T

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

    • T
      Trần Phương Anh đã đăng chủ đề mới.
      Hãy nêu nội dung kinh tế của các định khoản sau: Nợ TK” hàng hoá”: 70.000 Nợ TK” thuế GTGT đầu vào được khấu trừ”: 7.000 Có TK “ phải...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top