Công văn 4427/TCT-KK năm 2015 về kê khai, nộp thuế GTGT

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4427/TCT-KKV/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số công văn số 3500/CT-TTr ngày 20/08/2015 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT đối với Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG chi nhánh Tây Ninh về việc hướng dẫn kỳ kê khai đối với hóa đơn bán hàng điều chỉnh giảm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, điểm 1c, điểm 3 c, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 và điểm 1c, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.”

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG chi nhánh Tây Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (do Chi cục thuế huyện Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh quản lý thuế), được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, đăng ký chi nhánh số 03.05268812-001, đăng ký lần đầu ngày 26/02/2009 và đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Chi cục Thuế huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG chi nhánh Tây Ninh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với phát sinh của Chi nhánh một phần tại Chi cục Thuế huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, một phần tại Chi cục thuế huyện Củ Chi - TP.Hồ Chí Minh là không đúng quy định. Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG và Chi nhánh Công ty tại Tây Ninh bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, đối với số thuế GTGT phát sinh của Chi nhánh từ năm 2009-2014, Công ty và Chi nhánh đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Chi cục Thuế huyện Gò Dầu - Tây Ninh và Chi cục thuế huyện Củ Chi - TP.Hồ Chí Minh thì giao Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, xác định chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty và Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Trường hợp sau khi xác định lại dẫn đến tăng số phải nộp thì xử lý truy thu số còn phải nộp, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai, nếu phát sinh số thuế nộp thừa thì hướng dẫn xử lý số thuế nộp thừa theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.Nơi nhận:- Như trên;
- Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG;
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Vụ: CS; PC; TTr;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top