Công văn 4312/TCT-CS năm 2015 về xác định ưu đãi thuế TNDN các lần điều chỉnh tăng vốn

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNDN' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 4312/TCT-CS
  V/v chính sách thuế TNDN

  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 389/CT-KT3 ngày 6/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về nội dung xác định ưu đãi thuế TNDN đối với các lần điều chỉnh tăng vốn trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2012 của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5051/BKHĐT-QLKKT ngày 22/7/2015, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Điều 5 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính bổ sung điểm e Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như

  “e) Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, trường hợp các giai đoạn tiếp theo thực tế có thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiện theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, khó khăn do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn, bất khả kháng khác) thì các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại của dự án đầu tư lần đầu tính từ thời điểm dự án thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi.

  Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà có thực hiện phân kỳ đầu tư như trường hợp nêu trên thì dự án thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2014.

  Thu nhập của các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu trước ngày 01/01/2014 đã được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 01/01/2014 thì không thực hiện điều chỉnh lại các ưu đãi thuế đã được hưởng trước ngày 01/01/2014.

  Tại công văn số 5051/BKHĐT-QLKKT ngày 22/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến:

  Đối với trường hợp của dự án Nhà máy may Sakurai trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu đã dự kiến tăng vốn đầu tư nhưng chưa xác định số vốn tăng và mốc thời gian cụ thể thì chưa có đầy đủ cơ sở để xác định dự án thành phần theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

  Do đó, căn cứ quy định tại Điều 5 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, trường hợp của dự án Nhà máy may Sakurai trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu đã dự kiến tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô, công suất cho các giai đoạn tiếp theo và hoàn thành trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, tuy nhiên Công ty chưa xác định số vốn tăng cụ thể và mốc thời gian tăng vốn thì chưa có đầy đủ cơ sở để xác định là dự án thành phần của dự án đầu tư ban đầu. Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 389/CT-KT3: các giai đoạn đầu tư theo các giấy phép đầu tư điều chỉnh là dự án đầu tư mở rộng. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ các quy định hiện hành có liên quan để hướng dẫn doanh nghiệp xác định mức ưu đãi thuế TNDN phù hợp.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.  Nơi nhận:- Như trên;
  - Vụ PC, CST (BTC);
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu VT.CS (3b).


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.