đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi huuloc, 26/6/07.

 1. huuloc

  huuloc New Member Hội viên mới

  Số đơn vị học trình: 5
  Trình độ: Môn học này giảng cho sinh viên năm thứ 4
  Phân bổ thời gian:
  _ Lý thuyết : 50 tiết.
  _ Thực hành : 25 tiết
  Điều kiện tiên quyết:
  Sinh viên phải được trang bị kiến thức về các môn học Quản trị học, nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán chi phí trước khi học môn kế toán quản trị.
  Mô tả học phần
  Học phần này nghiên cứu các thủ tục để thông tin tài chính và phi tài chính được truyền đạt một cách tốt nhất trong nội bộ một doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý hoạch định và kiểm soát một cách hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. Nó đặt trọng tâm vào việc huấn luyện các kỹ thuật kế toán quản trị nhằm phục vụ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh. Sinh viên sẽ được làm quen với ngôn ngữ kinh doanh và vai trò của nhà quản lý. Một môi trường học theo nhóm được khuyến khích trong quá trình nghiên cứu.
  Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng và phương pháp của kế toán quản trị; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; lập dự toán; phân tích biến động chi phí; đánh giá trách nhiệm quản 1ý; định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn của nhà quản trị ; phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ.
  Nhiệm vụ của sinh viên:
  Tham dự đầy đủ các buổi học. Nghiên cứu giáo trình ( liên quan đến nội dung của buổi học) trước khi đến lớp. Trong giờ học tích cực tham gia thảo luận về những vấn đề liên quan đến môn học với giáo viên và các bạn trong lớp. Tham gia làm việc theo nhóm và thuyết trình về các đề tài do giáo viên hướng dẫn. Hoàn thành tất cả các bài tập theo qui định của giáo viên.
  Tài liệu học tâp:
  - Giáo trình Kế toán quản trị của Bộ môn Kế toán quản trị - Khoa Kế toán kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  - Sách tham khảo:
  + Managenial Accounting - Ray H. Garrison
  + Management Accounting - Charles T. Horngren, Gary L.
  Sundem, William O. Stratton
  + Management Accounting - Anthony A. Atkinson, Rajiv D.
  Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young.

  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
  Thi viết một lần vào cuối học kỳ, có kết hợp đanh giá kết quả học tập trong quá trình học ( thuyết trình, bài tập nhóm, bài kiểm tra giữa học phần )
  Thang điểm:
  - Điểm thi cuối học kỳ: 7 điểm
  - Điểm đánh giá trong quá trình học: 3 điểm
  Cộng 10 điểm
  Mục tiêu học phần
  Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể:
  Giải thích tại sao nhà quản lý cần thông tin của kế toán quản trị và làm thế nào để nhà quản lý sử dụng thông tin kế toán quản trị.
  Trang bị cho sinh viên những nguyên lý và những công cụ cơ bản của kiểm soát quản lý, qua đó góp phần tăng thêm sự hiểu biết chung về quản lý.
  Đưa ra cách tiếp cận quản lý trên cơ sở kế toán quản trị, sau khi học xong môn này sinh viên không chỉ có khả năng giải quyết các vấn đề về mặt kỹ thuật của kế toán quản trị, mà còn có khả năng đưa ra các quyết định phục vụ cho việc hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý.

  Nội dung chi tiết của học phần

  Chương
  Tên chương
  Số tiết
  1
  Những vấn đề chung về kế toán quản trị
  4
  2
  Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận
  10
  3
  Dự toán ngân sách
  12
  4
  Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ
  6
  5
  Phân tích biến động chi phí
  7
  6
  Đánh giá trách nhiệm quản lý
  8
  7
  Các quyết định về giá
  10
  8
  Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
  10
  9
  Quyết định đầu tư dài hạn
  8
  Cộng
  75  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢNTRỊ
  I. Kế toán quản trị và hoạt động của tổ chức
  1. Cấu trúc và hoạt động của tổ chức
  2. Bản chất của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  II. Chức năng của quản lý và vai trò của kế toán quản trị.
  1. Chức năng của quản lý
  2. Vai trò của kế toán quản trị

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG- LỢI NHUẬN ( CVP)
  I. Một số khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP
  1. Số dư đảm phí
  2. Tỷ lệ số dư đảm phí
  3. Kết cấu chi phí
  4. Đòn bẩy hoạt động
  II. Một số ứng dụng về mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định
  1. Thay đổi chi phí bất biến và sản lượng
  2. Thay đổi chi phí khả biến và sản lượng
  3. Thay đổi chi phí bất biến, giá bán và sản lượng
  4. Thay đổi chi phí bất biến, chi phí khả biến và sản lượng
  5. Định giá trong những trường hợp đặc biệt.
  III. Phân tích điểm hòa vốn
  1. Xác định điểm hoà vốn
  2. Đồ thị điểm hòa vốn
  3. Số dư an roàn
  IV. Phân tích lợi nhuận
  V. Phân tích kết cấu hàng bán
  VI. Hạn chế của mô hình phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận.

