1842/TCT-QLN năm 2015 về không tính tiền chậm nộp tiền thuế

Thảo luận trong 'Văn bản quản lý thuế' bắt đầu bởi Simon, 10/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 1842/TCT-QLN
  V/v: Không tính tiền chậm nộp

  Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015


  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2594/CT-QLN đề ngày 25/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện không tính tiền chậm nộp tiền thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định:

  “Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá so tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

  Căn cứ quy định nêu trên, đối với 2 trường hợp cụ thể mà Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã trình bày tại công văn số 2594/CT-QLN (nêu trên) thì thời gian không tính chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày ngân sách nhà nước thanh toán vốn cho chủ đầu tư (đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước).

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết.  Nơi nhận:- Như trên;
  - Tổng cục Trưởng (để báo cáo);- Vụ PC - TCT;- Lưu: VT, QLN(2b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phi Vân Tuấn
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.