tới định mức lượng thời gian tính cho sản phẩm hỏng thay đổi 1 đơn vị

  e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

  Phương trình hồi quy chi phí định mức về giá nhân công trực tiếp:

  M= ao +a1m1 + a2m2 + a3m3 +e

  M là chi phí định mức về giá nhân công trực tiếp

  g1 là giá mức lương căn bản giờ công trực tiếp

  g2 là mức BHXH, BHYT, KPCĐ tính cho 1 sản phẩm

  g3 là phụ cấp tính cho 1 sản phẩm

  ao là số hạng cố định

  a1 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức lương căn bản dùng thay đổi 1 đơn vị

  a2 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức BHXH, BHYT, KPCĐ thay đổi 1 đơn vị

  a3 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức phụ cấp thay đổi 1 đơn vị

  e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

  - Chi phí định mức sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung được phân thành biến phí và định phí

  Phương trình hồi quy định mức chi phí sản xuất chung như sau:

  K = ao + a1k1 + a2k2

  K là định mức chi phí sản xuất chung

  k1 là biến phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm

  k2 là định phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm

  ao là số hạng cố định

  a1 là mức tác động tới định mức chi phí sản xuất chung khi biến phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

  a2 là mức tác động tới định mức chi phí sản xuất chung khi định phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

  Sau khi đã xây dựng được những phương trình toán học với mô hình hồi quy bội (hay hồi quy đa biến) ta sẽ sử dụng các kỹ thuật trong môn học kinh tế lượng để giải bài toán này. Từ đó mà việc phân tích được chính xác và chi tiết, xác định được những nhân tố trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự biến động của chi phí, giúp nhà quản lý có nguồn thông tin chắc chắn để có giải pháp kịp thời và hiệu quả.
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/5/08
  memco, matdo and trungkien47a like this.
 3. xxthanhxx

  xxthanhxx New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Uh, bạn có file định mức ko? Send cho mình với nhá. mail của mình danthanhnguyenvu@yahoo.com
  Mình đọc bài của bạn thấy giống .... đi học quá, gì mà giải phương trình tùm lum. Nhìn thấy đuối, công ty mình nhỏ lắm, chỉ cần biết may một cái áo tốn bao nhiêu vải bao nhiêu chỉ bao nhiêu nút thui. Nhưng mình lại ko có cái mẫu nào để làm định mức hết.
   
 4. haiyen.tnmc

  haiyen.tnmc New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Theo mình hiểu thì mỗi công ty tùy vào thực tế sản xuất có thể tính được định mức cho công ty mình chứ đâu có mẫu chuẩn nào.. Bạn nên tham khảo cách tính của vansi và áp dụng vào công ty mình. Bạn có thể tham khảo.
  1. Định mức tiêu hao nguyên liệu chính. ( 621) ( tính riêng cho mỗi sản phẩm khác nhau:
  VD: Sản phẩm A. ( áo sơ mi nữ loại vải...)
  HTML:
  STT	Tên nguyên liệu 	ĐVT	Số lượng	Đơn giá 	Thành tiền
  1	Vải loại...A				
  2	Chỉ khâu				
  3	Cúc...				
  4	....
  2. Định mức nhân công : Có thể dùng PP bấm giờ tính TB hoặc căn cứ vào sản lượng các tháng trước để tính ra. 622
  HTML:
  STT	Tên sản phẩm	Số công	Đơn giá	Thành tiền
  1	Áo sơ mi 	3	20.000	60.000
  2	Quần âu	2	20.000	40.000
  3	...			
  3. Chi phí sản xuất chung:
  Bạn tập hợp toàn bộ chi phí cố định sẽ phát sinh cho một sản phẩm riêng, còn lại các loại CP khác không xác định được bạn tập hợp riêng để phân bổ VD : Tiền điện , dịch vụ mua ngoài . Lưu ý cách chọn tiêu thức phân bổ.
  Sau khi Tính toán xong bạn có thể lập bảng lên DM cho từng loại SP tùy thuộc công ty bạn làm..sao cho phù hợp và dễ hiều.thân!
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/2/09
 5. XINH

  XINH New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Mình vừa mới vào làm kế toán NVL.Do trước khi mình vào chỉ có thủ kho quản lý NVL nên sau khi vào làm mình căn cứ vào thẻ kho rồi lập bảng tình hình nhập xuất NVL cho từng tháng, BC nhập xuất tồn.Hic!Mình phải ghi chép và lập thêm các báo cáo nào nữa để quản lý NVL vậy, help me!!!!!
  :hawaii:
   
 6. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Làm thẻ kho
  Phiếu xuất nhập
  Bảng xuất nhập tồn
  Tham khảo cái này nhé
   

