Công văn 3827/TCT-CS năm 2015 về giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

Thảo luận trong 'Văn bản quản lý thuế' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 3823/TCT-CS
  V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

  Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015


  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

  Trả lời công văn số 1737/CT-KK ngày 23/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc vướng mắc miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại Khoản 7, Điều 12, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  “7. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật thì nghĩa vụ tài chính được thực hiện như sau:

  a) Người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá chuyển nhượng.

  b) Đối với người nhận chuyển nhượng

  - Trường hợp người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.

  - Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án theo mục đích khi nhận chuyển nhượng mà chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

  - Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp.

  c) Trường hợp người chuyển nhượng đang được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa và tiếp tục được trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại vào số tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.”

  Căn cứ quy định nêu trên thì:

  Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư năm Bảy Bảy được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho thuê đất theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 8/12/2008 và Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 1/9/2008 để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Đá Đen và Công ty đã được Cục Thuế tỉnh Phú Yên ra quyết định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Đến ngày 15/1/2015 Công ty cổ phần đầu tư năm Bảy Bảy chuyển nhượng dự án nêu trên cho Công ty cổ phần thủy điện Đá Đen để tiếp tục thực hiện dự án theo Quyết định số 279/QĐ-UBND và gia hạn tiến độ thực hiện dự án hoàn thành công trình đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2015. Do đó, Công ty cổ phần thủy điện Đá Đen chỉ được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trong khoảng thời gian còn lại (nếu có) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Về hồ sơ: Do Công ty cổ phần đầu tư năm Bảy Bảy chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty cổ phần thủy điện Đá Đen nên hồ sơ của dự án được hai bên bàn giao cho nhau theo quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên căn cứ vào hồ sơ chuyển nhượng dự án và hồ sơ miễn tiền thuê đất của Công ty cổ phần thủy điện Đá Đen để xem xét và ra Quyết định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản chính thức cho Công ty đối với khoảng thời gian còn lại (nếu có).

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC, vụ CST, Cục QLCS;
  - Vụ PC - TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.