Chuyên đề Access nâng cao - Viết các Function(Hàm) trong Modules - CSDL là Sổ Quỹ Tiền Mặt

Thảo luận trong 'Access và VBA' bắt đầu bởi xuanthanh, 31/10/10.

 1. xuanthanh

  xuanthanh Member Hội viên mới

  Dear All
  Hôm trước có giới thiệu với các bạn một CSDL Sổ quỹ tiền mặt bao gồm các bước thiết kế và file CSDL. Trong file có trình bày cách lập các query để lấy dữ liệu nguồn cho các báo cáo. Việc thiết kế các query sẽ rất dễ dàng thông qua lưới query. Nhưng việc bảo mật các query và các table trong Ac là rất khó. Người ngoài có thể mở bất kỳ một table hoặc một query nào của bạn cho dù bạn đã chuyển sang MDE. Có một cach khắc phục đó là sử dụng các table tạm làm nguồn cho các report. Các table tạm này được cập nhật dữ liệu thông qua các Function được viết trong cácModules. Hôm nay chúng ta cùng xem xét vấn đề này.
  Ở đây tôi vẫn sử dụng file Sổ quỹ tiền mặt đã nói ở trên và tập trung vào việc lập các Function để lấy dữ liệu cho việc tính tồn quỹ.
  Để làm được việc này, chúng ta cùng bổ sung thêm hai table nữa
  1/ Bảng ghi dữ liệu tồn đầu kỳ : tblTonDauKy. Bảng này chỉ có 1 trường duy nhất
  TonDauKy – Number – Double – Standar – 0 – 0
  2/ Bảng ghi dữ liệu phát sinh trong kỳ : tblPhatSinh. Bảng này gồm các trường sau
  NgayCT – Date/Time
  LoaiCT – Text – 1
  SoCT – Text – 4
  TenKhach – Text – 50
  DiaChi – Text – 100
  LyDo – Text – 100
  SoCTGoc – Number – Integer
  TKDU – Text – 10
  SoTienThu – Number – Standar – 0 – 0
  SoTienChi – Number – Standar – 0 – 0

  ---------- Post added at 01:57 PM ---------- Previous post was at 01:50 PM ----------

  Các bạn chọn Modules, kích New để mở một modules mới, lưu lại với tên modSoQuy. Trong màn hình soạn thảo, các bạn lập các Function sau
  1/ Hàm xóa bảng : hàm này có tác dụng xóa các dữ liệu ở bảng tạm để cập nhật dữ liệu mới khi người dung thay đổi thời gian báo cáo. Nội dung của hàm này như sau :

  PHP:
  Function XoaTable(TabName As String)
      
  Dim Rs As Recordset
      Set Rs 
  CurrentDb.OpenRecordset(TabNamedbOpenTable)
      If 
  Rs.RecordCount 0 Then
          Rs
  .MoveFirst
          
  Do Until Rs.EOF
              Rs
  .Delete
              Rs
  .MoveNext
          Loop
      End 
  If
      
  Rs.Close
  End 
  Function
  Diễn giải nội dung của hảm này như sau :
  Tên hàm : XoaTable với một TabName được chỉ định cụ thể.
  Đinh nghĩa một biến Rs kiểu Recordset(dữ liệu của bảng đang xét)
  Chỉ định biến Rs là TabName của Database đang xét
  Nếu TabName có dữ liệu ( Số record > 0 ) thì
  Chuyển dữ liệu trong TabName về record đầu tiên
  Xét vòng lặp trong TabName từ record đầu tiên cho đến record cuối cùng(TabName bị EOF)
  Xóa record hiện hành
  Chuyển xuống record tiếp theo
  Khi TabName hết record thi ngưng vòng lặp và đóng TabName
  Kết thúc hàm


  Có thể hiểu nôm na thế này : Xét Table cần xóa, duyệt qua từng dòng của nó và tiến hành xóa lần lượt từng dòng một. Hoặc các bạn cũng có thể dùng câu lệnh SQL để xóa một lần. Các bạn thử theo cách này xem nhé (Cứ coi như đây là bài tập). Bạn nào làm xong thì post lên cho mọi người tham khảo

  ---------- Post added at 02:27 PM ---------- Previous post was at 01:57 PM ----------

  2/ Hàm Tính Tồn Quỹ Đầu Kỳ : Hàm này có tác dụng tính toán ra số tồn quỹ tiền mặt trước ngày đang xét. Nội dung hàm này như sau :

  PHP:
  Function TonDau(TuNgay)
      
