Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Thưởng 30/4 và 2/9

  Xin cho em hỏi tiền thưởng cho nhân viên trong dịp 30/4 và 2/9 có được đưa vào chi phí tiền lương không ( trên hợp đồng lao động không quy định hai khoản này).
 2. H

  Góp vốn bằng tài sản.

  Tại Điểm 2a Công văn số 2926TC/TCT (14/3/2005) của Bộ tài chính về chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp có hướng dẫn: “Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định...
 3. H

  TSCĐ vô hình là đất đai DN có được trích khấu hao vào chi phí SXKD không?

  - Theo quy định tại điểm 6 - điều 9 - mục III - Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ( ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ) có quy định quyền sử dụng đất đai lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi...
 4. H

  Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh

  Theo quy định tại điểm II, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để tính thu nhập được quy định như sau: 1...
 5. H

  Việc quyết toán thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh được quy định như thế nào ?

  Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, việc quyết toán thuế hàng năm được thực hiện như sau : - Cơ sở kinh doanh ( trừ trường hợp ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu) kết thúc kỳ tính thuế phải thực hiện quyết toán thuế theo tờ...
 6. H

  Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế gồm những khoản thu nhập nào?

  Theo quy định tại Điều V, PHần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao...
 7. H

  Thời gian còn lại áp dụng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp(TNDN)

  Tổng cục Thuế có công văn số 1979TCT/PCCS, ngày 22/6/2005 trả lời công văn số 2187CT/TT&HT,ngày 13/4/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thời gian còn lại áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo hướng dẫn tại công văn này thì: trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận...
 8. H

  Thời gian xét miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN)

  Tổng cục Thuế có công văn số 1862TCT/PCCS, ngày 15/6/2004 trả lời công văn số 3188 CT/TH-DT, ngày 25/5/2005 của cục thuế Bình Dương hỏi về thời gian xét miễm, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo ý kiến của Tổng cục Thuế tại công văn này thì trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng...
 9. H

  Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền nghỉ phép trả cho người lao động.

  Căn cứ điều 73,77 Bộ Luật Lao Động có quy định người lao động được nghỉ phép hàng năm, trường hợp chưa nghỉ phép thì được trả lương cho những ngày chưa nghỉ. Vậy, theo quy định trên thì tiền nghỉ phép trả cho người lao động được xem là khoản tiền lương thuộc đối tượng thu nhập thường xuyên chịu...
 10. H

  Thuế Thu Nhập Của Các Cá Nhân Làm đại Lý

  Việc thu thuế đối với hoa hồng từ dịch vụ đại lý như: đại lý bảo hiểm, đại lý bưu điện, đại lý xổ số, đại lý mỹ phẩm, đại lý dược phẩm, ...Bộ Tài chính đã có công văn số 13692 TC/TCT, ngày 23-11-2004 hướng dẫn về vấn đề này như sau: 1. Cá nhân làm đại lý có đăng ký kinh doanh theo quy định...
 11. H

  Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hàng khuyến mại được quy định như thế nào

  Tại điểm 2.2.2, Mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP, ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: thu nhập không thường xuyên gồm:”Trúng thưởng...
 12. H

  Thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới

  Theo quy định tại điểm 3.3.1.1,Mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP, ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: đối với cơ quan chi trả thu...
 13. H

  Khoản thu nhập thuộc diện không chịu thuế của người có thu nhập cao bao gồm các khoản

  Theo quy định tại Điều 4 -Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thu nhập thuộc diện không chịu thuế của người có thu nhập cao bao gồm các khoản dưới đây: - Các khoản phụ cấp do Nhà nước...
 14. H

  Thu nhập chịu thuế của người có thu nhập cao bao gồm các khoản thu nhập nào?

  Theo quy định tại Điều 2 - Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thu nhập chịu thuế của người có thu nhập cao bao gồm các khoản thu nhập ( trừ các khoản thu nhập thuộc diện không chịu thuế...
Top