Công văn 4527/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn, thuế GTGT

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
54 366
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4527/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn, thuế GTGT C:-/Users\user\Downloads\711\4527_TCT-CS_294848.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4528/TCT-PC năm 2015 về công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở C:-/Users\user\Downloads\711\4528_TCT-PC_294802.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tncn.160/create-thread Công văn 4552/TCT-TNCN năm 2015 về khi sáp nhập doanh nghiệp C:-/Users\user\Downloads\711\4552_TCT-TNCN_294849.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4554/TCT-CS năm 2015 giới thiệu nội dung mới Thông tư 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên C:-/Users\user\Downloads\711\4554_TCT-CS_294943.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4555/TCT-CS năm 2015 về TNDN C:-/Users\user\Downloads\711\4555_TCT-CS_294850.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4558/TCT-QLN năm 2015 về không tính tiền chậm nộp tiền thuế C:-/Users\user\Downloads\711\4558_TCT-QLN_294800.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4569/TCT-CS năm 2015 điều chỉnh đơn giá thuê đất C:-/Users\user\Downloads\711\4569_TCT-CS_294869.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4571/TCT-QLN năm 2015 hướng dẫn tính tiền chậm nộp C:-/Users\user\Downloads\711\4571_TCT-QLN_294867.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4583/TCT-CS năm 2015 về GTGT với thức ăn chăn nuôi C:-/Users\user\Downloads\711\4583_TCT-CS_294946.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4585/TCT-CS năm 2015 về TNDN C:-/Users\user\Downloads\711\4585_TCT-CS_294868.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4586/TCT-CS năm 2015 về TNDN C:-/Users\user\Downloads\711\4586_TCT-CS_294947.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4590/TCT-CS năm 2015 giải đáp tài nguyên C:-/Users\user\Downloads\711\4590_TCT-CS_295262.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4591/TCT-CS năm 2015 về GTGT chi nhánh công ty TNHH C:-/Users\user\Downloads\711\4591_TCT-CS_294998.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4592/TCT-CS năm 2015 về GTGT bông sơ chế C:-/Users\user\Downloads\711\4592_TCT-CS_294999.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4593/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn, thuế GTGT việc bán tài sản cho thuê tài chính C:-/Users\user\Downloads\711\4593_TCT-CS_295003.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4598/TCT-DNL năm 2015 về khi bán tài sản bảo đảm tiền vay C:-/Users\user\Downloads\711\4598_TCT-DNL_295004.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread C:-/Users\user\Downloads\711\4508_TCT-DNL_294716.doc C:-/Users\user\Downloads\711\4600_TCT-CS_295053.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread C:-/Users\user\Downloads\711\4524_TCT-HTQT_294846.doc C:-/Users\user\Downloads\711\4603_TCT-CS_295034.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-quan-ly-thue.218/create-thread C:-/Users\user\Downloads\711\4525_TCT-KK_294847.doc C:-/Users\user\Downloads\711\4604_TCT-CS_295036.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread C:-/Users\user\Downloads\711\4527_TCT-CS_294848.doc C:-/Users\user\Downloads\711\4608_TCT-KK_295150.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4609/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế GTGT hóa đơn kê khai sai C:-/Users\user\Downloads\711\4609_TCT-KK_295213.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4630/TCT-CS năm 2015 về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế C:-/Users\user\Downloads\711\4630_TCT-CS_295263.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4636/TCT-CS năm 2015 về C:-/Users\user\Downloads\711\4636_TCT-CS_295264.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4637/TCT-CS năm 2015 về thu tiền sử dụng đất đất tín ngưỡng C:-/Users\user\Downloads\711\4637_TCT-CS_295265.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4638/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi tiền thuê đất C:-/Users\user\Downloads\711\4638_TCT-CS_295162.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4640/TCT-CS năm 2015 về chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT C:-/Users\user\Downloads\711\4640_TCT-CS_295151.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4641/TCT-CS năm 2015 về thuế GTGT hàng hóa cho, biếu, tặng C:-/Users\user\Downloads\711\4641_TCT-CS_295152.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4645/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế TNDN C:-/Users\user\Downloads\711\4645_TCT-CS_295266.