Cần được giúp đở.

longkt7

New Member
Hội viên mới
Em có 1 csdl gồm các bảng như sau:
1) HangHoa(MaHang, TenHang, Dvt)
2) HDXuat(SoPhieuXuat, NgayXuat, DienGiai)
3) HDXuat_Ct(SoPhieuXuat, MaHang, SoLuongXuat, DonGiaXuat, ChietKhau)
4) HDNhap(SoPhieuNhap, NGayNhap, DienGiai)
5) HDNhap_Ct(SoPhieuNhap, MaHang, SoLuongNhap, DonGiaNhap, ChietKhau)
6) NhapXuat (Ngay, SoPhieuXuat, SoPhieuNhap, SoLuongXuat, DonGiaXuat, TriGiaXuat, SoLuongNhap, DongiaNhap, TriGiaNhap)
Dữ liệu trong bảng NhapXuat được tự động thêm vào từ các bảng trên khi phát sinh phiếu nhập hoạc phiếu xuất thì phải làm ntn ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top