1472/TCT-KK năm 2015 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng rượu nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 1472/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 1584/CT-THNVDT ngày 13/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng rượu nhập khẩu sau đó xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

“4. Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6 như sau:

đ) Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% gồm:- Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.”

Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành”.

Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“5. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9 như sau:

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại Trung Việt Thành là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng rượu có nguồn gốc nhập khẩu (Công ty mua rượu của các đơn vị kinh doanh thương mại trong nước) sau đó thực hiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (kể từ ngày 01/01/2015, ngày Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực thi hành) thì Công ty không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với mặt hàng rượu nhập khẩu sau đó xuất khẩu nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp Công ty đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định và nộp số tiền thuế đã được hoàn vào Tài khoản thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí


 

cucsoi

Member
Hội viên mới
Thuốc lá, rượu bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu không áp mức thuế suất 0%, vậy thì nó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đầu ra luôn hay là sao bạn có thể giải thích giùm mình không?
Thanks
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top