Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn có thể bạn chưa biết

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o— HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty TNHH ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng ( bên bán): Ông/Bà…………. CMND số ……….. cấp ngày ../../…… do...
Top