Bài tập kế toán mỹ!!!

Thảo luận trong 'Accounting in English' bắt đầu bởi nicole08, 16/12/09.

 1. nicole08

  nicole08 New Member Hội viên mới

  Mọi người dịch cái bài này giúp mình nha, minh gà tiếng anh lam, thanks!

  Dec. 1 Issued to Walter Kennedy and Michael Davis 20,000 shares of capital stock in exchange for a total of $200,000 cash.

  Dec. 1 Purchased for $240,000 all of the equipment formerly owned by Rent-It.
  Paid $150,000 cash and issued a one-year note payable for $90,000.

  Dec. 1 Paid $15,000 to Elizabeth as three month’s advance rent on the rental yard and office formerly occupied by Rent-It.

  Dec. 4 Purchased office supplies on account from Modern Office Co., $1,300.
  Payment due in 30 days. (These supplies are expected to last for several months; debit the Office Supplies assets account.)

  Dec. 8 Received $11,000 cash as advance payment on equipment rental from McNamee Construction Company. (Credit Unearned Rental Fees.)

  Dec. 12 Paid salaries for the first two weeks in December (on Friday), $6,400.

  Dec. 15 Excluding the McNamee advance equipment rental fees earned during the first 15 days of December amounted to $19,500, of which $11,500 was received in cash.

  Dec. 17 Purchased on account from Moon Moves, Inc., $730 in parts needed to repair a rental tractor. (Debit an expense account.) Payment is due in 10 days.

  Dec. 23 Collected $3,500 of the accounts receivable recorded on December 15.

  Dec. 23 Rented a backhoe to Mission Landscaping at a price of $220 per day, to be paid when the backhoe is returned. Mission Landscaping expects to keep the backhoe for about two or three weeks.

  Dec. 26 Paid biweekly salaries, $6,400.

  Dec. 27 Paid the account payable to Moon Movers, Inc. on Dec. 17.

  Dec. 28 Declared a dividend of 10 cents per share, payable on January 15, 2010.

  Dec 29 Susquehanna Equipment Rental was named, along with Mission Landscaping and Collier Construction, as a co-defendant in a $25,000 lawsuit filed on behalf of Kevin Davenport. Mission Landscaping had left the rented backhoe in a fenced construction site owned by Collier Construction. After working hours on December 26, Davenport had climbed the fence to play on parked construction equipment. While playing on the backhoe, he fell and broke his arm. The extent of the company’s legal and financial responsibility for this accident, if any, cannot be determined at the time. (Note: this event does not require a journal entry at this time, but may required disclosure in notes accompanying the statements.)

  Dec. 29 Purchased a 12-month public-liability insurance policy for $8,400. This policy protects the company against liability for injuries and property damage caused by its equipment. However, the policy goes into effect on January 1, 2010, and affords no coverage for the injuries sustained by Kevin Davenport on December 26.

  Dec. 31 Received a bill from Universal Utilities for the month of December, $520. Payment is due in 30 days.

  Dec. 31 Equipment rental fees earned during the second half of December amounted to $20,200, of which $16,300 was received in cash.:oanuc:
   
                
 2. thuyxuan0885

  thuyxuan0885 New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán mỹ!!!

  Bạn vào trang này dich nhé
  VDict.com
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ec. 1 Ban hành để Walter Kennedy và Michael Davis 20.000 cổ phiếu vốn cổ phần để trao đổi với tổng số là $ 200,000 tiền mặt.

  Mua ngày 01 tháng 12 cho $ 240,000 tất cả các thiết bị trước đây thuộc sở hữu của Rent-It.

  Trả $ 150,000 tiền mặt và đã đưa ra một lưu ý một năm phải nộp cho 90.000 $.

  Ngày 01 tháng 12 Paid $ 15.000 cho Elizabeth như ba tháng trước tiền thuê nhà trên sân trước đây là văn phòng cho thuê và chiếm đóng thuê-It.