  Các file đính kèm:

  memco thích bài này.
 7. Nick

  Nick New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Sao mình nghe bạn nói giống cách mình tính giá thành vậy, tính cả giờ công cho từng đơn vị sản phẩm, chi phí sản xuất chung...
  Hôm trước mình có được 1 anh hỏi về vấn đề này, nhưng kiến thức còn hạn chế mình chưa trả lời đúng ý ảnh được.
  Ảnh hỏi mình dựa vào đâu để tính định mức NVL,hay nói cách khá là làm thế nào để tính ra được định mức NVL...Theo mình biết thì trước đây mình có làm định mức nhưng hoàn toàn dựa vào cấu trúc của mã hàng, và mã hàng nào vốn cũng có công thức của nó cả...sau đó cân đối lại với NVL xuất của các tháng trước để đưa ra định mức NVL cho từng mã hàng, tất nhiên phải tính đến % hao hụt.
  Nhưng anh ấy bảo đó chỉ là cách tính dự kiến thôi, còn thực tế không phải vậy, vậy phải xây dựng định mức NVL dựa vào gì ???
  Thật sự mình bí câu này, vì mình cũng chưa từng làm qua ...Bạn ơi, vui lòng giúp mình trả lời được không?Thanks bạn nhìu nhìu nhen
   
 8. thuylinh159

  thuylinh159 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Các anh, chị à
  em vẫn chưa hiểu lắm về cách lập định mức tiêu hao NVL. Em làm cho công ty sản xuất bên ngành in ấn phẩm, công ty này mới nên mọi thứ còn rối bù cả lên nhất là đối với một kế toán mới như em, theo như chỉ thị của ban lãnh đạo thì định mức tiêu hao NVL của cty em sẽ từ 3-5%, theo như thông tư mới thì các doanh nghiệp phải lập định mức tiêu hao cho NVL, em xem bảng của chị Yến rồi nhưng mong anh chị có thể giải thích rõ giúp em những tiêu chí thể hiện trong bảng định mức đó được không ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
  Vâng, nếu có thể thì anh chị vui lòng cho em xin 1 bảng định mức cụ thể hơn mà anh, chị đã từng làm để em có thể tìm hiểu kỹ hơn được không ạ? :hawaii:
  Nếu có file đính kèm xin vui lòng gửi về giúp em địa chỉ: thuylinh.159@gmail.com
  Em cảm ơn nhiều ạ.
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/8/09
 9. huemongmo

  huemongmo New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  bạn có biết sử dụng hàm Sumif không , sư dụng hàm này trong quản lý nguyên vật liệu cực dễ kể cả công ty bạn có rất nhiều mã hàng.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  có tiêu chí gì thì còn phụ thuộc vào bạn có đầu vào cái gi chứ , VD nếu cấu thành của 1 cái bàn bao gồm : Gỗ dày 25mm( sử dụng cho mặt bàn) 18mm sử dụng cho chân và yếm bàn, nẹp dày , nẹp mỏng, keo , cam , vít... nhưng thực tế hoá đơn đầu vào của bạn chỉ có gỗ , keo và nẹp thôi thì bảng định mức sản xuât của bạn chỉ có vậy thôi + thêm nhân công và chi phí sx chung nữa nhé, nếu tiền điện chưa định mức đựoc ngay thì bạn cho vào tk 335 nhé. ( thực ra sản xuất đồ gỗ có mấy khi cái nào giống cái nào đâu ) cho nên mình có thể giải trình là ( Theo tk) khi quyết toán mình có đưa bản vẽ ra họ cũng không bóc tách được đâu mà, ( mình mơi qtoán rồi) thế nhé, chúc bạn thành công!
   
  Chỉnh sửa cuối: 29/10/09
 10. ngoclan2003

  ngoclan2003 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Có anh chị nào làm công ty sản xuất cửa cuốn, cửa kéo chỉ em xây dưng định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Cty em chuyên sx cửa kéo, cửa cuốn nhưng không có bảng định mức, chỉ xuất vật tư ước tính thôi ( do sếp chỉ). Nay thuê bắt nộp mà em không biết phải xây dựng như thế nào? Cả nhà giúp em với.
  Nếu có file đính kèm xin vui lòng gửi về giúp em địa chỉ:ngoclan2003@gmail.com
  Em cảm ơn rất rất nhiều.
   
 11. Meohen87

  Meohen87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  bạn tập hợp như vậy là mình lập bảng tiêu hao nguyên vật liệu theo quyết định 15 ah? công ty mình sản xuất các loại đá xây dựng (đá 1 x2,0 x 4,...)và mình làm theo qđ 48 thì tất cả các chi phí mình đều cho vào 154 hết vậy thì làm sao mà tách chi phí từng loại để tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tính giá thành từng loại được, có người chỉ mình 1 cách là tính mức tiêu hao vật liệu theo doanh thu tức là tổng hợp doanh thu của từng loại sản phẩm rùi chia tỷ lệ .........nhưng mình cũng chưa có làm theo nên không có rõ lắm, bạn có thể giúp mình giải quyết vấn đề này đựơc không???công ty mình nguyên vật liệu gồm có: điện, dầu máy, nhân công, và một số vật từ, thiết bị để thay thế khi bị hỏng, vậy thì làm sao mà biết nó dùng để làm sp nào mà tách phải không bạn, mình đang gặp rắc rối vấn đề này mà chưa bít giải quyết sao mong mọi người giúp sớm cho!
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/1/10
 12. lenhanai27

  lenhanai27 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Còn em thì làm cho Cty làm về điện tử thì nguyên vật liệu chính là linh kiện điện tử. Có Anh chị nào làm chung ngành có nhiều kinh nghiệm chỉ dùm mình với.
   
