Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Mặc định giá trị cho 10 dòng dữ liệu khi mở form nhập liệu

    Các bác chỉ dùm em vấn đề sau với, em có tạo 01 form nhập dữ liệu, trong form phụ có các cột: chức danh, tên nhân viên, phần trăm thực hiện và xếp loại đánh giá. Đối với mỗi loại công việc có môt số chức danh khác nhau và em muốn khi chọn đến loại công việc nào thì cột chức danh trong form phụ...
Top