Cách lên báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Báo Cáo Tài Chính' bắt đầu bởi dinhmenh263, 6/11/09.

 1. dinhmenh263

  dinhmenh263 New Member Hội viên mới

  Lên báo cáo tài chình có phải mình cần bảng cân đối phát sinh, sổ 152, 155, 156.Các chỉ tiêu trong LCTT mình lấy từ đâu.Khi nào mình ghi âm..mình chưa hiểu lắm về bctc mong các bạn giúp đỡ!
   
                
 2. dinhtrang

  dinhtrang New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Mình cũng chưa làm BCTC bao giờ nhưng như tài liệu mình học thì 1 BCTC gồm: Bảng CĐKT, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC.Tài liệu thì ghi chi tiết lắm nhưng mình chỉ tóm tắt những ý chính thôi nhé,cụ thể bạn tìm hiểu thêm nha!
  - Nguồn số liệu để lập BCĐKT gồm: + BCĐKT ngày 31/12 năm trước; + Sổ cái các TK tổng hợp và các TK phân tích; Bản cân đối TK; Các tài liệu kế toán khác có liên quan (sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, bảng kê...)
  - Căn cứ lập BCLCTT: + Bảng cân đối kế toán; + BCKQHĐKD; + THuyết minh báo cáo TC; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; + Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, số kế toán chi tiết các TK " Tiền mặt", 'TGNH", " Tiền đang chuyển"; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các TK liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hoa TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác...
  Có 2 loại LCTT: trực tiếp và gián tiếp.Mình nghĩ tùy thuộc vào cty bạn làm theo Phương pháp nào thì sẽ lập BC.Nếu ghi chi tiết cho cậu thì dài lắm.Chắc mình đánh máy không tiện.:hochanh::.Thôi mình xin dừng tại đây nha!:ngacnhien:
   
 3. pq2412

  pq2412 (¯°•._Mãi Yêu_.•°¯) Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  tốt nhất bạn nên đi học 1 khoá học về cách lập báo cáo tài chính thì mợi việc sẽ cụ thể hơn nhiều đó
   
 4. xilanhtt

  xilanhtt New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  từ bảng cân đối phát sinh có thể lên được BCĐKT, BC KQHĐSXKD, thuyết minh BCTC, từ đó lập BCLCTT
  nhìn chung, BCĐPS là phải chuẩn trước đã.
   
 5. duonght63

  duonght63 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Từ sổ cái các tài khoản bạn lên Bảng cân đối phát sinh chuẩn rồi lên bảng cân đối kế toán , báo cáo kết quả kinh doanh
   
 6. phamkt

  phamkt New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Doanh nghiệp mình lên BCTC như thế này
  Chốt sổ cái + bảng cân đối tài khoản năm trước (kì trước)-> vào bảng cân đối tài khoản
  Căn cứ vào số liệu của bảng CĐTK -> Thuyết minh BCTC
  Từ thuyết minh BCTC + bảng cân đối tài khoản -> Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  Từ CĐTK-> bảng cân đối kế toán
  còn mục BCLCTT mình chưa làm nên để mục này cho member khác giải thích cho bạn nhé
  Nhìn chung muốn làm BCTC chuẩn không cần chỉnh thì bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải định khoản kế toán đúng
  Túm tùm tụm lại thì bạn nên nghe pq2412 là nên đi học 1 khóa học hướng dẫn lập BCTC cho cụ thể và rõ ràng
  Mình kinh nghiệm cũng chưa nhiều lắm nếu ai có kinh nghiệm về phần này hãy cùng share cho nhau nhé!
   
 7. maibiec83

  maibiec83 Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Lên BCTC chuẩn thì đúng là các nvps trong năm phải đc HT, xử lý chính xác cả về nội dung và st. Tập hợp đầy đủ các CT hợp lệ, số tiền trên các bảng TT lương, KHTS... để lên BCTC.
  tớ có bảng cell để lên BCTC rất thuận tiện, nhanh nhưng k biết làm cách nào để share cho các bạn
   
 8. thuyhuynh_tg

  thuyhuynh_tg New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Gián tiếp)

  I. Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh :
  1. Lợi nhuận trước thuế [MS01]
  Chỉ tiêu này lấy từ chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế (MS50) trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Nếu số liệu này là số âm (trường hợp lổ), thì ghi trong ngoặ c đơn (***)

  2. Điều chình cho các khoản
  - Khấu hao TSCĐ [MS02]
  + Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo
  Nợ TK 6274,6414,6424/ Có TK 214
  + Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “ Lợi nhuận trước thuế”