  Dim RTD As Recordset
      Dim RCT 
  As Recordset
      Dim Tong 
  As Double
      Dim Khoa 
  As String
      Khoa 
  Year(TuNgay) & Right("0" Month(TuNgay), 2) & Right("0" Day(TuNgay), 2)
      
  Tong 0
      Set RTD 
  CurrentDb.OpenRecordset("tblTonDauKy"dbOpenTable)
      
  Set RCT CurrentDb.OpenRecordset("tblPhieuChiTiet"dbOpenTable)
      If 
  RTD.RecordCount 0 Then Call XoaTable("tblTonDauKy")
      
  RCT.MoveFirst
      
  Do Until RCT.EOF
          
  If Val(Left(RCT!RecKey8)) < Val(KhoaThen
              
  If Right(RCT!RecKey1) = "T" Then
                  Tong 
  Tong RCT!SoTien
              
  Else
                  
  Tong Tong RCT!SoTien
              End 
  If
          
  End If
          
  RCT.MoveNext
      Loop
      RTD
  .AddNew
      RTD
  !TonDauKy Tong
      RTD
  .Update
      RTD
  .CloseRCT.Close
  End 
  Function
  Diễn giải nội dung của hàm này như sau :
  Tên hàm : TonDau theo ngày TuNgay được chỉ đinh trước
  Đinh nghĩa các biến kiểu Recordset gồm RTD và RCT
  Đinh nghĩa một biếnTong kiểu số ( Double )
  Định nghĩa một biến Khoa kiểu chuỗi ( String )
  Gán giá trị của biến Khoa bằng cách lấy NamThangNgay của giá trị TuNgay va được diễn giải theo dạng yyyymmdd.
  Gán giá trị cho biến Tong = 0 (trước khi xét vòng lặp ở đoạn sau)
  Gán biến RTD là bảng tblTonDauKy của database đang xét
  Gán biến RCT là bảng tblPhieuChiTiet của database đang xét
  Nếu bảng tblTonDauKy có số record > 0 thì gọi hàm để xóa dữ liệu của bảng này bằng lệnh Call ( Call XoaTable(“tblTonDauKy”))
  Chuyển về dòng dữ liệu đầu tiên của bảng tblPhieuChiTiet
  Xét vòng lặp từ dòng dữ liệu đầu tiên đến hết dòng cuối cùng của bảng này
  Xét trường RecKey của dòng dữ liệu hiện hành. Lấy giá trị số của 8 vị trí tính từ bên trái của trường này (dùng hàm Val để chuyển đổi từ text sang số) so sanh với giá trị số của biến Khoa đã được định nghĩa ở trên. Nếu là nhỏ hơn ( tức chỉ xét những ngày nhỏ hơn ngày chỉ định TuNgay ) thì
  Nếu Chữ số cuối cùng của trường RecKey là T thì lấy giá trị của trường SoTien cộng vào giá trị Tong đã gán ở trên, sau đó lưu giá trị đã tính vào lại biến Tong
  Ngược lại thì lấy giá trị của biến Tong đã được lưu trù đi giá trị của trường SoTien sau đó lại lưu vào biến Tong
  Chuyển xuống xét record tiếp theo
  Khi Val(Left(RCT!RecKey, 8)) >= Val(Khoa) hoặc đã hết dữ liệu trong bảng tblPhieuChiTiet thi ngưng vòng lặp
  Add thêm một record mới cho bảng tblTonDauKy
  Gán giá trị của biến Tong đã được tính toán ở trên vào trường TonDauKy của bảng tblTonDauKy và update số liệu
  Đóng các bảng đã mở
  Kết thúc hàm

  Ở đây lưu ý các bạn mấy điểm sau :
  1/ Muốn xét một bảng nào đó thì phải định nghĩa nó ở một biến recordset và mở nó
  PHP:
  Dim RCT As Recordset
       …
  .
       
  Set RCT CurrentDb.OpenRecordset("tblPhieuChiTiet"dbOpenTable)
  2/ Khi đã Add Record mới vào một bảng nào đó thì nhớ phải Update, nếu không Update thì kết quả bằng không, giá trị không được lưu
  PHP:
  RTD.AddNew
      …
      RTD
  .Update
  3/ Đã mở Recordset thì phải đóng nó lại để giải phóng bộ nhớ
  PHP:
  Dim RCT As Recordset
       …
  .
       
  Set RCT CurrentDb.OpenRecordset("tblPhieuChiTiet"dbOpenTable)
       
  .
       
