Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (2017)

ketoanly

Member
Hội viên mới
Hiện tại Bộ tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới có nhiều thay đổi mà trọng tâm là HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ để thay thế NĐ 51/2010, NĐ 04/2014. Nếu chính thức có hiệu lực (dự kiến từ 01/01/2018 ) thì đây sẽ được xem như một cuộc “cách mạng” vì khi đó doanh nghiệp sẽ dần chuyển sang sử dụng rộng rãi hóa đơn ĐIỆN TỬ thay vì hóa đơn giấy thông thường như hiện nay.
upload_2017-8-3_12-26-48.png

Ảnh minh họa (nguồn ảnh internet)

Hóa đơn điện tử gồm Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, cụ thể:

A) Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử của doah nghiệp

1.Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanhđã áp dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanhđang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng có: chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu có đủ điều kiện nêu tại Khoản 3 Điều này thì sử dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập không lựa chọn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế nếu đủ điều kiện áp dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này thì sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kể từ khi có mã số thuế.

B ) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã và số qua hệ thống hóa đơn của cơ quan thuế

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐ ĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp hoặc HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

3. Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

4. Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

5. Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬcủa doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp hoặc HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;

6. Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế;

7. Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với quy mô, ngành nghề, địa bàn.

8. Cơ quan thuế thực hiện dịch vụ cấp lẻ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì không phải đến cơ quan thuế mà sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan thuế để được cấp HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Cán bộ thuế (được cấp quyền) thực hiện lập HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ trên hệ thống. Người có nhu cầu sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ lẻ thực hiện nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. Cán bộ thuế (được cấp quyền) truyền HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có chữ ký số của cơ quan thuế chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.

Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ chưa có chữ ký số thì đến cơ quan thuế để được hướng dẫn làm thủ tục điện tử trên máy tính tại cơ quan thuế để được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thực hiện nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế.

Về giá dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Phương án 1:
Cơ quan thuế cung cấp dịch vụ sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế có thu tiền. Bộ Tài chính hướng dẫn giá dịch vụ sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế phù hợp đảm bảo đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ.

Phương án 2:
Cơ quan thuế cung cấp dịch vụ sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế có thu tiền trừ: doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được miễn phí sử dụng; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mới thành lập được miễn phí dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập. Hết thời gian miễn phí 6 tháng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế với mức giá dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp hoặc sử dụng qua T-Van theo mức giá dịch vụ của T-Van; doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được miễn phí sử dụng dịch vụ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬcó mã của cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc không thuộc trương hợp áp dụng Hóa đơn điện tử thì:

1. Cục Thuế đặt in bán cho doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh. Trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã của doanh nghiệp để sử dụng nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

2. Cục Thuế tự in hóa đơn để cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Về hiệu lực thi hành
Bộ Tài chính trình Chính phủ chấp thuận Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Về nội dung chuyển tiếp: Trình Chính phủ cho phép quy định: Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này từ ngày 01/01/2018.

Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018, 2019 và giao Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Dự thảo Nghị định không có nội dung xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn vì quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đã quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013.
____________________
Chi tiết Dự thảo và các văn bản liên quan... tham khảo trong file đính kèm dưới đây.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top