Công văn 2959/TCT-CS năm 2015 về giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất

Thảo luận trong 'Văn bản quản lý thuế' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 2959/TCT-CS
  V/v giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất.

  Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

  Trả lời Công văn số 5029/CT-QLCKTTĐ đề ngày 28/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định số tiền sử dụng đất được giảm trong trường hợp dự án ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

  “Điều 11. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

  5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị định này.”

  - Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

  “Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP như sau:

  2. Sửa đổi khoản 4 Điều 5 về thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất như sau:

  "4. Trường hợp người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.

  Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã phê duyệt còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án”.”

  Trường hợp Công ty TNHH Tiến Hùng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 và Công ty đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời Công ty thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì số tiền sử dụng đất được giảm đối với công ty TNHH Tiến Hùng nêu tại Công văn số 5029/CT-QLCKTTĐ đề ngày 28/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp trước khi trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Công ty đã ứng trước theo phương án được phê duyệt.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Vụ PC (BTC);
  - Cục QLCS (BTC);
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, CS (3b).8


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phi Vân Tuấn   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.