2534/TCT-KK năm 2015 vướng mắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNCN' bắt đầu bởi Simon, 10/11/15.

 1. Simon

  Simon Member Hội viên được tín nhiệm

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 2534/TCT-KKV/v Vướng mắc về hoàn thuế thu
  nhập cá nhân


  Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015


  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

  Trả lời công văn số 1568/CT-TNCN ngày 15/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc vướng mắc hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ Điểm 2, Khoản 18, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

  “...2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế...”

  Căn cứ Khoản 4 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn như sau:

  “4. Kiểm Tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau…

  b) Đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 (mười) năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.”

  Theo các quy định trên:

  1. Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ phải bảo đảm thời hạn theo quy định. Các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là sáu ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế. Việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  2. Về phản ánh việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ không tra cứu được đủ dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để phục vụ giải quyết hoàn thuế, Tổng cục Thuế (Cục Công nghệ thông tin) đã thực hiện rà soát và xử lý dữ liệu đối với các hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên toàn quốc.

  Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện tra cứu dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung và căn cứ thông tin trên các chứng từ, hồ sơ của người nộp thuế để giải quyết hoàn thuế theo quy định.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ TNCN;
  - Cục CNTT;
  - Lưu: VT, KK.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Đại Trí
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.