  - Các khoản dự phòng [MS03]
  Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá đã lập được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” “ Dự phòng giảm giá đầu tư ngăn hạn”” Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn “”Dự phòng phải thu khó đòi”
  + Lập dự phòng (DP) : ghi cộng (+)
  Nợ TK 632 / Có TK 159
  Nợ TK 635 / Có TK 129,229
  Nợ TK642 / Có TK 139
  + Hoàn nhập dự phòng (HNDP) : ghi trừ (-)
  Nợ TK 159 / Có TK 632
  Nợ TK 129,229 / Có TK 635
  Nợ TK 139 / Có TK 642
  Nếu “ Lập DP” > “ HNDP” : ghi cộng (+)
  Nếu “ lập DP” < “ HNDP” : ghi trừ (-)

  - Lãi / lổ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện [MS 04]:
  Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lổ) chênh lệch tỷ giá hối đóai chưa thực hiện đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ báo cáo, có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính tromh kỳ báo cáo.
  Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số lịệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, nếu có lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên nếu có lổ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.
  Nợ TK 635 / Có TK 413 : Lổ (+)
  Nợ TK 413 / Có TK 515 : Lãi (-)

  - Lãi / lổ từ hoạt động đầu tư [MS 05]
  Chỉ tiêu này phản ánh lãi / lổ phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư gồm :
  Lãi / lổ từ việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp mua và nắm giữ vì mục đích đầu tư như : Lãi / lổ bán bất động sản đầu tư, lãi cho vay, lãi tiền gởi. lãi/ lổ từ việc mua bán lại các công cụ nợ ( trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoàn đầu tư vốn vào đơn vị khác ( không bao gồm lãi / lổ mua bán chứng khoán vì mục đích thương mại)
  Lãi ghi trừ (-) ; Lổ ghi cộng (+)

  - Chi phí vay [MS 06]
  Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay đã ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.
  Số liệu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “ Lợi nhuận trước thuế” Mã số [23] trên BCKQHĐKD.
  + Nếu ghi nhận lãi vay theo thực tế phát sinh :
  Nợ TK 635 / Có TK 111, 112 (trả lãi, lổ do chênh lệch tỷ giá)
  + Nếu ghi nhận theo kỳ kế toán :
  PS lãi vay : Nợ TK 635 / Có TK 335
  Trả lãi vay : Nợ TK 335 / Có TK 111, 112

  3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thay đổi vốn lưu động ( MS01 + MS02 + MS03 + MS04 + + MS06 )
  - Tăng giảm các khoản phải thu [MS09]
  Không bao gồm các khoản phải thu liên quan đến hoạt động đầu tư và hoat động tài chính : phải thu về tiền lãi cho vay, phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia, phải thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ, phải thu bán BĐS đầu tư…
  Số dư Nợ cuối kỳ trừ ( -) số dư Nợ đầu kỳ của các TK :
  N131,N133,N136,N141,N331,N333,N334,N336,N338
  + Nếu số dư Nợ CK trử (-) số dư Nợ ĐK > 0 : Ghi âm
  + Nếu số dư Nợ CK trừ (-) số dư Nợ ĐK <0 : Ghi dương

  - Tăng ,giảm hàng tồn kho [MS 10]
  Số dư Nợ CK trừ (-) số dư Nợ ĐK của các TK có số dư Nợ :
  N151,N153,N154,N155,N156,N157,N158
  + Nếu số dư Nợ CK trừ (-) số dư Nợ ĐK >0 : Ghi âm
  + Nếu số dư Nợ CK trừ (-) số dư Nợ ĐK <0 : Ghi dương

  - Tăng giảm các khoản phải trả [MS 11]
  (Không kể lãi vay phải trả(Dư Có 335), thuế TNDN phải nộp)(Dư Có 334)
  Phải trả liên quan đến hoạt động mua sắm ,xây dựng TSCĐ,mua BĐS đầu tư, mua các công cụ nợ, vay ngắn hạn, vay dài hạn…
  Số dư Có cuối kỳ trừ (-) Số dư Có đầu kỳ của các tài khoản có số dư Có :
  C331, C333,C334,C335,C336,C338,C351,C352,C131,C136,C138
  + Nếu số dư Có CK trừ (-) số dư Có ĐK >0 ; ghi dương
  + Nếu số dư Có CK trừ (-) số dư Có ĐK <0 : ghi âm