  RCT.Close


  ---------- Post added at 03:38 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------

  3/ Hàm ghi các phát sinh của sổ quỹ trong kỳ báo cáo : Hàm này co nhiệm vụ nhặt các chưng từ phát sinh có trong CSDL để update vào bảng tblPhatSinh.
  Để phục vụ cho việc tinh toán, ta lập thêm một query qryChiTiet với câu SQL của nó như sau :
  PHP:
  SELECT tblPhieuThuChi.RecKeytblPhieuThuChi.NgayCTtblPhieuThuChi.SoCTtblPhieuThuChi.LoaiCTtblPhieuThuChi.MaKhachtblPhieuThuChi.LyDotblPhieuThuChi.SoCTGoctblPhieuChiTiet.TKDUIIf([LoaiCT]="T",[SoTien],0) AS SoTienThuIIf([LoaiCT]="C",[SoTien],0) AS SoTienChi
  FROM tblPhieuThuChi INNER JOIN tblPhieuChiTiet ON tblPhieuThuChi
  .RecKey tblPhieuChiTiet.RecKey;
  Query này nhằm mục đích tách trường SoTien ra thanh hai trường SoTienThu va SoTienChi

  Nội dung cụ thể của hàm này như sau :

  PHP:
  Function PhatSinh(TuNgayDenngay)
      
  Dim RCT As Recordset
      Dim RPS 
  As Recordset
      Dim Khach 
  As Recordset
      Dim QCT 
  As QueryDef
      Set QCT 
  CurrentDb.QueryDefs("qryChiTiet")
      
  Set RCT QCT.OpenRecordset()
      
  Set RPS CurrentDb.OpenRecordset("tblPhatSinh"dbOpenTable)
      
  Set Khach CurrentDb.OpenRecordset("tblKhach"dbOpenTable)
      
  Khach.Index "PrimaryKey"
      
  If RPS.RecordCount 0 Then Call XoaTable("tblPhatSinh")
      
  RCT.MoveFirst
      
  Do Until RCT.EOF
          
  If RCT!NgayCT Denngay Then Exit Do
          If 
  RCT!NgayCT >= TuNgay Then
              RPS
  .AddNew
              RPS
  !NgayCT RCT!NgayCT
              RPS
  !SoCT RCT!SoCT
              RPS
  !LoaiCT RCT!LoaiCT
              Khach
  .Seek "="RCT!MaKhach
              
  If Not Khach.NoMatch Then
                  RPS
  !TenKhach Khach.Fields(1)
                  
  RPS!DiaChi Khach.Fields(2)
              
  End If
              
  RPS!LyDo RCT!LyDo
              RPS
  !SoCTGoc RCT!SoCTGoc
              RPS
  !TKDU RCT!TKDU
              RPS
  !SoTienThu RCT!SoTienThu
              RPS
  !SoTienChi RCT!SoTienChi
              RPS
  .Update
          End 
  If
          
  RCT.MoveNext
      Loop
      RCT
  .CloseKhach.CloseRPS.Close
  End 
  Function
  Các bạn tự diễn giải nhé. Ở đây lưu ý hai điểm : cách dùng Seek và dung biến kiểu QueryDef.
  1/ Cách dùng biến kiểu queryDef
  Chúng ta theo dõi đoạn hàm sau :
  PHP:
  Dim RCT As Recordset                                  ‘Định nghĩa biến Recordset
      Dim QCT 
  As QueryDef                                       ‘Định nghĩa biến kiểu QueryDef
      Set QCT 
  CurrentDb.QueryDefs("qryChiTiet")    ‘Gán biến QueryDef là qryChiTiet
      Set RCT 
  QCT.OpenRecordset()              ‘ Gán các dữ liệu của biến QueryDef vào Recordset
  2/ Seek là chỉ đích danh, vì thế muốn dùng Seek, yêu cầu Recordset nhất thiết phải có Index (chỉ mục). Các bạn xem đoạn này sẽ rõ

  PHP:
  Dim Khach As Recordset
      …
  .
      
  Set Khach CurrentDb.OpenRecordset("tblKhach"dbOpenTable)
      
  Khach.Index "PrimaryKey"
      
  ..
              
  Khach.Seek "="RCT!MaKhach
              
  If Not Khach.NoMatch Then
                  RPS
  !TenKhach Khach.Fields(1)
                  
  RPS!DiaChi Khach.Fields(2)
              
  End If
       ----
  Trong đoạn hàm trên, chúng ta dùng Seek để lấy Recordset của bảng tblKhach có trường MaKhach trùng với trường MaKhach của bảng tblPhatSinh nhằm lấy trường TenKhach và DiaChi tương ứng trong bảng tblKhach gán vào hai trường tương ứng trong bảng tblPhatSinh
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/10/10
  hoamaivang_Van thích bài này.

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.