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-quan-ly-thue.218/create-thread Công văn 4646/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền sử dụng đất C:-/Users\user\Downloads\711\4646_TCT-CS_295267.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-quan-ly-thue.218/create-thread Công văn 4647/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp C:-/Users\user\Downloads\711\4647_TCT-CS_295268.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4648/TCT-CS năm 2015 về bảo vệ môi trường C:-/Users\user\Downloads\711\4648_TCT-CS_295269.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4649/TCT-CS năm 2015 về TNDN C:-/Users\user\Downloads\711\4649_TCT-CS_295270.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4650/TCT-CS năm 2015 về thu tiền sử dụng đất và giá thu lệ phí trước bạ C:-/Users\user\Downloads\711\4650_TCT-CS_295313.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4651/TCT-CS năm 2015 trả lời về thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi C:-/Users\user\Downloads\711\4651_TCT-CS_295314.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4652/TCT-CS năm 2015 về GTGT mặt hàng tá dược nhập khẩu C:-/Users\user\Downloads\711\4652_TCT-CS_295315.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4653/TCT-CS năm 2015 về vướng mắc trong quá trình điều chỉnh đơn giá thuê đất C:-/Users\user\Downloads\711\4653_TCT-CS_295316.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-quan-ly-thue.218/create-thread Công văn 4655/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất C:-/Users\user\Downloads\711\4655_TCT-CS_295317.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-quan-ly-thue.218/create-thread Công văn 4658/TCT-CS năm 2015 giải đáp chính sách chậm nộp tiền sử dụng đất C:-/Users\user\Downloads\711\4658_TCT-CS_295318.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4659/TCT-CS năm 2015 về TNDN trường hợp doanh nghiệp di chuyển địa điểm C:-/Users\user\Downloads\711\4659_TCT-CS_295307.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4661/TCT-CS năm 2015 về TNDN hoạt động kinh doanh bất động sản C:-/Users\user\Downloads\711\4661_TCT-CS_295319.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4662/TCT-CS năm 2015 vướng mắc về thời gian tính tiền thuê đất C:-/Users\user\Downloads\711\4662_TCT-CS_295320.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4694/TCT-CS năm 2015 về sử dụng đất phi nông nghiệp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước C:-/Users\user\Downloads\711\4694_TCT-CS_295311.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4699/TCT-CS năm 2015 hướng dẫn hóa đơn GTGT tự in C:-/Users\user\Downloads\711\4699_TCT-CS_295312.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-huong-dan.164/create-thread Công văn 4700/TCT-CS năm 2015 về về thời điểm xuất hóa đơn hoạt động lắp ráp xe gắn máy C:-/Users\user\Downloads\711\4700_TCT-CS_295322.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-gtgt.158/create-thread Công văn 4702/TCT-CS năm 2015 về GTGT tàu tuần tra kiểm soát ven biển C:-/Users\user\Downloads\711\4702_TCT-CS_295295.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4710/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế TNDN C:-/Users\user\Downloads\711\4710_TCT-CS_295252.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-huong-dan.164/create-thread Công văn 4712/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn, chứng từ C:-/Users\user\Downloads\711\4712_TCT-CS_295253.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-thue-tndn.159/create-thread Công văn 4713/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế TNDN cơ sở xã hội hóa C:-/Users\user\Downloads\711\4713_TCT-CS_295254.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4716/TCT-QLN năm 2015 về không tính tiền chậm nộp tiền thuế C:-/Users\user\Downloads\711\4716_TCT-QLN_295255.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4717/TCT-TTr năm 2015 xử lý vi phạm về chế độ kế toán C:-/Users\user\Downloads\711\4717_TCT-TTr_295257.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4723/TCT-CS năm 2015 về thu tiền sử dụng đất C:-/Users\user\Downloads\711\4723_TCT-CS_295258.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4724/TCT-CS năm 2015 về thu tiền sử dụng đất lấn chiếm C:-/Users\user\Downloads\711\4724_TCT-CS_295256.doc
http://danketoan.com/forums/thue-khac.140/create-thread Công văn 4725/TCT-CS năm 2015 về tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất C:-/Users\user\Downloads\711\4725_TCT-CS_295251.doc
http://danketoan.com/forums/van-ban-quan-ly-thue.218/create-thread Công văn 4728/TCT-CS năm 2015 về chính sách tiền sử dụng đất C:-/Users\user\Downloads\711\4728_TCT-CS_295308.doc
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top