khóa phím shift trong access

qtlong

New Member
Hội viên mới
tạo một modules rồi lưu file với tên : "thietlapbm" với nội dung bên dưới .

Public Sub ThietLapBaoMat(propname As String, _
Propdb As Variant, prop As Variant)
'Set passed ******* property.
Dim dbs As Object
Dim prp As Object
Set dbs = CurrentDb
On Error Resume Next
dbs.Properties(propname) = prop
If Err.Number = 3270 Then
Set prp = dbs.CreateProperty(propname, _
propdb, prop)
dbs.Properties.Append prp
End If
Set dbs = Nothing
Set prp = Nothing
End Sub

sau khi bạn lưu xong thì tạo 2 commanbutton.
1 đặt tên là "cmdOpenShift" chép đoạn code bên dưới vào

Private Sub CmdOpenShift_Click()
On Error Resume Next
Call ThietLapBaoMat("AllowBypassKey", dbBoolean, True)
Call ThietLapBaoMat("AllowSpecialKeys", dbBoolean, True)
End Sub

2 đặt tên là "cmdDisableShift" chép đoạn code bên dưới vào

Private Sub CmdDisableShift_Click()
On Error Resume Next
Call ThietLapBaoMat("AllowBypassKey", dbBoolean, False)
Call ThietLapBaoMat("AllowSpecialKeys", dbBoolean, False)
End Sub

vậy là bạn có 2 commandbutton 1 khóa và 1 mở lại .
chúc bạn ngày mới vui vẻ !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top