2508/TCT-TNCN năm 2015 về khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNCN' bắt đầu bởi Simon, 10/11/15.

 1. Simon

  Simon Member Hội viên được tín nhiệm

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  --------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------


  Số: 2508/TCT-TNCN
  V/v: khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

  Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


  Kính gửi: ông Victor Vũ

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 300315/VictorVu ngày 30/03/2015 của ông Victor Vũ tiếp tục vướng mắc về khấu trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước Mỹ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại Mục I Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  "Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập."

  Tại tiết 2.9, điểm 2, mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  "2.9. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài

  2.9.1. Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

  Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế . . ." ;

  Tại Điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  "Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập."

  - Tại điểm e, khoản 2, Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  "e.l) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế" .

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Victor Vũ là cá nhân cư trú tại Việt Nam và chỉ có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ông không có thu nhập phát sinh tại nước Mỹ nhưng đã tính và nộp thuế theo quy định của nước Mỹ thì ông không được trừ số thuế đã nộp tại nước Mỹ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam.

  Tổng cục Thuế trả lời để ông Victor Vũ được biết./.  Nơi nhận:- Như trên;
  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  - Vụ CST, PC (BTC);
  - Lưu: VT, TNCN (3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.