Công văn 4415/TCT-CS năm 2015 về khai, nộp thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4415/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 1040/CT-TTHT ngày 16/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về khai, nộp thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn

2. Các loại hóa đơn:

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại khoản 1, Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2015) hướng dẫn:

“… Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa:

1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế..

Tại khoản 5 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 nêu trên hướng dẫn:

“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX:

...5. Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH May mặc Alliance One là doanh nghiệp chế xuất, trong quá trình sản xuất có dư ra phần vải vụn theo định mức, số vải vụn này (phế liệu, phế phẩm) được bán vào thị trường nội địa Việt Nam thì người mua hàng trong nội địa phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu, đồng thời phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu tại cơ quan hải quan (nếu có).

Công ty TNHH May mặc Alliance One (người bán hàng) lập hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”, để giao cho người mua hàng theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre phối hợp Cục Hải quan trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp cụ thể về thủ tục hải quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top