Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

– Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng?

– Cách phân bổ khấu hao đối với tài sản cố định đã qua sử dụng?

– Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng?

– Thời gian khấu hao TSCĐ - lưu ý đối với TSCĐ đã qua sử dụng?

*** Căn cứ:

Điều 4 -Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về Xác định nguyên giá của tài sản cố định

--> Nguyên giá tài sản cố định hình thành từ mua sắm được xác định theo công thức:

Nguyên giá tài sản cố định do mua sắm
= Giá trị ghi trên hóa đơn - Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hoặc phạt người bán (nếu có) + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử - Các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử + Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại); các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí + Chi phí khác (nếu có)

Điều 07 - Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 về Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:


-- > Thời gian trích khấu hao của TSCĐ = Giá trị hợp lý của TSCĐ / Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

-- > Ví dụ:
Công Ty TNHH Báo Cáo Tài Chính Chu Đình Xinh mua xe ô tô củ của Công ty ABC 100.000.000đ , thuế GTGT 10%= 10.000.000đ

*****Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) được xác định là : 1 tỷ đồng

*****Khung khấu hao thì phục lục I :
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

D - Thiết bị và phương tiện vận tải
1. Phương tiện vận tải đường bộ: 6-10

2. Phương tiện vận tải đường sắt: 7-15
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ: 7-15
4. Phương tiện vận tải đường không: 8-20
5. Thiết bị vận chuyển đường ống: 10-30
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng: 6-10
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác: 6- 10

---> Lựa chọn khung: 10 năm

--->Thời gian trích khấu hao của TSCĐ = 100.000.000/1.000.000.000 x 10 năm = 1 năm

---> Mức trích khấu hao 1 tháng là: 100.000.000/12= 8,333,333 đ


---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top