Giúp em bài này với ạ.

latuse

New Member
Hội viên mới
Bài 3: Cho tài liệu tại công ty C trong tháng 9/N như sau:
Nguyên giá TSCĐHH: 3.000.000
Hao mòn TSCĐHH: 800.000
1.Ngày 9/9, mua sắm một tài sản cố định theo giá có thuế GTGT 5% là 210.000. Chi phí lắp đặt, chạy thử đã chi bằng tiền mặt 3.000. Toàn bộ tiền mua TSCĐ đã thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển. Chiết khấu thanh toán 1%, doanh nghiệp đã nhận lại bằng tiền mặt; Thời gian sử dụng dự kiến 8 năm;
2.Ngày 19/9, nhượng bán một thiết bị vận tải có nguyên giá 400.000, hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 8 là 280.000. giá bán cả thuế GTGT 10% là 143.000 đã thu bằng chuyển khoản; Biết thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm;
3.Ngày 28/9, góp vốn với công ty X thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát K một TSCĐ có nguyên giá 360.000. Hao mòn lũy kế đến hết tháng 8 là 180.000, thời gian sử dụng dự kiến 12 năm. Giá trị vốn góp được chấp nhận là 200.000. Biết tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp trong liên doanh là 33,33%.
Yêu cầu:
1. Định khoản và phản ánh vào TK các nghiệp vụ phát sinh;
2. Tính mức khấu hao tăng, mức khấu hao giảm trong tháng 9/N biết tháng 8/N không có biến động về TSCĐ và mức KH trích trong tháng 8 là 35.000
3. Cho biết Nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ cuối tháng 9
 

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Giúp em bài này với ạ.

có ai giúp em với sắp kiểm tra rồi mà đang còn lơ mơ lắm ạ.huhu
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Giúp em bài này với ạ.

Bài 3: Cho tài liệu tại công ty C trong tháng 9/N như sau:
Nguyên giá TSCĐHH: 3.000.000
Hao mòn TSCĐHH: 800.000
1.Ngày 9/9, mua sắm một tài sản cố định theo giá có thuế GTGT 5% là 210.000. Chi phí lắp đặt, chạy thử đã chi bằng tiền mặt 3.000. Toàn bộ tiền mua TSCĐ đã thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển. Chiết khấu thanh toán 1%, doanh nghiệp đã nhận lại bằng tiền mặt; Thời gian sử dụng dự kiến 8 năm;
2.Ngày 19/9, nhượng bán một thiết bị vận tải có nguyên giá 400.000, hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 8 là 280.000. giá bán cả thuế GTGT 10% là 143.000 đã thu bằng chuyển khoản; Biết thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm;
3.Ngày 28/9, góp vốn với công ty X thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát K một TSCĐ có nguyên giá 360.000. Hao mòn lũy kế đến hết tháng 8 là 180.000, thời gian sử dụng dự kiến 12 năm. Giá trị vốn góp được chấp nhận là 200.000. Biết tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp trong liên doanh là 33,33%.
Yêu cầu:
1. Định khoản và phản ánh vào TK các nghiệp vụ phát sinh;
2. Tính mức khấu hao tăng, mức khấu hao giảm trong tháng 9/N biết tháng 8/N không có biến động về TSCĐ và mức KH trích trong tháng 8 là 35.000
3. Cho biết Nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ cuối tháng 9
I, Định khoản
1, ngày 9/9
N 211=200.000
N 133=10.000
C 112=210.000
-
N 414=200.000
C 411=200.000
-
N 211=3.000
C 111=3.000
-
N 111=2.100
C 515=2.100
=> khấu hao tăng tháng 9 của TSCĐ này = 203.000/96/31*23=1.569
2, Ngày 19/9
- Mức khấu khao trong tháng 9 của TSCĐ này=400.000/120/31*18=1.935
- Mức khấu hao giảm trong tháng 9 của TSCĐ này=400.000/120/31*13=1.398
N 214=280.000+1.935=281.935
N 811=400.000-281.935=118.065
C 211=400.000
-
N 112=143.000
C 711=130.000
C 333=13.000
3, Ngày 28/9
- Khấu hao trong tháng 9 của TSCĐ này = 360.000/144/31*27=2.177
- Khấu hao giảm trong tháng 9 của TSCĐ này=360.000/144/31*4=323
N 222=200.000
N 214=180.000+2.177=182.177
C 3387=22.177
C 211=360.000
=> Mức khấu hao trong tháng 9=35.000-1.398-323+1.569+1.935+2.177=38.961
=> Nguyên giá cuối tháng 9 = 3.000.000+203.000-400.000-360.000=2.443.000
=> giá trị hao mòn=800.000+38.961=838.691
=> Giá trị còn lại =2.443.000-838.691=1.604.039
Bạn kiểm tra lại có j hỏi mọi người vì mình làm nhưng ko để ý kỹ lắm .
 

duongpv.fast

Có một nỗi buồn nhẹ
Hội viên mới
Ðề: Giúp em bài này với ạ.

1.
Nơ 211: 200.000
Nợ 133: 10.000
Có 112: 210.000

Nơ 211: 3.000
Có 111: 3.000

Nơ 414: 213.000
Có 411:213.000

Nợ 111: 21.000
Có 515: 21.000
khấu hao kỳ = 203.000/(8*12)
2.
Nơ 811: 120.000
Nơ 214: 280.000
Có 211: 400.000

Nơ 112: 143.000
Có 711: 130.000
có 3331: 13.000
giá trị khấu hao 1 tháng 400/(10*12)
3.
Nơ 222: 200.000
Nơ 214: 180.000
Có 211:360.000
Có 3387: 20.000
 

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Giúp em bài này với ạ.

I, Định khoản
1, ngày 9/9
N 211=200.000
N 133=10.000
C 112=210.000
-
N 414=200.000
C 411=200.000
-
N 211=3.000
C 111=3.000
-
N 111=2.100
C 515=2.100
=> khấu hao tăng tháng 9 của TSCĐ này = 203.000/96/31*23=1.569
2, Ngày 19/9
- Mức khấu khao trong tháng 9 của TSCĐ này=400.000/120/31*18=1.935
- Mức khấu hao giảm trong tháng 9 của TSCĐ này=400.000/120/31*13=1.398
N 214=280.000+1.935=281.935
N 811=400.000-281.935=118.065
C 211=400.000
-
N 112=143.000
C 711=130.000
C 333=13.000
3, Ngày 28/9
- Khấu hao trong tháng 9 của TSCĐ này = 360.000/144/31*27=2.177
- Khấu hao giảm trong tháng 9 của TSCĐ này=360.000/144/31*4=323
N 222=200.000
N 214=180.000+2.177=182.177
C 3387=22.177
C 211=360.000
=> Mức khấu hao trong tháng 9=35.000-1.398-323+1.569+1.935+2.177=38.961
=> Nguyên giá cuối tháng 9 = 3.000.000+203.000-400.000-360.000=2.443.000
=> giá trị hao mòn=800.000+38.961=838.691
=> Giá trị còn lại =2.443.000-838.691=1.604.039
Bạn kiểm tra lại có j hỏi mọi người vì mình làm nhưng ko để ý kỹ lắm .
quên mất,giờ mới nhận ra tháng 9 có 30 ngày chứ ko phải 31 ngày,hình như bạn nhầm chỗ này
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top