 13. lemon

  lemon New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Cty Mình chuyên sản xuất hạt màu bột màu đấy mình cũng đang không biết lập định mức NVL như thế nào? cùng không biết có phải gửi cơ quan thuế bảng định mức NVL của mình ko? có ai cùng làm bên lĩnh vực sản xuất này ko giúp mình với?
   
 14. BORING

  BORING Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Mình làm cho một cty sản xuất đồ gỗ, bàn ghế văn phòng. cty mới thành lập. mình cũng chưa làm cái định mức tiêu hao NVL bao giờ, mà giờ tham khảo mấy ý kiến trên diễn đàn cũng không hiểu gì hết.
  có một điều mình thắc mắc là:
  - Định mức tiêu hao thì chỉ XD về khối lượng tiêu hao NVL cho SP thôi, chứ về giá thì nó thay đổi theo thị trường, và theo chất lượng NVL làm sao mà đánh giá được giá trị.
  - Mỗi sp có quy cách khác nhau, VD mỗi cái bàn hay ghế, chỉ cần thêm bớt 1 chi tiết nhỏ cũng gọi là SP khác nhau rồi. vậy có quá nhiều sp thế làm sao mà xd định mức cho hết. phải có cách gì quy cho chúng vào một số nhóm sp thôi chứ nhỉ?

  Có bác nào rõ về điều này xin chia sẻ cùng. nickname của em là: thanhha_hoang.
  thanks!
   
 15. nguyenbinhnd

  nguyenbinhnd New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Mình đang làm cho công ty sản xuất máy công nghiệp. Công ty mình mới thành lập, bây giờ mình phải làm bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu mà mình không biết bắt đầu từ đâu. Đọc bài của mấy pro mà mình chưa hiểu gì hết. có bạn nào làm về sản xuất máy công nghiệp cho mình xin 1 ví dụ. Hic hic. Mail của mình là nguyenbinh2010@gmail.com
   
 16. hong1684

  hong1684 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Bạn đang hỏi về định mức tiêu hao NVL trong nghanhf may mặc. Vậy có bạn nào biết tính địnhmuwcs tiêu hao NVL trong ngành cơ khí không? coong ty minh mới thành lập và sản xuất hàng cơ khí theo đơn đặt hàng.Mình đang bối rối không biết tính như thế nào đây. Banj nào biết thì giúp mình với.
   
 17. luckynhatle

  luckynhatle New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  a chị gửi e file định mức về bàn, ghế... bên e làm nhiều mặt hàng mà ví dụ mặt hàng là cái bàn - có nhiều kích thước khác nhau. Vậy e phài làm định mức thế nào ạ. wloaihoa_myle@yahoo.com
   
 18. vyduy69

  vyduy69 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  em đọc chỉ dẫn của các anh chị rồi nhưng thật sự em chưa biết phải xây dựng định mức tiêu hao NVL như thế nào, anh chị nào có file mẫu vui lòng gởi cho em với . Em cám ơn rất nhiều
   
 19. hoangtantan

  hoangtantan New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Cả nhà giúp mình với.lâu nay mình lam KT thương mại nên không nghiên cứu về KT Sản Xuất.Bây giờ có người nhà mình mở công ty Sx phụ tùng xe gắn máy.chuyên Sx đầu nồng xilanh.Quy trình SX như thế này nè:Trước tiên mỉnh mua Sắt về nấu đổ vô khuôn.Sau đó mang ra tiện, phay,bào,dũa....Rồi thành phẩm.mà lâu nay làm KT Thương mại nên quên hết kt SX rùi.giờ mình khong hình dung được phải tính định mức tiêu hao ntn nữa .Mong cả nhà giúp đở e với.Đc emai của e nè.phuchoangtantan@yahoo.com.vn.Ai có kinh nghiệm về vấn đề này xin giúp em voi.Xin chân thành cam ơn và sẽ hậu tạ cho nhưng người chân tình
   
 20. TRANG LINH

  TRANG LINH New Member Hội viên mới

  Ðề: Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

  Bạn nào có bảng mẫu cụ thể tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu không, cho mình xin với. Mình đang rất cần để nộp cho cơ quan thuế nhưng minh chưa biết làm thế nào cả.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  maile của mình là thuquynh0104@yahoo.com.vn.Bạn nào có bảng mẫu tính định mức tiêu hao NVL thì gửi cho mình xin với nhe, mình đang rất cần.Mình cảm ơn nhiều.
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/9/10

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.