Công văn 4217/TCT-CS năm 2015 về giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ

Thảo luận trong 'Văn bản quản lý thuế' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 4217/TCT-CS
  V/v: giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ

  Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

  Trả lời Công văn sổ 1972/CT-TTHT đề ngày 17/06/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/1l/2014:

  + Tại Khoản 2 Điều 36 (trước đây là Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

  "Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

  2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. "

  + Khoản 1, Điều 73 (trước đây là Điều 63 Luật doanh nghiệp năm 2005) quy định :

  "Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. "

  + Khoản 1 , Điều 183 (trước đây là Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

  "Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

  1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  …”

  - Tại Khoản 1 , Điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định :

  "Điều 24. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

  1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của luật Doanh nghiệp;

  b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

  …”

  Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

  "2. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

  "18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia tách, cổ phần hoá hợp nhất, sáp nhập đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.”

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp DNTN Anh Trọng do bà Hồ Thị Mỹ Linh là chủ doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH MTV Anh Trọng do bà Hồ Thị Mỹ Linh là chủ sở hữu, sau đó Công ty TNHH MTV Anh Trọng đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của DNTN Anh Trọng thì Công ty thuộc đối tượng không phải kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Vụ PC, Vụ CST (BTC);
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, CS (3b).


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  Cao Anh Tuấn


   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.