Công văn 4453/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế GTGT của Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp GMF

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4453/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT của Công ty CP SX công nghiệp GMF.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời Công văn số 51691/CT-PC ngày 07/8/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

"Điều 30. Cơ sở để xác định hàng hoá đã xuất khẩu9. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 32 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại:

"Điều 32. Cơ sở xác định hàng đã xuất khẩu

4. Đối với hàng hóa của DNCX bán cho doanh nghiệp nội địa và hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX, hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là tờ khai hàng hóa xuất khẩu và tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được quyết định thông quan trên Hệ thống. . . "

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 v/v tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT:

Tại điểm 7: " Không thực hiện hoàn thuế đối với:

“- Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở biên giới đất liền,... không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khẩu; tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan; hóa đơn xuất khẩu/hóa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa mua vào, hàng hóa xuất khẩu; chứng từ chứng minh về vận tải.”

Tại điểm 9:

“- Trường hợp, hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý.”

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp Chi cục Thuế huyện Nam Từ Liêm qua kiểm tra phát hiện một số tờ khai của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF có tình trạng ngày thông quan ghi trên tờ khai xuất khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ quan Hải quan và trên hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ ghi thời gian trước ngày hóa đơn hàng hóa mua vào và xuất kho trên sổ kế toán đối với một số mặt hàng; số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan lớn hơn số lượng hàng hóa trên hóa đơn mua vào thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCTr (để b/c);
- Vụ CS, Vụ PC, Vụ TTr;
- Lưu: VT, KK (2b).TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top