Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Hộ kinh doanh nhượn bán ô tô tải có xuất hoá đơn bán hàng.

    Mong anh chị chỉ dùm . Khi hộ kinh doanh nhượn bán ô tô tải có xuất hoá đơn bán hàng. Trên HTKT mình báo cáo thuế và tính thuế như thế nào để nộp cơ quan thuế, Nay hộ kinh doanh báo cáo thuế trên trang web thuế . Hoá đơn nhượn bán có đưa vào bảng kê 01-2/HĐKD để báo cáo thuế k? MOng mọi người...
Top