Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Khấu hao Tài sản cố định đối với Xe du lịch của Cá nhân nay đưa vào Tài sản của DN

  Theo qui định Luật Thuế TNDN thì cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được trích khấu hao vào chi phí SXKD đối với những TSCĐ đầu tư có hoá đơn, chứng từ theo quy định, đồng thời các tài sản trên phải phục vụ cho hoạt động SXKD của cơ sở SXKD. Trường hợp tài sản xe ô tô là của cá nhân...
 2. C

  Chứng từ thanh toán đối với khoản tiền chiết khấu Doanh nghiệp thanh toán cho khách

  Trường hợp Doanh nghiệp đã xuất hoá đơn theo giá bán chưa trừ khoản tiền chiết khấu cho khách hàng do khách hàng thanh toán trước thời hạn, thì đối với khoản tiền chiết khấu nói trên sẽ được giảm trừ dần vào các hoá đơn bán hàng hoá dịch vụ của các lần tiếp theo; nếu khách hàng không còn giao...
 3. C

  Những khoản chi phí nào không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu

  Theo quy định tại Điều IV, PHần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý ...
 4. C

  Hạch toán tiền ăn giữa ca cho người lao động

  Theo quy định tại điểm 3.2 - Mục III - Phần B - Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính thì chi phí tiền ăn giữa ca trả cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động là khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế, khoản chi phí này do chủ doanh nghiệp...
Top