Công văn 4309/TCT-CS năm 2015 về TNDN hoạt động đầu tư mở rộng

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNDN' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 4309/TCT-CS
  V/v chính sách thuế.

  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015.  Kính gửi: Công ty TNHH Kyoei Việt Nam
  (Đ/c: Lô 2-3 Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)

  Trả lời công văn số 02/CV-2015 ngày 14/08/2015 của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại điểm a, khoản 6, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  “6. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

  a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

  Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  - Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

  - Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

  - Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.  Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu...”

  - Tại khoản 3, Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

  “3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

  Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đã được Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn tại công văn số 23439/CT-HTr ngày 27/4/2015. Căn cứ điều kiện thực tế Công ty đáp ứng, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh năm 2013.

  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Kyoei Việt Nam biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Cục Thuế TP Hà Nội;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu VT, CS (3b).


  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung

   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.