  CHƯƠNG III: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
  I. Mục đích
  II. Trách nhiệm và trình tự lập dự toán ngân sách
  1. Trách nhiệm lập dự toán ngân sách
  2. Trình tự lập dự toán ngân sách
  3. Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận
  III. Dự toán ngân sách
  1. Dự toán tiêu thụ sản phẩm
  2. Dự toán sản xuất
  3. Dự toán mua hàng trong doanh nghiệp thươngmại
  4. Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp
  5. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
  6. Dự toán chi phí sản xuất chung
  7. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ
  8. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN
  9. Dự toán báo cáo kết qua kinh doanh
  10.Dự toán tiền mặt
  11.Dự toán bảng cân đối kế toán

  CHƯƠNG IV: PHÂN BỔ CHI PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ
  I. Sự cần thiết phải phân bổ chi phí
  II.Nguyên tắc phân bổ chi phí
  1. Chọn căn cứ phân bổ
  2. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ qua lại lẫn nhau
  3. Phân bổ chi phí theo cách ứng xử
  4. Phân bổ chi phí theo chi phí kế hoạch hay chi phí thực tế
  III. Ảnh hưởng của sự phân bổ đến các bộ phận
  IV.Tóm tắt các nguyên tắc phân bổ chi phí
  V. Vận dụng các nguyên tắc phân bổ
  1. Trường hợp có một bộ phận phục vụ
  2. Trường hợp có nhiều bộ phận phục vụ
  3. Trường hợp không tách được chi phí bất biến và khả biến

  CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ
  I. Mô hình phân tích biến phí
  1. Mô hình chung
  2. Phân tích các biến động của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  3. Phân tích các biến động của chi phí nhân công trực tiếp
  II. Phân tích các biến động của chi phí sản xuất chung
  1. Dự toán linh hoạt
  2. Phương pháp phân tích 4 bíến động
  3. Phương pháp phân tích 3 biến động
  4. Phương pháp phân tích 2 biến động

  CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
  I. Kế toán trách nhiệm
  1. Các trung tâm trách nhiệm
  2. Đánh giá thành quả quản lý của các trung tâm trách nhiệm
  II. Định giá sản phẩm chuyển giao
  1. Sự cần thiết xác định giá chuyển giao
  2. Các phương pháp xác định gíá chuyển giao
  III. Báo cáo bộ phận

  CHƯƠNG VII: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ
  I. Những nhân tố ảnh hưởng đến các quyết định về giá
  1. Vai trò của chi phí trong các quyết định về giá
  2. Cơ cấu kinh tế trong các quyết định về giá
  II. Xác định giá bán của sản phẩm sản xuất
  1. Phương pháp tính toàn bộ
  2. Phương pháp tính trực tiếp
  III. Định giá sản phẩm dịch vụ
  IV. Định giá sản phẩm mới
  1. Tiếp thị sản phẩm
  2. Các chiến lược định giá
  V. Định giá trong các trường hợp đặc biệt

  CHƯƠNG VIII: THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
  I. Nhận diện thông tin thích hợp
  1. Quá trình lựa chọn thông tin thích hợp
  2. Chi phí ẩn(chìm,lặn) không phải là thông tin thích hợp
  3. Các khoản không chênh lệch trong tương lai không phải là thông tin thích hợp
  4. Sự cần thiết phải nhận diện thông tin thích hợp
  II. Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
  1. Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh
  2. Quyết định nên sản xuất hay mua ngoài
  3. Quyết định nên bán hay tiếp tục sản xuất
  4. Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất có giới hạn