  04 tháng 12 Mua vật tư văn phòng trên tài khoản từ Công ty Văn phòng hiện đại, 1.300 $.

  Thanh toán đến hạn trong 30 ngày. (Những vật tư dự kiến sẽ kéo dài nhiều tháng; ghi nợ các tài sản tài khoản Thiết bị văn phòng.)

  Ngày 08 tháng 12 đã nhận $ 11.000 tiền mặt như thanh toán tạm ứng về cho thuê thiết bị từ McNamee Công ty xây dựng. (Tín dụng chưa thực hiện phí cho thuê.)

  12 tháng 12 trả tiền lương cho hai tuần đầu tiên trong tháng mười hai (ngày thứ Sáu), 6.400 $.

  Ngày 15 tháng 12 Loại trừ các thiết bị trước McNamee lệ phí thu được cho thuê trong 15 ngày đầu của tháng mười hai amounted đến $ 19,500, trong đó có $ 11,500 đã được nhận bằng tiền mặt.

  Ngày 17 tháng 12 Mua trên tài khoản từ Moves Moon, Inc, $ 730 ở các bộ phận cần thiết để sửa chữa một máy kéo cho thuê. (Debit một tài khoản chi phí) Thanh toán. Là do trong 10 ngày.

  Ngày 23 Tháng 12 thu $ 3,500 của các khoản phải thu ghi trên 15 Tháng 12.
  Ngày 23 Tháng Mười Hai thuê một backhoe để Mission Landscaping ở một mức giá $ 220 mỗi ngày, để được thanh toán khi backhoe được trả lại. Sứ mệnh sân dự kiến sẽ giữ backhoe cho khoảng hai hoặc ba tuần.

  26 tháng 12 Paid hai tuần một lần lương, 6.400 $.

  27 tháng 12 Paid tài khoản phải trả cho Moon Movers, Inc, ngày 17 tháng 12.

  Tuyên bố ngày 28 tháng 12 một cổ tức 10 cent / cổ phiếu, phải nộp vào 15 tháng 1 năm 2010.

  Ngày 29 tháng 12 Susquehanna Cho thuê thiết bị được đặt tên, cùng với sứ mệnh xây dựng sân vườn và Collier, như là một đồng bị đơn trong một vụ kiện $ 25.000 nộp thay mặt cho Kevin Davenport. Sứ mệnh đã rời sân backhoe thuê tại một công trường xây dựng rào chắn thuộc sở hữu của Collier Xây dựng. Sau giờ làm việc, ngày ngày 26 tháng 12, Davenport đã leo lên hàng rào để chơi trên thiết bị thi công chưa sử dụng. Trong khi chơi trên backhoe, ông bị ngã và gãy cánh tay của mình. Mức độ trách nhiệm pháp lý và tài chính của công ty cho tai nạn này, nếu có, không thể được xác định tại thời điểm đó. (Lưu ý: sự kiện này không đòi hỏi một mục tạp chí vào thời gian này, nhưng có thể yêu cầu tiết lộ trong các ghi chú đi kèm với báo cáo.)

  Ngày 29 tháng 12 Mua một chính sách công trách nhiệm bảo hiểm 12-tháng cho $ 8,400. Chính sách này bảo vệ chống lại công ty trách nhiệm đối với thương tích và thiệt hại tài sản gây ra bởi thiết bị của mình. Tuy nhiên, chính sách có hiệu lực vào ngày 01 Tháng Một năm 2010, và dành sự không có bảo hiểm cho các thương tích duy trì bởi Kevin Davenport, ngày 26 tháng mười hai.

  Ngày 31 tháng 12 đã nhận một hóa đơn từ Universal Tiện ích cho tháng mười hai, 520 $. Thanh toán là do trong 30 ngày.

  Ngày 31 tháng 12 lệ phí cho thuê thiết bị thu được trong nửa sau của tháng mười hai amounted đến $ 20,200, trong đó có $ 16,300 đã được nhận bằng tiền mặt.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/7/10

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.