Giúp em với ạ!!!

shishi2008

New Member
Hội viên mới
Tình hình TSCĐ tại 1 đơn vị tháng 3/N như sau (đơn vị: 1.000 đ)

Ngày 5: Nhượng bán 1 phương tiện vận tải thuộc bộ phận bán hàng, nguyên giá 240.000, đã hao mòn 80.000. Khách hàng (Công ty F) chấp nhận mua với giá (cả thuế GTGT 10%) là 165.000. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của phương tiện này là 10%.

Ngày 8: Thanh lý một nhà kho của bộ phận sản xuất đã khấu hao hết từ tháng 1/N, nguyên giá 180.000. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000. Giá trị phế liệu bán thu hồi bằng tiền mặt 11.000 (trong đó thuế GTGT 1.000). Biết tỷ lệ khấu hao bình quân năm của nhà kho này là 8%.

Ngày 10: Bộ phận xây dựng cơ bản tự làm bàn giao 1 dãy nhà văn phòng dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp, dự kiến sử dụng trong 25 năm. Giá quyết toán của công trình được duyệt (chưa kể thuế GTGT 10%) là 1.000.000. TSCĐ này đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản 50%, vốn vay dài hạn 50%.

Ngày 11: Mua sắm một số thiết bị dùng cho sản xuất, giá mua phải trả theo hoá đơn (chưa thuế GTGT 10%) 1.200.000. Số tài sản cố định này đã được thanh toán bằng tiền vay dài hạn 1.000.000 và bằng TGNH 320.000 (trong đó, 50.000 thuộc quỹ đầu tư phát triển).Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của thiết bị này là 10%.

Ngày 12: Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn với doanh nghiệp X (do hết hạn liên doanh) bằng 1 thiết bị sản xuất theo giá trị thõa thuận 200.000. Được biết tổng giá trị vốn góp liên doanh với doanh nghiệp X 160.000. Số chênh lệch đơn vị đã thanh toán cho X bằng tiền mặt. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của thiết bị nhận về là 10%.

Ngày 9: Gửi 1 thiết bị thuộc bộ phân sản xuất đi tham gia liên kết với Công ty M, nguyên giá 220.000, đã khấu hao 50.000. Theo đánh giá, giá trị vốn góp được xác định là 160.000. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của tài sản cố định này là 12%.

Ngày 10: Theo kế hoạch, đơn vị thuế Công ty N sửa chữa nâng cấp 1 thiết bị của bộ phận quản lý doanh nghiệp. Công việc sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao trong kỳ với tổng số tiền trả cho người nhận thầu sửa chữa (cả thuế GTGT 5%) là 52.500. Biết nguyên giá của TSCĐ trước khi sửa chữa 360.000, đã khấu hao trong 4 năm, tổng số 144.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%. Sau khi sửa chữa TSCĐ này sẽ sử dụng được 8 năm.

Ngày 11: Cuối kỳ, kiểm kê phát hiện thiếu 1 thiết bị dùng ở bộ phận sản xuất. Nguyên giá 120.000, đã khấu hao 80.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%

Yêu cầu:

Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sở đồ tài khoản.

Tình và phân bổ khấu hao TSCĐ trong tháng 3/N và phản ánh vào bảng tính và phân bổ khấu hao.

Biết số khấu hao TSCĐ ở tháng 2/N: 50.000 (giả siử trong tháng 2 không có tăng, giảm TSCĐ); trong đó:

Khấu hao TSCĐ ở phận sản xuất: 40.000

Khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp: 5.000

Khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng: 5.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top