  CHƯƠNG IX: QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
  I. Đặc điểm vốn đầu tư dài hạn
  1. Khái niệm vốn đầu tư dài hạn
  2. Đặc điểm vốn đầu tư dài hạn
  II. Các khái niệm cơ sở
  1. Các loại quyết định đầu tư dài hạn
  2. Giá trị tiền tệ theo thời gian
  III. Phương pháp hiện giá thuần
  1. Khái niệm, nội dung, phương pháp
  2. Ưng dụng phương pháp hiện giá thuần lựa chọn quyết định đầu tư dài hạn
  IV. Phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian
  1. Khái niệm, nội dung, phương pháp
  2. Sử dụng phương pháp IRR với truờng hợp dòng thu phát sinh đều hàng năm
  3. Sử dụng phương pháp IRR khi dòng tiền thu phát sinh không đều hàng năm
  V. Sử dụng phương pháp khác để lựa chọn quyết định đầu tư dài hạn
  1. Phương pháp kỳ hoàn vốn
  2. Phương pháp tỷ suất sinh lời giản đơn
  3. Quyết định ưu tiên xếp loại và dự tính đầu tư dài hạn

  Khoa KTKT - Trường ĐHKT
   
                
 2. toanthanh_kt

  toanthanh_kt New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  ai có đề thi môn kế toán quản trị, phân tích kết quả kinh doanh, kế toán tin học, kiểm toán, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân hàng thì cho mình nha !
   
 3. mai-mit

  mai-mit New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Tớ là tv mới, tớ cũng mới học thêm ngành kế toán. Tớ đang học môn Nguyên lý kế toán, Lý thuyết tài chính-tiền tệ, Kế toán quản trị. Ai có tài liệu và bài tập kèm lời giải thì cho tớ với nhé. Cảm ơn nhiều!
   
 4. ngoclan02

  ngoclan02 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  BÀI tập, bài giải có nhưng gửi như thế nào đây?
   
 5. letmyha

  letmyha It's me! Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Bạn phải có số lượng bài viết từ 50 bài trở lên mới được up file đính kèm. Vì thế, bạn có thể gửi file nhờ thành viên nào đó up lên giúp bạn hoặc bạn có thể gửi cho tôi theo letmyha @ gmail . com tôi sẽ up lên giúp bạn. Thân,
   
 6. chaungocanh

  chaungocanh New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  mình cũng chỉ mới học năm 2 thôi và mình có một ít tài liệu về môn tài chính kể toán 1, lí thuyết tài chính tiền tệ, nguyên lí kế toán, bạn có thể cho mình mail của bạn mình gửi cho hoặc bạn gửi mail cho mình: nguyenthianhktk32a@gmail.com. mình sẽ gưi cho bạn( vì mình ít lên diễn đàn nên bạn nên gửi mail cho mình thì tốt hơn)
   
 7. menhtroi

  menhtroi -=ABC=- Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  đưa mail đây mình gửi cho
   
 8. hongdong80

  hongdong80 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  bạn nào có tài liệu về môn kế toán doanh nghiệp, lý thuyết thống kê, nguyên lý kế toán , tài chính tiền tệ và bài tập có lời giải thì càng tốt và các tài liệu có liên quan gửi cho mình với nhé . minh cảm ơn nhiều ! có gì gửi vào gmail cho mình nhé nhoem_muonthua123@yahoo.com.vn nhé!
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/5/10
 9. hongdong80

  hongdong80 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  nếu có gửi cho mình với nhé !gửi váo mail cho mình nhé ! nhoem_muonthua123@yahoo.com.vn
   
 10. boyvip_198x

  boyvip_198x New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Ai có Bài giải môn kế toán quản trị không up lên cho mình với, Hic. Gần thi rùi nà.
   
 11. SoiLua

  SoiLua New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Nguyên lý thống kê kinh tế. Hệ thống thông tin kế toán , Kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán chi phí, kế toán quản trị.
  Cho mình xin tài liệu các môn này. Thanks
  Email của mình là : AXue86@yahoo.com
   
 12. Non_stop

  Non_stop Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Hi EveryOne , Vao day ma download ve
  Mã:
  http://www.vnedoc.com/2010/03/ke-toan-tai-chinh.html
   
 13. pemit2610

  pemit2610 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Mấy a chị ơi cho e bài tập kế toán quản trị phần dự toán tiêu thụ với, pà cô bắt làm slide mà e chưa có bt .
   
 14. saobang0990

  saobang0990 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  ai có tài liệ gì vềddihnhj giá chuyển giao nội bộ không cho mình với nhé! thanks mọi người
   
 15. long1708

  long1708 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị


  Bạn ơi mình cũng là thành viên mới, mình mới học KTQT và đang bị thi lại môn NLKT, bạn có tài liệu gửi vào email này cho mình xin nhé, thanks: longhoangluu@gmail.com
   
 16. hkt88

  hkt88 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

  Ngày kia thi rồi . huhu :conma:
   
 17. thienhb79

  thienhb79 New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Quản Trị

   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.