Cách trích khấu hao tài sản theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Chi phí khấu hao tài sản có thể được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tính được mức trích khấu hao có 03 phương pháp tính. Dưới đây là cách trích khấu hao tài sản theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

Tài-sản-cố-định-2.png

1- Điều kiện áp dụng

Theo điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC doanh nghiệp trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh nếu đáp ứng được 02 điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Là doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

- Điều kiện 2: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

+ Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Lưu ý:

- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng tài sản cố định mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định.

- Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ.

2 - Cách trích khấu hao tài sản

Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như sau:

- Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo hướng dẫn dưới đây.

Cách tính mức trích khấu hao năm trong những năm đầu:


Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

- Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh(%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

- Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = (1/Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định) x 100

- Bảng hệ số điều chỉnh:

+ Đến 4 năm (t ≤ 4 năm): 1,5 lần

+ Trên 4 năm (t > 4 năm): 2,0 lần

Trong những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

Cách tính mức trích khấu hao theo tháng:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = Mức trích khấu hao năm / 12 tháng

3 - Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định

Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 100 triệu đồng.

- Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 05 năm.

Xác định mức khấu hao hàng năm:

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = 1 / 05 năm x 100 = 20%

- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần:

Tỷ lệ khấu khao nhanh = 20% x 2 = 40%

- Kết quả mức trích khấu hao năm như sau:

01234.png
Trong đó:

+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3:

= Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ Từ năm thứ 4 trở đi:

Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại (đầu năm thứ 4) : Số năm sử dụng còn lại.

= (21.600.000 : 2 = 10.800.000).

Vì tại năm thứ 4: Mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (21.600.000 x 40%= 8.640.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (21.600.000 : 2 = 10.800.000).

Nguồn: LuatVietnam.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top