  - Tăng giảm chi phí phải trả trước [MS12]
  + Nếu số dư Nợ CK trừ (-) số dư Nợ ĐK >0 : ghi âm
  + Nếu số dư Nợ CK trừ (-) số dư Nợ ĐK <0 : ghi dương
  Của các tài khoản : TK 142, TK242

  - Tiền lãi vay đã trả [MS 13]
  Lãi vay đã trả trong kỳ : N635/C111,112,113
  hoặc giá trị : N335/ C111,112,113 nếu trích trước theo kỳ kế toán, sau đó trả lãi
  Được ghi trừ (-)

  - Thuế TNDN đã nộp [MS14]
  Gía trị định khoản : N3334 /C111,112,113
  Được ghi trừ (-)

  - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh [MS 15]
  + Tiền thu từ nhận ký cược, ký quỹ “ N111,112 /C3386,334
  + Tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ : N111,112/C144,244
  + Thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp : N111,112/C461
  + Thu từ các tổ chức cá nhân bên ngoài thưởng, hổ trợ ghi tăng các quỹ của DN : N111,112 / C711,431,418,415

  - Tiền chi trả cho hoạt động kinh doanh [MS16]
  + Tiền chi đưa đi ký cược , ký quỹ : N144,244/ C111,112
  + Tiền hoàn trả nhận ký cược, ký quỹ : N3386,334 /C111,112
  + Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng ,phúc lợi : N431/C111,112
  + Tiền chi trực tiếp từ các quỹ : N418,414,415,461 / C111, 112

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh [MS20] : MS08+ MS09+ MS10+ MS11+ MS12+ MS13+ MS14+ MS15+ MS16

  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác [MS21]
  N211,213,217,228,331 / C111,112,113
  Được ghi trừ (-)

  2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác [MS 22]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, vô hình và BĐS đầu tư trong kỳ báo cáo.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và BĐS đầu tư.
  + Số tiền thu được lấy từ :
  - N 111,112,113/ C711 : Chi tiết thu mua về thanh lý, nhượng bán TSCĐ
  - N111,112,113/ C515 : Chi tiết thu về bán BĐS đầu tư
  - N111,112,113/ C131 : Phần tiền thu liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.
  + Số tiền chi được lấy từ :
  - N811/ C111,112,113 : Chi tiết chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ
  - N511/ C111,112,113 : Chi tiết về thanh lý, nhượng bán BĐS đầu tư
  + Số liệu trong kỳ báo cáo.
  + Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***) nếu số tiền trên thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi.

  3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác [MS23]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác, vì mục đích nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo.
  Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ vì mục đích thương mại.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này :
  - N212/ C111,112,113 - Đầu tư chứng khoán ngăn hạn: chi tiết mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu.
  - N128/ C111,112,113 - Đầu tư ngắn hạn khác : chi tiết các khoản tiền chi cho vay, tiền gởi có kỳ hạn.
  - N2288/ C111,112,113 - Đầu tư dài hạn khác : chi tiết các khoản tiền chi cho vay. tiền gởi có kỳ hạn.
  - N2282/ C111,112,113 –Chi tiết tiền chi mua các công cụ nợ của các đơn vị khác : trái phiếu , tín phiếu , kỳ phiếu…
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi tong ngoặc đơn (***)

  4. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác [MS 24]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc thu hồi lại số tiền gốc đã cho vay, từ bán lại hoặc thanh toán các công tụ nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo.
  Chỉ tiêu này không bao gồm tiền thu từ các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và bán các công cụ nợ vì mục đích thương mại.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này :
  - N111,112,113/ C1212 : Bán công cụ nợ (đầu tư chứng khoán ngắn hạn)
  - N111,112,113/ C128,2288 : Chi tiết thu hồitiền cho vay, thu hồi tiền gởi có kỳ hạn.
  - N111,112,113/ C2282,2288 : Chi tiết số tiền thu do bán lại các công cụ nợ ( tar1i phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu) ; thu hồi cho vay.
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương. ( nghịch đảo MS 23)


  5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác [MS25]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết ( không bao gồm tiền chi mua cổ phiếu vì mục đích thương mại)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N2281/C111,112,113 - Đầu tư chứng khoán dài hạn ( chi tiết đầu tư cổ phiếu)
  - N221,222,223 /C111,112,113 - Đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết.
  - N1288,2288/C111,112,113 - Đầu tư ngắn hạn khác và đầu tư dài hạn khác; Chi tiết đầu tư vốn (cổ phiếu) vào đơn vị khác
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***)

  6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác [MS 26]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thu hồi các khoản đầu tư vốn đã đầu tư vào đơn vị khác ) trong kỳ báo cáo ( không bao gồm tiền thu do bán cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N111,112,113 /C2281 – Chi tiết đầu tư cổ phiếu
  - N111,112,113/ C221,222,223 – Thu hồi góp vốn liên doanh ,liên kết, cty con.
  - N111,112,113/ C1288,2288 – Thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác
  Chỉ tiêu này ghi bằng số dương.

  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận d9u7ợc chia [MS 27]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gởi, lãi từ mua và nắm giữ đầu tư các công cụ nợ ( Trái phiếu, tín phiếu , kỳ phiếu ..), cổ tức và lợi nhuận nhận được từ góp vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N111,112,113/ C515 – Chi tiết thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.
  - Thông báo lãi, cổ tức lợi nhuận được chia : N131/C515
  - Trả lãi/ Thu lãi : N111,112,113 /C131

  Lưu chuyển tiền thuấn từ hoạt động đầu tư [MS30] : MS21+ MS22+ MS23+ MS24+ MS25+ MS26+ MS27

  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
  1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu [MS31]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sỡ hữu của doanh nghiệp góp vốn dưới các hình thức phát hành cổ phiếu thu bằng tiền ( số tiền thu theo giá thực tế phát hành), tiền thu góp vốn bằng tiền của các chủ sỡ hữu, tiền thu do nhà nước cấp vốn trong kỳ báo cáo.
  Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn cổ phần hoặc nhận vốn góp của chủ sở hữu bằng tài sản.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - Cty TNHH : N111,112/ C4111
  - Nếu cty cổ phần : N111,112/ C4111, 4112

  2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành [MS32]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mau lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để hủy bỏ hoặc sử dụng làm cổ phiếu ngân quỹ trong kỳ báo cáo.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N4111/ C111,112 - Hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền.
  - N419/ C111,112 –Mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để hủy bỏ hoặc sử dụng làm cổ phiếu ngân quỹ
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***)

  3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được [MS 33]
  Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nhận được do doanh nghiệp đi vay ngắn hạn, dài hạn của ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo. Đối với các khoản vay bằng trái phiếu , số tiền đã thu được phản ánh theo số thực thu ( Bằng mệnh giá trái phiếu điều chỉnh với các khaỏn chiết khấu, phụ trội trái phiếu hoặc lãi trái phiếu trả trước)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N111,112,/C311,341,342,343
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương.

  4. Tiền chi trả nợ gốc vay [MS 34]
  Chỉ tiêu này được lậpcăn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ gốc vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ thuê tài chính của ngân hàng, tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N311,315,341,342,343/ C111,112
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***)

  5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính [MS35]
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N315,342/ C111,112 – Chi tiết số trả nợ thuê tài chính
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình htức ghi trong ngoặc đơn (***)

  6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sỡ hữu [MS36]
  Chỉ tiêu này không bao gồm khoản cổ tức hoặc lợi nhuận được chia nhưng không trả cho chủ sỡ hữu mà được chuyển thành vốn cổ phần.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ :
  - N421/ C111,112 – Chi tiết số tiền đã trả về cổ tức và lợi nhuận.
  Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***)

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính [MS 40] : MS31+ MS32+MS33+ MS34+ MS35+ MS36

  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ [MS 50] (50 = 20+30+40)

  Tiền và tương đương tiền [MS60]
  Số dư nợ cuố kỳ của các TH 111,112,113 ( ms 12 trong bảng CĐKT)

  Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối doái quy đổi ngoại tệ [MS61]
  Nghịch đảo [MS 04]

  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ [MS 70] (70= 50+60+61)
  Số dư nợ CK của các tài khoản : 11
   
 9. ahyeah

  ahyeah New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Nếu bạn muốn lên 1 BCTC thì:
  1, Thuộc và hiểu rõ từng tài khoản
  + Tài khoản ghi gì (Nợ, có)
  +Tài khoản phản ánh gì
  2, Biết các bút toán kết chuyển ?
  - Các bút toán chi phí (TK đầu 6.7..)- 632-154-911
   
 10. Jennyfer

  Jennyfer New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách lên báo cáo tài chính

  Các bạn cho mình hỏi:trong BCLLTT (gián tiếp)
  - Khấu hao TSCĐ [MS02]
  + Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo
  Nợ TK 6274,6414,6424/ Có TK 214
  Vậy lúc thanh lý tài sản N811 N214 C211, khoản tiền TK 214 này có (+) hay (-) vào mã số này không?
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.